Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1695. Odlok o grbu in zastavi Občine Pivka, stran 2767.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) in na podlagi 6. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski svet občine Pivka na 28. seji dne 15. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Pivka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Pivka (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljata identitetna simbola Občine Pivka in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu Občine Pivka.
2. člen
Izvirnike identitetnih simbolov Občine Pivka hrani župan.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovorna občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uprabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti vsebinsko opredelitev prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti v dveh izvodih.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določi pogoje, pod katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škodi ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Pivka.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Pivka, predvsem pa tisti, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posameznih nalog iz pristojnosti Občine Pivka, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v določenih primerih ali prostorih, zlasti pa:
1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku,
3. v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, delovnih oblekah-uniformah,
4. v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja,
5. v priznanjih, ki jih podeljujejo,
6. v obliki spominkov ali značk.
Dovoljena je uporaba simbolov izkjučno v celoti.
II. GRB
8. člen
Splošno: Grb Občine Pivka predstavlja narodni junak Martin Krpan z “mesarico” in kijem, ki jezdi na rdeči “kobilici” po zelenem griču, vse v srebrnem ščitu.
Natančen opis grba: Grb Občine Pivka je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Zajeten možak v modrem suknjiču, črnih hlačah, visokih črnih škornjih in s črnim klobukom na glavi, z zlatim kijem v levici in zlato črno dvojno sekiro na desni rami, jezdi rdečega konjiča s črno grivo in repom, po zelenem griču v dnu srebrnega ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunajih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, v črno belem odtisu, v pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, je sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu in v žigu, ter ostalih znakih občinskih organov, vaških in krajevnih skupnosti na območju Občine Pivka,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, ter sedežih delov občine,
3. na plaketah in drugih priznanjih občine se uporablja z grbovnim okrasjem,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka,
Grbovno okrasje se uporablja na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih listinah, ki jih za službene namene uporabljajo župan občine, občinski svet in občinska uprava.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
11. člen
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki ravrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Če se grb uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo. Grba ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim mirom, ali tako, da se škoduje ugledu Občine Pivka.
III. ZASTAVA
13. člen
Zastava Občine Pivka je bela z atributom občinskega grba na sredini zastavine rute, ter z modrimi pravokotniki (V/3: (L-V) /2), položenimi horizontalno v vsakega od štirih kotov.
Opis zastave: Belo modra ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine “V” proti dolžini “L” ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V”: ”L”=1: 2,5.
Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri dele, od katerih sta prvo in tretje med seboj enaki, drugo, oziroma srednje polje je kvadratno.
Prvo in tretje (zadnje) polje sta deljeni tretjinsko horizontalno na modro-belo-modro barvo s tem, da se beli, sredinski progi zlivata v belino drugega (srednjega) kvadrata; le-ta nosi atribut občinskega grba, (zajetni jezdec v modrem suknjiču, črnih hlačah in škornjih, s črnim klobukom na glavi, ter s kijem in dvojno sekiro v rokah, na rdečem konjiču), na svoji sredini.
Podoba atributa ne sme biti višja od 9/10 zastavine višine (“V”) in ne nižja od 7/10 zastavine višine.
Detajlni prikaz razmerij zastanih polj in kode njenih barv so sestavni del tega odloka.
14. člen
Zastava je stalno izvešena na poslopju sedeža občine.
Zastavo se izvesi:
1. ob prazniku Občine Pivka,
2. ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V tem primeru se zastavo izvesi na poslopjih, v katerih so sedeži delov občine, na drugih javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izvesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
Zastavo občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, v katerih se sklepajo zakonske zveze.
V primeru žalovanja se zastavo izvesi na pol droga.
Zastavo se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
15. člen
Zastave se izvesi v času praznikov in prireditev navedenih v 18. členu tega odloka in se jih odstrani najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izvešene.
16. člen
Če je zastava Občine Pivka izvešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, kadar je ta zastava izvešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Če je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Pivka postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izvešena skupaj z dvema zastavama, mora biti zastava Občine Pivka v sredini.
Če je zastava izvešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Pivka:
1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe izvešanja veljajo le za izvešanje zastav na območju Občine Pivka.
Če se zastava izveša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izvešanja določbe zakona.
17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana. Zastave prav tako ni dovoljeno uporabljati na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da škoduje ugledu Občine Pivka.
IV. NADZOR
18. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje občinska uprava Občine Pivka.
V. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju z veljavnim odlokom o javnem redu ali miru ali tako, da krni ugled Občine Pivka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne oblike simbolov Občine Pivka, morajo v roku enega leta po uveljavitvi uporabo prilagoditi določilom tega odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00104/98
Pivka, dne, 15. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti