Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1658. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece, stran 2736.

Na podlagi določila 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 35. člena statuta KS Pišece, je Svet KS Pišece na seji dne 20. 3. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krejevne skupnosti Pišece.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 31. 5. 1998, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje referendumskega programa in sicer:
– novogradnja Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, povečanje telovadnice za ca. 100 m2 in pridobitev prostorov za društva, 70 % ali 22,558.900 SIT,
– infrastruktura v KS Pišece, 30 % ali 9,718.370 SIT,
– skupna vrednost programov, ki se bodo financirali iz sredstev samoprispevka, znaša približno 32,277.270 SIT.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1998 do 1. 7. 2003.
5. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in krajani s stalnim bivališčem na območju KS Pišece ter krajani, ki nimajo stalnega bivališča v KS Pišece in sicer:
– 2 % od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci),
– 2 % od pokojnin (upokojenci),
– 2 % od dobička zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost,
– 6 % od bruto katastrskega dohodka (lastniki zemljišč),
– 2 % od neto povprečne plače v RS za zavezance, ki so na začasnem delu v tujini.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku in tisti, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje KS Pišece.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo delodajalci oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz katastrskega dohodka bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Brežice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS Pišece dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet in Davčna uprava – izpostava Brežice.
9. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 31. 5. 1998, za uvedbo krajavnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1998 do 1. 7. 2003.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
70 % ali 22,558.900 SIT za novogradnjo Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, povečanje telovadnice ca. 100 m2 in pridobitev prostorov za društva.
30 % ali 9,718.370 SIT za infrastrukturo v KS Pišece.
Samoprispevek bo znašal:
2 % od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci),
2 % od pokojnin (upokojenci),
2 % od dobička zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost,
6 % od bruto katastrskega dohodka (lastniki zemljišč),
2 % od neto povprečne plače v RS za zavezance, ki so na začasnem delu v tujini.
G L A S U J E M
 ZA                    PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Za izvedbo referenduma skrbi Svet KS Pišece, ki vsaj enkrat letno poroča o zbiranju in uporabi denarnih sredstev na zboru krajanov.
11. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi na krajevno običajen način.
Predsednik
Sveta KS Pišece
Ivan Šeler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti