Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1675. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Muljava, stran 2746.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3., 34. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve krajanov KS Muljava na referendumu dne 19. 4. 1998 je Svet KS Muljava na seji dne 20. 2. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Muljava
1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov KS Muljava na referendumu dne 19. 4. 1998 se uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za izgradnjo ter vzdrževanje komunalnih objektov in naprav ter ostale infrastrukture v KS Muljava, kakor tudi drugih nalog kot so: sofinanciranje urejanja krajevnih cest, urejanje javnih poti, sofinanciranje vodovodnega omrežja v zaselke, izgradnja mrliške vežice na Muljavi in sofinanciranje pri gradnji Gasilskega doma na Muljavi.
3. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani – delavci:
– od mesečne neto plače oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah o delu – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji 1,5%,
– upokojenci od mesečnih pokojnin po stopnji 1,5%,
– krajani, ki ustvarjajo posamezni dohodek od: avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji 1,5%,
– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, od katastrskega dohodka – po stopnji 1,5%,
– krajani, zaposleni v tujini – po stopnji 1,5% od povprečne plače v Republiki Sloveniji.
4. člen
Samoprispevek se ne plačuje od:
– socialno-varstvenih pravic, invalidnin ter prejemkov po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojn,
– pokojnin z varstvenim dodatkom,
– štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih dijak ali študent prejema na proizvodnem delu oziroma proizvodni praksi,
– iz naslova doživljenjske rente žrtev vojnega nasilja, ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, ta pa ne presega povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v tekočem letu.
5. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od plač in pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec plač oziroma pokojnin.
Samoprispevek, ki se plačuje od katastrskega dohodka in od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov, obračunava Davčna uprava za javne prihodke, izpostava Grosuplje.
Samoprispevek od zaposlenih v tujini odmerja svet krajevne skupnosti, ki o višini ter o roku plačila obvesti vsakega zavezanca.
Ob vsakem obračunu samoprispevka se Krajevni skupnosti Muljava dostavi seznam zavezancev.
6. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka, se nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Muljava, št. 50130-842-039-0082058.
7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
Izterjavo bo opravila Davčna uprava za javne prihodke, izpostava Grosuplje.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet KS Muljava in o tem najmanj enkrat letno poroča na zboru krajanov.
Po izteku obdobja, za katero se uvede samoprispevek, se sestavi zaključni račun in se predloži v obravnavo zboru krajanov.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 1998 dalje.
Muljava, dne 4. maja 1998.
Predsednik
Sveta KS Muljava
Alojzij Erjavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti