Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1722. Odredba o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, stran 2807.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) in tretjega odstavka 16. člena zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic
1. člen
Zavezanci za posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic po zakonu o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97) sestavijo obračun posebnega davka na bilančno vsoto po obrazcu in metodologiji, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
Zavezanci predložijo obračun posebnega davka na bilančno vsoto na obrazcu iz 1. člena te odredbe (obrazec PDVBH).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-132/97
Ljubljana, dne 4. maja 1998.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
Pravna oseba ..................   Obrazec PDVBH

Sedež .........................   Rok predložitve: do 20. maja
                   tekočega leta za preteklo
Davčna številka ...............   leto

Žiro račun ....................

     OBRAČUN POSEBNEGA DAVKA NA BILANČNO VSOTO BANK
      IN HRANILNIC ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 31. 12.

                           znesek v SIT
-----------------------------------------------------------------
ZAP. 
ŠT.  ČLEN     ELEMENT              ZNESEK
-----------------------------------------------------------------

 1.     CELOTNA PASIVA

-----------------------------------------------------------------

 2.  5.  Obveznosti do bank in hranilnic
      v tuji valuti
      (a+b+c+d+e+f)

-----------------------------------------------------------------
      a) Vloge na vpogled v tuji valuti
-----------------------------------------------------------------
      b) Kratkoročna posojila v tuji valuti
      do neodvisnih bank
-----------------------------------------------------------------
      c) Kratkoročna posojila v tuji valuti
      do odvisnih bank
-----------------------------------------------------------------
      d) Dolgoročne obveznosti v tuji
      valuti do neodvisnih bank
-----------------------------------------------------------------
      e) Dolgoročne obveznosti v tuji
      valuti do odvisnih bank
-----------------------------------------------------------------
      f) Obveznosti iz izdanih
      kratkoročnih vrednostnih papirjev
      bank v tuji valuti
-----------------------------------------------------------------

 3.  6.  Obveznosti do strank, ki niso banke,
      v tuji valuti
      (a+b+c+d+e+f)

-----------------------------------------------------------------
      a) Vloge na vpogled v tuji valuti
-----------------------------------------------------------------
      b) Kratkoročne obveznosti v tuji
      valuti do neodvisnih strank
-----------------------------------------------------------------
      c) Kratkoročne obveznosti v tuji
      valuti do odvisnih strank
-----------------------------------------------------------------
      d) Dolgoročne obveznosti v tuji
      valuti do neodvisnih strank
-----------------------------------------------------------------
      e) Dolgoročne obveznosti v tuji
      valuti do odvisnih strank
-----------------------------------------------------------------
      f) Devizne obveznosti za neizvršena
      izplačila iz plačil tujine
-----------------------------------------------------------------

 4.  7.  Tolarska posojila fizičnim osebam
      (a+b)

-----------------------------------------------------------------
      a) Kratkoročna posojila prebivalstvu
-----------------------------------------------------------------
      b) Dolgoročna posojila prebivalstvu
-----------------------------------------------------------------

 5.  8.  Tolarska posojila podjetjem
      (a+b+c+d+e)

-----------------------------------------------------------------
      a) Kratkoročna posojila gospodarstvu
      - neodvisnim strankam
-----------------------------------------------------------------
      b) Kratkoročna posojila gospodarstvu
      - odvisnim strankam
-----------------------------------------------------------------
      c) Dolgoročna posojila gospodarstva
      - neodvisnim strankam
-----------------------------------------------------------------
      d) Dolgoročna posojila gospodarstva
      - odvisnim strankam
-----------------------------------------------------------------
      e) Terjatve iz danih jamstev
      gospodarstvu
-----------------------------------------------------------------

 6.  9.  Tolarska posojila Vladi RS in
      javnemu sektorju
      (a+b)

-----------------------------------------------------------------
      a) Kratkoročna posojila javnemu
      sektorju
-----------------------------------------------------------------
      b) Dolgoročna posojila javnemu
      sektorju
-----------------------------------------------------------------

 7.  10. Kratkoročna tolarska posojila
      neodvisnim in odvisnim bankam in
      hranilnicam

-----------------------------------------------------------------

 8.  11. Tržni vrednostni papirji
      (a+b+c+d+e)

-----------------------------------------------------------------
      a) Menice
-----------------------------------------------------------------
      b) Blagajniški zapisi
-----------------------------------------------------------------
      c) Obveznice
-----------------------------------------------------------------
      d) Delnice
-----------------------------------------------------------------
      e) Drugi vrednostni papirji
-----------------------------------------------------------------

 9.  12. Obvezne rezerve izračunane v višini
      7% od vseh vpoglednih in vezanih vlog
      pri davčnem zavezancu

-----------------------------------------------------------------

10.  4.  Davčna osnova
      (zap. št. 1-(2+3+4+5+6+7+8+9))

-----------------------------------------------------------------

11.  14. Davek (zap. št. 10X2%)

-----------------------------------------------------------------

12.     Plačan davek od dobička pravnih oseb

-----------------------------------------------------------------

13.  15. Davčna obveznost (zap. št. 11 - zap.
      št. 12, vendar največ v višini
      dobička ugotovljenega pred
      obdavčitvijo v izkazu uspeha davčnega
      zavezanca)

-----------------------------------------------------------------

14. 20.,21. Davčna obveznost v primeru stečaja
      ali likvidacije oz. odvzema
      dovoljenja za poslovanje

-----------------------------------------------------------------

15.     Že vplačana akontacija

-----------------------------------------------------------------

16.     Obveznost za plačilo davka
      (zap. št. 13 oz. 14 - zap. št. 15, če
      je zap. št. 13 oz. 14 > od zap. št.
      15) 

-----------------------------------------------------------------

17.     Preveč plačana akontacija (zap. št.
      15 - zap. št. 13 oz. 14, če je zap.
      št. 15 > od zap. št. 13 oz. 14)

-----------------------------------------------------------------

18.  18. Osnova za plačilo akontacije
      (zap. št. 13)

-----------------------------------------------------------------

19.  18. Obrok akontacije (zap. št. 18:2)

-----------------------------------------------------------------

Dodatni podatki:

20.  Znesek dobička pred obdavčitvijo v izkazu uspeha

21.  Datum ............... (uvedbe postopka stečaja ali
    likvidacije oz. odvzema dovoljenja za poslovanje)

Oseba odgovorna za sestavitev obračuna

......................................

                    Žig    Predsednik
                          uprave ali
                          direktor

V ..........., dne ........ 199...       ..................
             METODOLOGIJA

      ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBRAČUN POSEBNEGA
      DAVKA NA BILANČNO VSOTO BANK IN HRANILNIC


              Zap. št. 1

V SIT izražen znesek pasive na dan 31. decembra tekočega leta v
bilanci stanja v skladu s sklepom Banke Slovenije o računovodskih
izkazih bank in hranilnic.


              Zap. št. 2

a) Znesek vlog na vpogled v tuji valuti, izkazanih na kontih v
kontnem okviru za banke in hranilnice v skladu s sklepom Banke
Slovenije o kontnem okviru za banke in hranilnice (v nadaljnjem
besedilu: konto) 7000, 7002, 7010, 703, 7080.

b) Znesek kratkoročnih posojil v tuji valuti do neodvisnih bank,
izkazanih na kontih 261, 745, 7480, 7510, 7520, 7521, 7522, 758,
7716, 7726.

c) Znesek kratkoročnih posojil v tuji valuti do odvisnih bank,
izkazanih na kontih 7560, 7766.

d) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do neodvisnih
bank, izkazanih na kontih, 765, 7710, 7720, 7722, 779.

e) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do odvisnih bank,
izkazanih na kontu 7760.

f) Znesek obveznosti iz izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev
bank v tuji valuti, izkazanih na kontu 7301.


              Zap. št. 3

a) Znesek vlog na vpogled v tuji valuti, izkazanih na kontih
7001, 7011, 702, 7040, 7041, 7042, 7060, 7081, 7082, 7110, 7112,
7122, 7124, 7128, 713, 7140, 7149, 7170, 7171, 718, 7191, 7192,
7199, 7270, 7271, 7278, 731, 7380, 7381, 7383, 7387.

b) Znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do neodvisnih
strank, izkazanih na kontih 7400, 7409, 744, 746, 7470, 7481,
7511, 7523, 7524, 759, 7686, 7676, 7727.

c) Znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do odvisnih
strank, izkazane na kontih 7561, 7767.

d) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do neodvisnih
strank, izkazanih na kontih 7600, 7609, 764, 766, 7670, 7671,
7679, 7680, 7681, 7721, 7723, 774.

e) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do odvisnih
strank, izkazanih na kontu 7761.

f) Znesek deviznih obveznosti za neizvršena izplačila iz plačil
tujine, izkazanih na kontu 2762.


              Zap. št. 4

a) Znesek kratkoročnih posojil prebivalstvu, izkazanih na kontih
4270, 4278, 4279, 5176, 5177, 5276, 5277, 8079.

b) Znesek dolgoročnih posojil prebivalstvu, izkazanih na kontih
5170, 5178, 5179, 5270, 5273, 5278, 5279.


              Zap. št. 5

a) Znesek kratkoročnih posojil gospodarstvu - neodvisnim
strankam, izkazanih na kontih 4200, 4208, 4209, 4400, 4401, 4406,
4408, 4409, 5106, 5107, 5206, 5207, 5406, 5407, 8009.

b) Znesek kratkoročnih posojil gospodarstvu - odvisnim strankam,
izkazanih na kontih 4210, 4218, 4219, 5116, 5117, 5216, 5217.

c) Znesek dolgoročnih posojil gospodarstva - neodvisnim strankam,
izkazanih na kontih 5100, 5108, 5109, 5200, 5203, 5208, 5209,
5400, 5401, 5402, 5408, 5409.

d) Znesek dolgoročnih posojil gospodarstva - odvisnim strankam,
izkazanih na kontih 5110, 5118, 5119, 5210, 5213, 5218, 5219.

e) Znesek terjatev iz danih jamstev gospodarstvu, izkazanih na
kontih 1600,1608,1609, 1690, 1699.


              Zap. št. 6

a) Znesek kratkoročnih posojil javnemu sektorju, izkazanih na
kontih 4240, 4241, 4248, 4249, 4440, 4441, 4446, 4448, 4449,
5146, 5147, 5246, 5247, 5446, 5447, 8049.

b) Znesek dolgoročnih posojil javnemu sektorju, izkazanih na
kontih 5140, 5142, 5148, 5149, 5240, 5241, 5243, 5248, 5249,
5440, 5441, 5442, 5448, 5449.


              Zap. št. 7

Znesek kratkoročnih tolarskih posojil neodvisnim in odvisnim
bankam in hranilnicam, izkazanih na kontih 4250, 4251, 4252,
4253, 4254, 4258, 4259, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4458, 4459,
5156, 5157, 5256, 5257, 5456, 5457, 4611, 4612, 4613, 4618, 4619,
5616, 5617.


              Zap. št. 8

a) Znesek menic, izkazanih na kontih 131, 1330, 1338,1339.

b) Znesek blagajniških zapisov, izkazanih na kontih 1343, 1348,
1349.

c) Znesek obveznic, izkazanih na kontih 1352, 1353, 1358, 1359,
razen obveznic z državnim jamstvom.

d) Znesek delnic, izkazanih na kontih 1371, 1378, 1379.

e) Znesek drugih vrednostnih papirjev, izkazanih na kontih 1360,
1361, 1368, 1369.


              Zap. št. 9

Znesek obvezne rezerve v višini 7% od vseh vpoglednih in vezanih
vlog pri davčnem zavezancu iz 4. člena zakona o posebnem davku na
bilančno vsoto bank in hranilnic v skladu z izračunom, ki ga
predpiše minister, pristojen za finance.


              Zap. št. 12

Znesek plačane obveznosti za davek od dobička pravnih oseb iz
zaporedne številke 35 obrazca obračun davka od dobička pravnih
oseb (DDPO) oziroma v primeru skupinskega obračuna davka od
dobička pravnih oseb davčnemu zavezancu pripadajoči del plačane
davčne obveznosti, izkazane v zap. št. 36 obrazca SDDPO.


              Zap. št. 14

V primeru stečaja ali likvidacije oziroma odvzema dovoljenja za
poslovanje vpiše davčni zavezanec davčno obveznost, ki jo ugotovi
sorazmerno številu dni poslovanja tako, da znesek davčne
obveznosti iz zap. št. 13 deli s številom dni v poslovnem letu,
ki je enako koledarskemu letu, v katerem je uveden postopek
likvidacije ali stečaja oziroma je odvzeto dovoljenje za
poslovanje ter tako ugotovljen znesek pomnoži s številom dni
poslovanja v navedenem letu.


              Zap. št. 19

Znesek iz zap. št. 18, deljen z dve.

Dodatni podatki

V dodatne podatke se v zap. št. 20 vpiše znesek dobička pred
obdavčitvijo po podatkih iz izkaza uspeha.

V zap. št. 21 se vpiše vrsta uvedenega postopka (stečaj ali
likvidacija) oziroma odvzem dovoljenja za poslovanje ter datum
uvedbe postopka stečaja ali likvidacije oziroma datum odvzema
dovoljenja za poslovanje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti