Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1673. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Rodik, stran 2745.

Na podlagi določil 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter v skladu z volilnimi rezultati na referendumu dne 5. 4. 1998, je Svet KS Rodik na seji dne 29. 4. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Rodik
1. člen
V skladu z odločitvijo volilnih upravičencev v Krajevni skupnosti Rodik na referendumu z dne 5. 4. 1998 se v KS Rodik uvede za dobo 5 let krajevni samoprispevek:
– za izgradnjo zidu okoli pokopališča
– za izgradnjo mrliške vežice
– za ureditev vaškega prostora
– za dopolnitev javne razsvetljave
– za popravilo asfaltnih površin
– za potrebe drugih dejavnosti, ki se pojavijo sproti in so neodložljivo nujne za življenje v kraju.
Samoprispevek se začne plačevati z dnem 1. 6. 1998 in se konča 31. 5. 2003.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo porabila za namene iz prve do šeste alinee prvega odstavka 1. člena tega sklepa.
3. člen
Samoprispevek se zbira v denarju na žiro računu Krajevne skupnosti Rodik številka 51420-645-50769.
Samoprispevek se lahko zbira tudi v drugačni obliki, ki predstavlja neposredno korist za izvedbo programa iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa in sicer:
– osebno delo oziroma prispevek občanov v delu ali materialu
– odstop svojega zemljišča ali dela zemljišča, potrebnega za izvedbo programa oziroma dela, opisanega v prvem odstavku 1. člena tega sklepa
– drugačna oblika prispevanja, ki se neposredno izvede med krajanom in Krajevno skupnostjo Rodik na podlagi posebnega pismenega dogovora
– prispevek delovnih organizacij in samostojnih podjetnikov za svoje delavce: v delu, materialu ali denarju, neodplačna raba sredstev za delo, kadar gre za neposredno korist podjetja ali samostojnega podjetnika.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali vsi volilni upravičenci v Krajevni skupnosti Rodik, in sicer:
1. vsi zaposleni po stopnji 1,5% mesečno od neto plače, ne glede ali je zavezanec zaposlen v Sloveniji ali tujini, po merilih obračunavanja v Sloveniji
2. zavezanci plačila davkov in prispevkov iz katastrskega dohodka po stopnji 2% od katastrskega dohodka
3. zavezanci od dohodkov iz dejavnosti, od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke za socialno varnost, po stopnji 1,5%
4. samoprispevek bodo plačevali tudi:
– volilni upravičenci v Krajevni skupnosti Rodik na delu v tujini po stopnji 1,5% poprečne bruto plače v Republiki Sloveniji
– lastniki vikendov ali drugih nepremičnin, ki nimajo v Krajevni skupnosti Rodik stalnega bivališča, v valorizirani višini 1.000 SIT mesečno, razen v primeru, če jih Svet KS Rodik iz opravičenih razlogov oprosti plačila samoprispevka v denarju in jim odredi nadomestno obliko samoprispevka
– prejemniki pokojnin po stopnji 1,5% od neto prejemkov pokojnin, razen iz naslova kmečkih in invalidskih pokojnin, ki so oproščeni denarnih dajatev za samoprispevek
– lastniki nepremičnin s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Rodik, dokler nimajo stalne zaposlitve, v valorizirani višini 6.000 SIT letno ali po dogovoru s krajevno skupnostjo.
Plačila samoprispevka v denarju so oproščeni vsi upravičenci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
Za upravičence iz prejšnjega odstavka se določi nadomestna oblika samoprispevka, če so zmožni tako obliko samoprispevka nuditi.
Nadomestno obliko samoprispevka iz prejšnjega odstavka tega člena določi svet krajevne skupnosti za vsakega posameznega volilnega upravičenca posebej. Zoper tako odločitev sveta krajevne skupnosti ni pritožbe, možen pa je spor pred pristojnim sodiščem.
5. člen
Zapadle zneske samoprispevka bodo obračunavali in odtegovali izplačevalci plač oziroma nadomestil in pokojnin.
Ostalim zavezancem plačila samoprispevka bo obračunavala in odtegovala posamezne zneske Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Koper, izpostava Sežana.
Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov v Krajevni skupnosti Rodik iz 4. člena tega sklepa, bodo plačevali svoj delež samoprispevka dvakrat letno na podlagi položnic, ki jim jih bo poslala Krajevna skupnost Rodik.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se ta obveznost prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev, z obračunom zamudnih obresti.
6. člen
Trenutno neangažirana denarna sredstva iz samoprispevka se ustrezno kratkoročno vežejo pri banki zaradi ohranjanja vrednosti zbranega denarja. Obresti iz takšne transakcije so sredstva Krajevne skupnosti Rodik.
7. člen
Za realizacijo samoprispevka je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Rodik.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003.
Rodik, dne 29. aprila 1998.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Rodik
Bogdan Čebohin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti