Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1696. Pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Pivka, stran 2771.

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95), ter 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95, 27/96) je Občinski svet občine Pivka na seji dne 26. 3. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Pivka
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom so določene osnove in merila za plače in druge prejemke, ki jih lahko prejemajo funkcionarji v Občini Pivka. Funkcionarji so: župan, podžupan, tajnik občine, člani občinskega sveta, člani delovnih teles sveta in člani nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
2. člen
Funkcionarji opravljajo svoje funkcije v skladu s statutom občine poklicno ali nepoklicno.
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo poklicno, imajo pravico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe in do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, imajo pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, pravico do dela plače, določene za funkcijo oziroma pravico do povračila stroškov za udeležbo na sejah (sejnina) in pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
II. RAZVRSTITEV FUNKCIJ
a) Funkcionarji, ki funkcijo opravljajo poklicno
3. člen
Plača funkcionarja, ki opravlja funkcijo poklicno se določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za določanje plače, določenim s tem pravilnikom in poveča za dodatek za delovno dobo in dodatek iz naslova delovne uspešnosti oziroma za dodatno delovno obremenjenost.
Osnova za obračun plače je izhodiščna mesečna plača za I. tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Količniki za določitev osnovne plače so odvisni od zahtevnosti funkcije in znašajo:
župan                            7,0
tajnik občine                        6,0
4. člen
Dodatek iz naslova delovne dobe se vrednoti tako, da se plača v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ za 20%.
Odstotek 0,5% se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
5. člen
Del plače za delovno uspešnost znaša največ do 50% osnovne plače funkcionarja.
Višina dela plače za delovno uspešnost določa komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in kadrovske zadeve na osnovi naslednjih kriterijev:
a) obseg dela                        40%
b) kakovost dela                       40%
– izvršitev vseh nalog, določenih s predpisi in sklepi organov občine,
– pravočasnost izvršitve nalog,
– učinkovitost in ekonomičnost dela,
– inovativnost,
c) kooperativnost pri delu                  20%
b) Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno
6. člen
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, imajo pravico do nadomestila plače, če se jim plača zmanjša za čas, ko so opravljali delo, ki izhaja iz funkcije. Nadomestilo plače se izplačuje delodajalcu, pri katerem je funkcionar v delovnem razmerju, iz proračuna občine, na zahtevo delodajalca.
Funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom, ima pravico do nadomestila izgubljenega zaslužka. Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova, od katere plačuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
7. člen
Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo nepoklicno se za opravljanje funkcije prizna del plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas, in sicer:
----------------------------------------------------------------
Funkcija    Osnovni količnik    %        Količnik
----------------------------------------------------------------
Župan         7,0       33          3,310
----------------------------------------------------------------
Del plače se lahko poveča še za dodatek za delovno uspešnost, ki se določa v skladu s 5. členom tega pravilnika in za dodatek za delovno dobo v skladu s 4. členom tega pravilnika.
8. člen
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno in ne prejemajo dela plače so upravičeni do sejnin v naslednji višini:
----------------------------------------------------------------
Funkcija                        Količnik
----------------------------------------------------------------
podžupan                          1,40
predsednik občinskega sveta                 1,40
podpredsednik sveta                     1,00
ostali člani občinskega sveta                0,70
predsednik nadzornega odbora                0,70
ostali člani nadzornega odbora               0,35
predsedniki delovnih teles                 0,30
ostali člani delovnih teles                 0,15
----------------------------------------------------------------
Naslednji funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo prejmejo del sejnine v obliki povračila stroškov priprave na sejo, del pa v obliki povračila stroškov udeležbe na seji.
--------------------------------------------------------------------------
                Priprava             Udeležba
                                  na seji
--------------------------------------------------------------------------
predsednik občinskega sveta     0,70               0,70
podpredsednik občinskega sveta   0,50               0,50
člani občinskega sveta       0,35               0,35
--------------------------------------------------------------------------
Pod delovna telesa se štejejo stalna in začasna delovna telesa sveta občine in delovna telesa, ki jih v skladu s statutom imenuje župan.
V primeru, da nadzorni odbor za posamezno nalogo oblikuje delovno skupino, se uporabi enak količnik, kot velja za delovna telesa, pri čemer ima vodja delovne skupine položaj predsednika delovne skupine.
Sejnina se izplača funkcionarju, če je navzoč na seji v celotnem trajanju in izjemoma, če iz opravičenih razlogov sejo zamudi oziroma predčasno zapusti, o čemer odloči predsedujoči. Upravičenec, ki je prisoten na seji manj kot polovico trajanja seje, do sejnine ni upravičen.
Za vsako sejo občinskega sveta se ne glede na določbe prejšnjega odstavka članom občinskega sveta izplača priprava na sejo.
V primeru, da nadaljevanje prekinjene seje občinskega sveta, ni na dan sklica prvotne seje sveta, se za nadaljevanje upravičenim izplača nov del sejnine za udeležbo na nadaljevanju seje sveta.
Sejnine se izplačujejo mesečno za nazaj.
9. člen
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno so upravičeni do povračila stroškov za službena potovanja v zvezi z opravljanjem svoje funkcije. Višina teh stroškov je enaka višini povračila stroškov, ki veljajo za zaposlene v državnih organih.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Pravice funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo poklicno, se po prenehanju funkcije zagotavljajo v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih.
11. člen
Višina osnovne plače in višina nadomestil se usklajuje z rastjo osnove za obračun plače, ki jo določi Vlada Republike Slovenije.
12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati sklepi Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in kadrovske zadeve, z dne 22. 5. 1995 in 28. 5. 1997, ki se nanašajo na osnove za izračun prejemkov funkcionarjev občine.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201/2-98
Pivka, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti