Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1665. Spremembe in dopolnitve pravilnika o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj, stran 2740.

Na podlagi 19. in 87. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 23. 4. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Črnomelj
1. člen
V pravilniku o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 43/97) se na koncu 5. člena pika spremeni v vejico ter doda nova alinea, ki se glasi:
“– druge pravne osebe, ki sklenejo z Občino Črnomelj pogodbo o uporabi sredstev.”
2. člen
6. člen se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
“Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodeljujejo kot plačila storitev, subvencije in druge podpore ter za investicije.”
3. člen
V 1. točki 10. člena se pri ukrepu “Analiza zemlje in krme” v prvem stavku beseda “zemlje” nadomesti z “krme” in se spremenita prvi in zadnji stavek ukrepa “Analiza zemlje in krme”.
Prvi stavek se na novo glasi: “Analiza krme služi kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali.”
V zadnjem odstavku se beseda “regresira” nadomesti z besedo “subvencionira”.
4. člen
V 1. točki 10. člena se v ukrepu “Prevoz mleka” zadnji stavek nadomesti z novim, ki se glasi:
“Sredstva se dodelijo na podlagi vloge s priloženimi dokazili o upravičenosti do delnega pokrivanja stroškov prevoza iz sredstev občinskega proračuna.”
5. člen
V 1. točki 10. člena se v celoti črta ukrep “Sofinanciranje raziskovalne naloge”.
6. člen
Naziv 2. točke 10. člena, “Subvencije” se nadomesti z nazivom:” Subvencije in druge podpore”.
7. člen
V 2. točki 10. člena se naziv ukrepa “Regresi – Združevanje kmetijskih zemljišč in urejanja pašnih površin” nadomesti z naslednjim nazivom: “Podpora za združevanje kmetijskih zemljišč z namenom urejanja pašnih površin.”
8. člen
V 2. točki 10. člena se ukrepe: “Regresiranje nakupa plemenskih svinj”, “Sofinanciranje nadaljnje reje telet simentalske pasme”, “Regres za nabavo za povečanje staleža drobnice v kontroliranih tropih” v celoti črtajo in se jih nadomesti z ukrepom, ki se glasi:
“Podpora v živinoreji
Namen: Sredstva se namenjajo za pospeševanje živinorejskih panog – prašičereje, govedoreje in reje drobnice.
Pogoji za pridobitev sredstev: Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi javnega razpisa, ki bo določal pogoje za pridobitev sredstev.”
9. člen
V 2. točki 10. člena se naziv in besedilo ukrepa “Regres za sadne sadike in trsne cepljenke” spremeni tako, da se na novo glasi:
“Dodelitev podpore za obnovo vinogradov in sadovnjakov in nasadov jagod
Namen: Podpora je namenjena oživljanju sadjarstva in povečevanje vinogradniških površin.
Podpora se dodeljuje za:
– obnovo oziroma napravo intenzivnih in ekstenzivnih nasadov jablan;
– obnovo oziroma napravo intenzivnih nasadov hrušk, koščičarjev, lupinarjev in nasadov jagod;
– obnovo oziroma napravo vinogradov.
Podpora se dodeljuje v višini do 30% vrednosti na sadno sadiko oziroma trsno cepljenko.
Pogoji za pridobitev sredstev: Upravičenci do podpore za obnovo so kmetje, ki vlagajo sredstva v napravo oziroma obnovo trajnih nasadov na najmanj 10 arov veliki površini oziroma 30 arov pri ekstenzivnih nasadih jablan. Prosilci – kmetje vložijo vlogo s priloženim originalnim računom o nakupu sadnih sadik oziroma trsnih cepljenk na sedežu občine in priložijo mnenje oziroma potrdilo o obnovi trajnega nasada oziroma nasada jagod, ki ga izda območna kmetijska svetovalna služba ter podpisano izjavo z ustreznim potrdilom o skupni površini trajnega nasada, ki ne sme biti manjša od 30 arov oziroma 20 arov pri nasadu jagod.
Dodatni pogoji za upravičenost do podpore pri obnovi oziroma napravi vinogradov: Vinogradnik mora biti vpisan v register proizvajalcev grozdja oziroma vina in mora vlogi priložiti potrdilo o rednem prijavljanju pridelka (razen tistih, ki na novo urejajo vinograd).”
10. člen
V 2. točki 10. člena se naziv ukrepa “Nove tehnologije – nakup mehanizacije” spremeni in se na novo glasi: “podpora pri nakupu nove tehnologije – specialne mehanizacije”.
V prvem odstavku tega ukrepa se spremeni zadnji stavek tako, da se na novo glasi: “Podpora znaša do 30% vrednosti stroja.”
V drugem odstavku tega ukrepa se zadnji stavek črta.
11. člen
V 2. točki 10. člena, se ukrep “Elementarne nesreče” spremeni tako, da se na novo glasi:
“Namen: kmetom, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani in jim bo dohodek iz kmetijske dejavnosti zmanjšan zaradi pozebe, toče, viharja, požara ali drugih nesreč bo namenjena denarna pomoč za nabavo repro oziroma gradbenega materiala oziroma nadomestila za izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev: na osnovi prijave škode in zahtevka za dodelitev denarne pomoči in ocene škode, ki jo pripravi za to pristojna komisija, pripravi Odbor za kmetijstvo in turizem predlog rešitve zahtevkov in ga predloži županu v odločitev.”
12. člen
V 2. točki 10. člena se za ukrepom “Elementarne nesreče” črta besedilo “Pospeševanja kmetijstva”.
13. člen
V 2. točki 10. člena se naziv in besedilo ukrepa “Spodbujanje strokovnega in tehnološkega napredka na kmetijah” spremeni, tako da se na novo glasi:
“Spodbujanje strukturnih sprememb v kmetijstvu
Namen: Sredstva se namenjajo za spodbujanje strukturnih sprememb v kmetijstvu.
Pogoji za pridobitev sredstev: Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi javnega razpisa, ki bo tudi določal pogoje za pridobitev sredstev.”
14. člen
V 3. točki 10. člena, se na koncu doda nov ukrep, ki se glasi:
“Projekt - Belokranjska vinska turistična cesta
Namen: izvajanje projekta “Belokranjska vinska turistična cesta”
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji ustreznih ministrstev.”
15. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-12/97
Črnomelj, dne 23. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti