Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1711. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ribnica, stran 2786.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 7. 4. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna, sredstev poslovnih bank in drugih institucij za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ribnica.
2. člen
Sredstva se dodeljujejo kot:
a) enkratno nepovratno finančno pomoč delodajalcu, ki zaposli za nedoločen čas delavca prijavljenega na zavodu za zaposlovanje,
b) kreditiranje – posojila (dolgoročna in kratkoročna),
c) subvencioniranje obrestne mere,
č) garancijo za posojila bank in drugih finančnih organizacij,
d) nepovratna sredstva za sofinanciranje podjetniškega izobraževanja in svetovanja,
e) nepovratna sredstva za sofinanciranje sejemskih dejavnosti in drugih promocijskih predstavitev.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup opreme,
– odpiranje novih delovnih mest, razširitev in posodobitev obstoječe proizvodnje in storitvenih kapacitet,
– nakup, urejanje, opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– obratna sredstva,
– podjetniško izobraževanje in svetovanje,
– sejemske in promocijske aktivnosti,
– druge namene iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
Za sredstva lahko zaprosijo pravne in fizične osebe s sedežem ali dejavnostjo v Občini Ribnica, in sicer:
– samostojni podjetniki,
– gospodarske družbe v zasebni ali mešani lastnini,
– zadruge.
Sredstva se dodeljujejo prosilcem s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica ter s slovenskim državljanstvom.
II. SREDSTVA ZA NEZAPOSLENE DELAVCE
5. člen
Sredstva se dodelijo za namene:
a) če nezaposleni delavec postane samostojni podjetnik ali podjetnik,
b) če nezaposlenega delavca za nedoločen čas zaposli samostojni podjetnik ali podjetnik.
Višina sredstev za posamezni namen se določi z razpisnimi pogoji.
6. člen
V primeru, da na novo zaposleni delavec postane brezposelni pred pretekom dveh let in upravičenec ne zaposli v 30 dneh drugega delavca za nedoločen čas ali da obratovalnica preneha delovati, mora upravičenec, ki je dobil finančna sredstva, vrniti vsa dodeljena sredstva v roku 10 dni s pripadajočimi obrestmi, ki se določijo v pogodbi.
V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
7. člen
Pred nakazilom sredstev se med upravičencem do teh sredstev in županom Občine Ribnica sklene pogodba z ustreznim zavarovanjem (z zavarovalnico, vknjižba na nepremičnine ali drugo ustrezno zavarovanje). Stroške zavarovanja nosi upravičenec.
III. POSOJILA
8. člen
Posojila se dodeljujejo preko poslovne banke, s katero sklene župan Občine Ribnica ustrezno pogodbo.
9. člen
Sredstva v obliki posojila se prednostno dodeljujejo:
a) dejavnostim, ki so razvojno perspektivne,
b) deficitarnim dejavnostim,
c) dejavnostim, ki so razvojno usmerjene ali nadomeščajo uvoz,
d) dejavnostim iz točk od a do d, ki bodo omogočile večje število novih delovnih mest, da so ekološko primerne, se organsko vraščajo v okolje in bo nova zaposlitev trajala nedoločen čas.
10. člen
Dolgoročna posojila se dodeljujejo z najdaljšo dobo vračanja 5 let. Višina posojila ne sme presegati 30% predračunske vrednosti investicije oziroma je lahko najvišja vsota posojila 100.000 DEM v tolarski protivrednosti.
Posojila za obratna sredstva se dodeljujejo z dobo vračanja do 1 leta. Višina posojila za obratna sredstva se določi v dogovoru s poslovno banko.
11. člen
Dokumentacija, ki jo mora prosilec predložiti:
a) vloga, ki vsebuje: ime in priimek, naslov obratovalnice ali podjetja, šifro dejavnosti, opis investicije, opis in predračunsko vrednost investicije, finančno konstrukcijo celotne investicije, število zaposlenih pred in po zaključitvi investicije, obrazec BON-1 in BON-2.
b) dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu poslovnih prostorov, notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov, gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del in predračun ali najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena najmanj za dobo vračanja posojila,
– pri nakupu opreme, predračun ali račun ali kupoprodajno pogodbo.
a) ostala dokazila v skladu z zahtevo poslovne banke,
b) izpolnjevati pogoje, ki jih določa 4. člen tega pravilnika.
IV. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
12. člen
Prosilec lahko zaprosi za subvencioniranje obrestne mere za posojila, ki jih odobravajo poslovne banke in druge finančne organizacije.
13. člen
Dokumentacija za subvencioniranje mora vsebovati:
– vlogo, ki vsebuje: ime in priimek, naslov obratovalnice ali podjetja, šifro dejavnosti, opis investicije, opis in predračunsko vrednost investicije, finančno konstrukcijo celotne investicije, število zaposlenih pred in po zaključitvi investicije, obrazec BON-1 in BON-2.
– pogodbo o dodelitvi posojila poslovne banke ali druge finančne organizacije in oceno bonitete posojilojemalca.
14. člen
O subvencioniranju obrestne mere se med upravičencem do subvencioniranja in županom Občine Ribnica sklene ustrezna pogodba.
V. GARANCIJA ZA NAJETA POSOJILA
15. člen
Najemnik posojila pri poslovni banki ali drugi finančni organizaciji lahko zaprosi za garancijo za najeto posojilo.
Skupna vrednost danih garancij lahko doseže do 50% celotnih sredstev v posamičnem letu. Garancija se lahko dodeli samo za tekoče leto.
16. člen
Vloga za dodelitev garancije mora vsebovati: ime in priimek, naslov obratovalnice ali podjetja, šifro dejavnosti, opis dejavnosti, opis in predračunsko vrednost investicije, finančno konstrukcijo celotne investicije, število zaposlenih pred in po zaključitvi investicije, višino posojila, za katero se prosi garancija.
17. člen
Vlogi za garancijo mora prosilec priložiti zaradi zavarovanja terjatve zemljiškoknjižni izpisek lastnih nepremičnin ali nepremičnin porokov, da se vknjiži zastavna pravica pri pristojnem sodišču v korist Občine Ribnica.
Vse stroške zemljiškoknjižnega zavarovanja nosi prosilec garancije.
VI. SREDSTVA ZA PODJETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE
18. člen
Sofinancira se dva namena:
a) Izobraževanje vodilnih in vodstvenih kadrov ter redno zaposlenih delavcev v podjetjih, ki izvajajo svoje projekte ali poslovne načrte za svojo prenovo.
b) Specialistično svetovanje pri sprejemanju poslovnih odločitev.
19. člen
Izobraževanje vodilnih in vodstvenih kadrov ter redno zaposlenih delavcev v podjetjih, ki izvajajo svoje projekte ali poslovne načrte za svojo prenovo, kakor tudi specialistično svetovanje pri sprejemanju poslovnih odločitev, se sofinancira v višini do 30% načrtovanega obsega potrebnih sredstev za izobraževanje oziroma svetovanje.
20. člen
Vloga za uveljavljanje izobraževanja mora vsebovati: ime in priimek, naslov obratovalnice ali podjetja, šifro dejavnosti, opis dejavnosti, program izobraževanja za tekoče leto in poslovni načrt, potrdilo o plačanih stroških izobraževanja, izjava, da program ni financiran iz državnih virov.
VII. SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE SEJEMSKIH DEJAVNOSTI IN DRUGIH PROMOCIJSKIH PREDSTAVITEV
21. člen
Sofinanciranje je namenjeno udeležbi samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb na sejmih doma in v tujini. Pogoja za uveljavljanje sredstev sofinanciranja sta:
– Sejem mora imeti karakter mednarodnega sejma.
– Sejem mora predstavljati promocijo kraja in njegovih značilnosti.
– Program sejemske predstavitve občine mora biti predhodno dogovorjen in usklajen z ostalimi promocijskimi aktivnostmi občine.
Sofinancira se tudi druge promocijske predstavitve za katere prav tako velja, da morajo biti usklajene s promocijskimi aktivnostmi občine.
VIII. NATEČAJ
22. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva se dodeljujejo na podlagi javnega natečaja.
Natečaj za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva se objavi praviloma dvakrat in traja 30 dni od dneva objave.
23. člen
Prošnjo za pridobitev sredstev s prilogami vložijo prosilci na oddelku za gospodarstvo in kmetijstvo občinske uprave Občine Ribnica, kjer lahko pridobijo tudi ostale informacije.
Prošnje prouči oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo in pripravi predlog odobritve.
Župan Občine Ribnica odloči o odobritvi sredstev s sklepom, ki se vroči vsem prosilcem v 8 dneh po sprejemu.
24. člen
Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo spremlja in kontrolira namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku.
O namenski porabi sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva poroča župan Občinskemu svetu Občine Ribnica v skladu z odlokom o proračunu dvakrat letno.
25. člen
Razmerje med posameznimi oblikami dodeljenih sredstev iz 2. točke tega pravilnika določi Občinski svet Občine Ribnica ob sprejetju proračuna.
Različne oblike dodeljenih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva iz 2. člena se med seboj ne izključujejo.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Ribnica.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-414-03-2/98
Ribnica, dne 7. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti