Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1655. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 1998, stran 2733.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in šeste alinee četrtega odstavka 20. člena ter 77. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 30. seji dne 16. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bled za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Bled za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog, opredeljenih v tem proračunu, v Občini Bled.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin, in drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.
3. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
Prihodki občine za financiranje javne porabe so:
SIT
– prihodki za zagotovljeno porabo           492,500.000
– prihodki za druge naloge              466,900.000
– prenos prihodkov iz preteklega leta         66,636.000
 Prihodki skupaj                  1.026,036.000
Prihodki so razporejeni na:
– odhodki za dejavnost                608,671.000
– investicijske odhodke                403,465.000
– rezerve                        8,700.000
 Razporejeni prihodki – odhodki skupaj       1.020,836.000
 Račun financiranja – odplačilo dolga         5,200.000
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture, gospodarstva in drugih razvojnih nalog, sredstva rezerv in sredstva za odplačilo dolgov.
5. člen
Sredstva za plače in osebne prejemke delavcev občinske uprave, javnih zavodov in javnega podjetja se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
6. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
8. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5% tekočih prihodkov. Ta sredstva se uporabljajo za namene, določene v 12. členu zakona o financiranju občin.
Za tekočo proračunsko rezervo se planira 4,000.000 SIT. Ta sredstva so namenjena za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti oziroma zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan določi pristojne strokovne delavce v upravi, ki izvršujejo proračun v skladu s predpisi in s tem odlokom.
10. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru posameznega namena proračunskih sredstev lahko spremeni razporeditev sredstev do 15%, razen za investicije, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva;
– odloča o razporejanju sredstev tekoče proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev obvezne proračunske rezerve v skladu s predpisi,
– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ v višini, ki jo dovoljujejo predpisi,
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila javnih podjetij in javnih zavodov največ do višine in za namen, ki je določena s proračunom občine za leto 1998,
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
O odločitvah iz prvega odstavka tega člena mora župan pisno poročati občinskemu svetu na prvi naslednji seji, ki sledi odločitvam.
11. člen
Finančna služba občine:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih proračunskih presežkih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih bankah,
– o finančnih zadevah obvešča odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
12. člen
Upravni organ občine in zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunavajo amortizacijo v višini predpisanih amortizacijskih stopenj. Uporabnikom pa se zagotavljajo sredstva za amortizacijo do višine, ki so zagotovljena v proračunu.
13. člen
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, uporabljajo za pokrivanje dela materialnih stroškov.
14. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna in druga dela ter storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
15. člen
Za investicije in koncesije, kjer je sredstev proračuna nad 10 mio SIT, se pred pričetkom izvajanja investicije, oziroma pred podpisom pogodbe, predloži občinskemu svetu finančno konstrukcijo za celotno investicijo.
16. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni predložiti finančni službi občine finančne načrte za leto 1998, ne glede na to ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna, in sicer najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka, program investicij v celotni vrednosti pa za celotno obdobje izvajanja investicije.
Prav tako so uporabniki proračunskih sredstev iz prvega odstavka tega člena dolžni predložiti finančni službi občine periodične in letne računovodske izkaze v rokih, ki jih določajo predpisi za oddajo periodičnega in zaključnega računa. Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, na zahtevo župana, finančne službe občine ali nadzornega odbora.
17. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po polletnem obračunu in zaključnem računu.
18. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo je sestavni del tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 40303-2/98
Bled, dne 16. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti