Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1657. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 1998, stran 2735.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in statuta Občine Borovnice (Naš časopis, marec 1995) je Občinski svet občine Borovnica na seji dne 16. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Borovnica za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje lokalnih zadev javnega pomena.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1998 znašajo 239,666.000 tolarjev, odhodki pa 237,496.000 tolarjev. Račun financiranja izkazuje prihodke iz naslova zadolževanja proračuna v višini 2,330.000 tolarjev in odhodke v višini 4,500.000 tolarjev.
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno z predvidenimi investicijami, je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
Občinski svet občine Borovnica pooblašča župana Občine Borovnica, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
3. člen
V rezerve Občine Borovnica se izloča 0,5% skupno doseženih izvirnih proračunskih prihodkov.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena na posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti Občinski svet občine Borovnica in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z zakonom o javnih naročilih in zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno ob polletju in zaključku leta, oziroma po potrebi.
7. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Borovnica.
8. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene druge alinee 12. člena zakona o financiranju občin,
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe,
– odloča o prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
9. člen
Občinski svet občine Borovnica odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Borovnica največ v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Borovnica.
10. člen
Pristojni odbor pri občinskem svetu opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima pristojni odbor pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.
11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 066/3-9/5-31/98
Borovnica, dne 16. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti