Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1704. Sklep o razpisu krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Razdrto, stran 2778.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet KS Razdrto na seji dne 17. 4. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Razdrto
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Razdrto. Sredstva krajevnega samoprispevka se na podlagi sprejetega programa namenijo za: dokončanje cerkvenega zvonika.
2. člen
Vrednost programa znaša 6,000.000 SIT.
Iz sredstev krajevnega samopripevka se bo predvidoma zbral znesek 2,000.000 SIT.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 31. maja 1998 od 7. do 19. ure, na običajnem glasovalnem mestu.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje 1 leta, in sicer od 1. 6. 1998 do 31. 5. 1999.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Razdrto.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so:
1. Občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Razdrto, ki plačujejo samoprispevek v naslednji višini:
– 2% od neto plače iz delovnega razmerja in nadomestil ter pogodb o delu,
– 2% od pokojnin,
– 2% od samostojnega opravljanja gospodarske dejavnosti – od zavarovalne osnove, od katere samostojni podjetniki plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 1% od katastrskega dohodka,
– 5% od čistega dobička podjetij – obrti, ki imajo sedež na območju Krajevne skupnosti Razdrto.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidiih ter civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih dijaki in študentje prejemajo na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
Plačilo krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani, katerih prejemki ne presegajo zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
8. člen
KS lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči banki za določen čas.
9. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na poseben račun KS Razdrto.
Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega programa skrbi svet KS. Svet KS enkrat letno poroča zboru krajanov o uporabi sredstev samoprispevka.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno s glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
GLASOVNICA
Na referendumu, dne 31. 5. 1998 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo enega leta, to je od 1. 6. 1998 do 31. 5. 1999, za območje KS Razdrto, za dokončanje cerkvenega zvonika
glasujem
   ZA                     PROTI
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA“, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma beseda PROTI, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Glasovnica mora biti opremljena s štampiljko Občinske volilne komisije občine Postojna.
12. člen
Za izvedbo sklepa skrbi občinska volilna komisija. Pri izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah.
13. člen
Samoprispevek bodo obračunavali in odtegovali delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije – Davčni urad Postojna.
14. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Razdrto, dne 24. aprila 1998.
Predsednik
Sveta KS Razdrto
Rudolf Blažek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti