Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1653. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 1998, stran 2728.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94 in 14/95) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 31. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 1998
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Beltinci za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun Občine Beltinci sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1998 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1998 v višini 575,741.087,69 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 575,741.087,69 SIT, sredstva razporedijo na:
– zagotovljeno porabo v znesku – 404,569.282,69 SIT,
– investicijsko porabo v znesku – 167,485.000 SIT,
– oblikovanje rezerv v znesku – 3,686.805 SIT.
4. člen
Če se med izvajanjem proračuna, zaradi spremembe zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije, spremeni obseg zagotovljene porabe za proračun Občine Beltinci za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane sestavni del proračuna. Spremembo župan posreduje občinskemu svetu v potrditev.
Postavke pri odhodkih se med letom ne smejo prekoračiti brez soglasja oziroma sklepov občinskega sveta.
5. člen
Od prihodkov občinskega proračuna Občine Beltinci za zagotovljeno porabo se 0,5% izloči za stalno proračunsko rezervo Občine Beltinci.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku tega člena se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno in v skladu s potrebami med vse nosilce oziroma uporabnike, do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom organov občine ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna uporabniki ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegle za ta namen določena in zagotovljena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojni službi občinske uprave predložiti finančne načrte in programe dela do konca leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo leto najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja župan z delavci občinske uprave in nadzorni odbor.
12. člen
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih skupnosti,
– za pokrivanje stroškov javne razsvetljave,
– za odvoz kosovnih odpadkov in vzdrževanje nekaterih zelenih površin,
– za počastitev dneva starejših občanov.
13. člen
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti in društev v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja do višine 50% vrednosti po končni situaciji (cevi, jaški, cestni požiralniki, čistilna naprava),
– obnova vaških domov do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– za investicije v druge komunalne objekte do 30% vrednosti.
– za vzdrževanje športnih objektov do 30% vrednosti.
– razširitve n.n. električnega omrežja do 30% vrednosti.
Pri investicijah, ki so navedene v prvem odstavku tega člena, mora krajevna skupnost na območju katere se bo investicija izvajala, predhodno zagotoviti lastno udeležbo v višini razlike do 100% za investicijo potrebnih sredstev. V specifičnih primerih lahko občinski svet spremeni udeležbo krajevne skupnosti iz tega odstavka.
14. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojni službi občinske uprave predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto najpozneje do konca leta za naslednje leto.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenskostjo porabe sredstev občinskega proračuna v krajevni skupnosti opravlja občinska uprava, služba pristojna za finance in proračun, župan in nadzorni odbor.
15. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 0,29% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo za:
– nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo. Če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem seznanja občinski svet v skladu z določili statuta občine.
16. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Beltinci. Za zakonito uporabo sredstev sta odgovorna tudi zakoniti predstavnik uporabnika proračuna in vodja računovodstva pri uporabniku.
18. člen
Uporabniki proračuna smejo nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela, druga izvajalska dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z veljavnimi predpisi, brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 5,000.0000 SIT.
Investicijska, investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddajo s pogodbo, v skladu z veljavnimi predpisi.
19. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna občine, po načelu dobrega gospodarja, upravlja župan Občine Beltinci in obvešča občinski svet.
20. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 061-3/98
Beltinci, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti