Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1672. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Račna, stran 2744.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 23/77 in 18/88), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in na podlagi določil statuta Krajevne skupnosti Račna ter sklepa zbora krajanov z dne 8. 3. 1998 je Svet KS Račna na seji dne 15. 3. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Račna
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Račna se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje petletnega srednjeročnega programa komunalnega in družbenega urejanja in vzdrževanja obstoječih komunalnih in drugih objektov na območju KS Račna in za izvajanje sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Račna.
2. člen
Referendum bo v Krajevni skupnosti Račna, v nedeljo, 31. maja 1998 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu v prostorih Kulturnega doma Račna.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za sofinanciranje programov krajevne skupnosti:
– nakup zemljišča za izgradnjo nove šole, vrtca in telovadnice,
– razširitev javne razsvetljave, vzdrževanje jarkov in odvod meteorne vode,
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih poti,
– urejanje in vzdrževanje makadamskih poti.
4. člen
Na referendumu se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, od 1. 7. 1998 do 31. 6. 2003.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Račna, in sicer:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 1,5% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka,
2. upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 1,5% mesečno od brutto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljeno storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. občani, lastniki zemljišč v Krajevni skupnosti Račna, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 6% ter
7. občani, lastniki zemljišč in parcel v Krajevni skupnosti Račna, ki imajo stalno bivališče izven Krajevne skupnosti Račna, letno tolarsko protivrednost 200 DEM.
6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu, bo upravljal Svet krajevne skupnosti Račna, ki je tudi odgovoren za zbiranje in pravilno ter namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata agencija za plačilni promet in občinska uprava za družbene prihodke.
8. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in delegiranju v skupščine.
Referendum vodi vodilna komisija KS Račna po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje Krajevne skupnosti Račna.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju Krajevne skupnosti Račna ter zaposleni občani, stari nad 15 let.
10. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST RAČNA
Na referendumu dne 31. 5. 1998 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 7. 1998 do 31. 6. 2003 za območje Krajevne skupnosti Račna, ki se bo uporabil za izvedbo nalog po programu samoprispevka
glasujem
ZA PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Račna.
12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta KS Račna
Jože Poderžaj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti