Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1682. Program priprave sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu, stran 2753.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 28. aprila 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta “Novi center” v Lenartu
1. člen
Območje “Novi center” se nahaja na severozahodnem delu mesta Lenart in se ureja z osnovnim zazidalnim načrtom iz leta 1987, ožje območje med Gubčevo, Maistrovo in Ilaunigovo ulico ter predvideno obodno cesto na severnem robu tega območja, ki je pretežno še nepozidano, pa s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta “Novi center” iz leta 1995. Z veljavnim zazidalnim načrtom je zemljišče ob severni – obodni cesti predvideno za gradnjo dveh stanovanjskih blokov, od katerega je enega možno nameniti za dom za starejše osebe. V skladu s pozivom Republike Slovenije za oddajo vlog za uvrstitev investicij v dom za starejše osebe v prioritetni vrstni red investicij v javne zavode do leta 2005 in konceptom gradnje doma za starejše osebe je bil izdelan predlog lokacije, ki predvideva, da je celotno območje predvideno samo za potrebe doma starejših oseb ter k njemu še ustrezno funkcionalno zemljišče in parkirišče. Tako bi se naj opustila oba stanovanjska bloka v korist doma starejših oseb in domu prilagodila vmesna dovozna cesta s parkirišči. Obodna povezovalna cesta med Partizansko cesto in Ilaunigovo ulico se prestavi izven območja zazidalnega načrta “Novi center” proti severu. Temu ustrezno se podaljšata Ilaunigova in Gubčeva ulica do območja, ki se bo urejalo s posebnim zazidalnim načrtom.
2. člen
Območje, za katerega je predlagano urejanje s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta, se nahaja na severozahodnem delu “Novega centra” v Lenartu med otroškim vrtcem in Ilaunigovo ter Gubčevo ulico, na severu pa se ca. 20 m razširi na celotnem območju med Ilaunigovo ulico in Partizansko cesto.
V območje urejanja s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta po tem programu bo vključen tudi del zemljišč zahodno od Ilaunigove ulice, ki so pretežno že pozidana.
Območje zajema naslednja zemljišča s parcelnimi številkami: 190/1 – del, 191/1 – del, 200/1 – del, 201/1 – del, 202/1, 202/4 – del, 202/5, 203/1 – del, 203/3 – del, 298/1 – del, 303 – del, 304 – del, 305 – del, 307/2 – del in 307/3 – del (vse k.o. Lenart) in meri ca. 2 ha.
3. člen
Spremembe zazidalnega načrta se pripravijo po postopku in smiselni vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) – v nadaljevanju: podzakonsko navodilo.
4. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upoštevati pri pripravi sprememb zazidalnega načrta:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94 in 56/97),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi izdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve).
5. člen
Za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta nove posebne strokovne podlage niso potrebne, ker gre samo za povečanje funkcionalnega zemljišča doma za starejše osebe in dopolnitev programov na območju, ki se ureja z veljavnim zazidalnim načrtom.
6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta:
– Občina Lenart,
– Krajevna skupnost Lenart,
– JKP Nigrad Maribor,
– JP Mariborski vodovod Maribor,
– JP Elektro, PE Elektro Maribor,
– Cestno podjetje Maribor,
– Telekom Slovenije, PE Maribor,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Območna vodna uprava Maribor.
Kolikor se med izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pokaže, da je potrebno pridobiti še kakšna dodatna soglasja soglasodajalcev, ki niso našteti, se le-ta pridobijo.
7. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena morajo v 30-ih dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev podati izdelovalcu svoja mnenja in pogoje, sicer se šteje, da jih nimajo in soglasje ni potrebno.
Na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta morajo soglasodajalci v 30 dneh od zahteve izdelovalca s soglasjem potrditi upoštevanje predhodnih usmeritev in pogojev ali izdajo soglasja z utemeljitvijo zavrniti, sicer se šteje, da z rešitvami v spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta soglašajo.
8. člen
Župan Občine Lenart predloži osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Občinskemu svetu občine Lenart v obravnavo v 15 dneh po pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev in izdelanega osnutka.
Občinski svet na prvi seji po prejemu gradiva sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine Lenart in traja najmanj 30 dni, se organizira javna obravnava v prostorih Občine Lenart.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani in prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka.
Po končani javni razgrnitvi župan Občine Lenart zavzame stališče do pripomb in predlogov k osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, podanih v času trajanja javne razgrnitve, ki se upoštevajo in vnesejo v predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Župan Občine Lenart predloži predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z odlokom.
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Investitor in naročnik sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Občina Lenart.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo določen na podlagi zbranih ponudb.
Koordinator pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Urad občinske uprave občine Lenart.
10. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Lenart.
Št. 350-11/86
Lenart, dne 28. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti