Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1683. Program priprave sprememb zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior, stran 2754.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 28. aprila 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior
1. člen
Območje dela industrijske cone v Lenartu, ki se nahaja južno od Kraigherjeve ceste do potoka Velka, se od leta 1988 ureja z zazidalnim načrtom in je namenjeno, razen dela območja, ki mu je bilo s spremembo zazidalnega načrta v letu 1995 spremenjena namembnost, izključno širitvi industrijske dejavnosti podjetij Klemos, Livarna in Unior. Veljavni zazidalni načrt je skoraj v celoti realiziran le na območju Klemosa, medtem ko do realizacije na območju Livarne in Uniorja zaradi nove organiziranosti investitorjev in spremenjenih pogojev investiranja še ni prišlo. Ker MLM – Aklimat d.o.o. Maribor na pretežnem delu območja, ki je bilo po zazidalnem načrtu predvideno za širitev oziroma razvoj obrata v Lenartu, tega razvoja več ne predvideva, opredeljena industrijska dejavnost tega dela območja zazidalnega načrta pa ne ustreza več spremenjenim pogojem gospodarjenja in novim potrebam individualnih investitorjev, je na tem delu primerna sprememba ali izdelava novega zazidalnega načrta, s katerim bi obravnavani del območja izvzeli iz sedanjega zazidalnega načrta.
Pri pripravi sprememb zazidalnega načrta je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:
– na območju naj se predvidijo obrtne oziroma storitvene dejavnosti, ki so s svojimi vplivi na okolje čim manj moteče,
– kombinacija s stanovanji je možna, kolikor je to skladno z dejavnostjo obrtnega dela objekta in usklajeno z namensko rabo znotraj zazidalnega načrta,
– ob Kraigherjevi cesti kot mestni vpadnici je potrebno zagotoviti ustrezno oblikovanje in urejanje območja,
– v smislu smotrne izrabe zemljišča je potrebno predvideti manjše parcele za vnaprej neopredeljene investitorje, pri čemer imajo možnost gradnje tako lastniki zemljišč, kot drugi investitorji,
– samo območje bo potrebno navezati z ustreznimi prometnicami in komunalnimi ter energetskimi vodi na obstoječe cestno in komunalno ter energetsko omrežje v tem delu mesta Lenart.
2. člen
Območje, za katerega je predlagana sprememba veljavnega oziroma izdelava posebnega zazidalnega načrta, se nahaja med Kraigherjevo cesto in dovozno cesto k Livarni, potokom Velka in območjem, ki je po veljavnem zazidalnem načrtu predvideno za Unior. Obravnavano območje zajema naslednja zemljišča s parcelnimi številkami: 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 99 – del, 101 – del, 103 – del, 104 – del, 105 – del, 106 – del, 107 – del, 108 – del, 109 – del in 110 – del (vse k.o. Lenart) in meri ca. 3,5 ha.
Kolikor se v postopku priprave dokumenta ugotovi, da je smiselno v to območje vključiti še kakšno drugo zemljišče, se območje ustrezno poveča.
3. člen
Spremembe zazidalnega načrta se pripravijo po postopku in smiselni vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) – v nadaljevanju: podzakonsko navodilo.
4. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upoštevati pri pripravi sprememb zazidalnega načrta:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94 in 56/97),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi izdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve).
5. člen
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom se za izdelavo osnutka sprememb zazidalnega načrta pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku sprememb zazidalnega načrta:
– Občina Lenart,
– Krajevna skupnost Lenart,
– JKP Nigrad Maribor,
– JP Mariborski vodovod Maribor,
– JP Elektro, PE Elektro Maribor,
– Cestno podjetje Maribor,
– Telekom Slovenije, PE Maribor,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Območna vodna uprava Maribor.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za spremembo zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
7. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena morajo v 30-ih dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev podati izdelovalcu svoja mnenja in pogoje, sicer se šteje, da jih nimajo in soglasje ni potrebno.
Na dopolnjeni osnutek (sprememb) zazidalnega načrta morajo soglasodajalci v 30 dneh od zahteve izdelovalca s soglasjem potrditi upoštevanje predhodnih usmeritev in pogojev ali izdajo soglasja z utemeljitvijo zavrniti, sicer se šteje, da z rešitvami v spremembah zazidalnega načrta soglašajo.
8. člen
Župan Občine Lenart predloži osnutek sprememb zazidalnega načrta oziroma osnutek posebnega zazidalnega načrta Občinskemu svetu občine Lenart v obravnavo v 15 dneh po pridobitvi izdelanih posebnih strokovnih podlag in pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev.
Občinski svet na prvi seji po prejemu gradiva sprejme sklep o enomesečnih javni razgrnitvi osnutka (sprememb) zazidalnega načrta. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine Lenart in traja najmanj 30 dni, se organizira javna obravnava v prostorih Občine Lenart.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani in prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka.
Po končani javni razgrnitvi župan Občine Lenart zavzame stališče do pripomb in predlogov k osnutku (sprememb) zazidalnega načrta, podanih v času trajanja javne razgrnitve, ki se upoštevajo in vnesejo v predlog (sprememb) zazidalnega načrta.
Župan Občine Lenart predloži predlog (sprememb) zazidalnega načrta s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem (sprememb) zazidalnega načrta z odlokom.
Odlok o (spremembah) zazidalnega načrta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Investitor in naročnik (sprememb) zazidalnega načrta je Občina Lenart.
Izdelovalec (sprememb) zazidalnega načrta bo določen na podlagi zbranih ponudb.
Koordinator pri izdelavi (sprememb) zazidalnega načrta je Urad občinske uprave občine Lenart.
10. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Lenart.
Št. 350-10/87
Lenart, dne 28. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti