Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1694. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Odranci, stran 2765.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 66/93) ter 14. in 15. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci na 24. redni seji dne 8. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o zaščiti vodnih virov na območju Občine Odranci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje vodnega vira pred onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in kakovost pitne vode na območju Občine Odranci.
2. člen
Zavaruje se vodovodno zajetje v Občini Odranci, ki se izkorišča za pitno vodo.
3. člen
Varstveni pasovi za zavarovanje vodnih virov so naslednji:
1. najožji varstveni pas – območje s strogim režimom zavarovanja,
2. ožji varstveni pas – območje s sanitarnim režimom zavarovanja,
3. širši varstveni pas – območje z blagim režimom zavarovanja.
4. člen
Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira, ki bi lahko vplivala na spremembe lastnosti vodnega vira, je potrebno pridobiti predpisana soglasja.
II. VARSTVENI PASOVI
5. člen
1. Najožji varstveni pas zavzema ograjeno površino črpališče v Odrancih, to je parc. št. 161/2.
2. Ožji varstveni pas zavzema površino okrog črpališča v Odrancih in ga tvorijo naslednje parcelne številke: 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 167, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633/1, 1634/1, 1635/1, 1637/1, 1637/2, 1635/2, 1639 k.o. Odranci.
3. Širši varstveni pas pa zavzema površine, ki se razprostirajo v širini od magistralne ceste Murska Sobota–Lendava (Napole od parc. št. 650 do vasi Odranci, Črnčič od parc. št. 538 do Prešernove ulice).
III. VARSTVENI UKREPI “1.0”
1. Najožji varstveni pas
6. člen
V najožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen poseg v prostor. Površina je namenjena izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo in z njimi upravlja upravljalec javnega vodovoda.
Najožji varstveni pas predstavlja območje s strogim režimom zavarovanje za katerega veljajo naslednje določbe:
1. najožji varstveni pas je potrebno ograditi v skladu z opredelitvami hidrogeoloških raziskav z varnostno ograjo višine najmanj 1,80 m;
2. prepovedana je gradnja novih objektov, z izjemo objektov, ki so namenjeni vodovodu;
3. prepovedano je vsako gnojenje in uporaba vseh sredstev za zaščito rastlin in živalskih škodljivcev;
4. gradnja kanalizacije preko območja najožjega varstvenega pasu ni dovoljena;
5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov.
2. Ožji varstveni pas “1”
7. člen
V ožjem varstvenem pasu s sanitarnim režimom se zavaruje vodozbirno območje in zanj veljajo naslednje določbe:
1. na vseh cestah in poteh ob vstopu v ožji varstveni pas se postavijo vidne opozorilne table;
2. prepovedana je uporaba vseh sredstev za zaščito in varstvo rastlin ter zatiranje živalskih škodljivcev;
3. prepovedana je gradnja novih in adaptacija gospodarskih stavb;
4. javna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno in speljana izven širšega varnostnega pasu. Prepovedana je gradnja ponikovalnic za odpadne vode. Dovoljena je gradnja vodotesnih prekatnih greznic brez odtoka oziroma pretoka v ponikovalnico, obstoječe pa se morajo ustrezno sanirati;
5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
6. prepovedano je odvzemanje zemlje in gramoza ter peskokopa;
7. prepovedano je vsakršno gnojenje z naravnimi (gnoj, gnojevka) in umetnimi gnojili;
8. zemljišče je lahko namenjeno samo za določene kulture: travnik, pašnik ali gozdno površino.
3. Širši varstveni pas “2+3”
8. člen
Za širši varstveni pas, ki zajema prispevno območje vodnega vira, pa veljajo naslednje določbe:
1. gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov je dovoljena pod pogojem, da je urejeno odvajanje odplak in odpadnih voda v kanalizacijsko omrežje, ki bo odvajalo odpadne vode izven širšega pasu;
2. prepovedana je gradnja nove industrije in obrti, ki porabijo veliko naftnih derivatov in energetskih obratov na pogon z naftnimi derivati oziroma skladiščenje lahko tekočih naftnih derivatov;
3. dovoljen je lokalni promet z nevarnimi škodljivimi snovmi oziroma naftnimi derivati. Za lokalni promet oziroma dovoz naftnih derivatov je omenjena hitrost na 40 km/h;
4. prepovedana je uporaba nevarnih snovi, biocidov na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianovodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi ter naravnega gnoja, gnojnice in mineralnih gnojil v času ko narava miruje;
5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
6. vsa obstoječa gnojišča je potrebno sanirati v skladu s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč, kar je potrebno upoštevati pri gradnji novih gnojišč;
7. prepovedano je odvažanje zemlje, prepovedano odpiranje in črpanje gramoza.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 120.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki krši 6., 7. ali 8. člen tega odloka.
Prav tako se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe ter posameznik za storjene prekrške iz zgoraj omenjenih členov odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Odranci.
Oseba, pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora, lahko kazen izterja takoj na kraju. Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo varstvenih ukrepov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave škode.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Upravljalec mora v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izdelati sanacijski program za izvedbo vodnih virov v skladu s tem odlokom in ga predložiti v potrditev Občinskemu svetu občine Odranci.
Upravljalec vodovodnega omrežja je dolžan v roku 3 mesecev od sprejetja tega odloka pridobiti od ustrezne strokovne institucije gnojilni načrt ter ga predložiti v potrditev Občinskemu svetu občine Odranci.
11. člen
Obstoječe dejavnosti v varstvenih pasovih morajo njihovi izvajalci urediti po določilih tega odloka.
Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč morajo prilagoditi razmere zahtevam tega odloka, v najožjem varstvenem pasu v roku enega mesece, v ožjem varstvenem pasu pa v dveh mesecih in v širšem varstvenem pasu v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
12. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč v varstvenih pasovih, kjer se omeji izkoriščanje zemljišč so upravičeni do davčne olajšave oziroma odškodnine v skladu z zakonskimi predpisi.
13. člen
Postopek za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstvenem območju pasov, začeti pred sprejetjem tega odloka, se nadaljuje pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim v določenem pasu v katerem se nahaja lokacija.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena inšpekcija ter ostale pristojne inšpekcije (okolje – varstvena, komunalna, kmetijska, gozdarska ...)
15. člen
Obseg varstvenih pasov zajetja pitne vode je določen v grafičnih prilogah (kartah) v merilu 1:2500. Določi se meja območij po katastrski občini (k.o.), parcelne številke, določiti in uvesti smer podtalnice in hitrosti podtalnice ter točno določiti velikost varstvenih pasov, varnostno ograjo in grafično obdelati črpališče – vodni vir posebej.
Karta in ostala dokumentacija je na vpogled na sedežu Občinske uprave občine Odranci.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 190-24/98
Odranci, dne 9. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti