Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1693. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 1998, stran 2764.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 14. člena statuta Občine Odranci, je Občinski svet občine Odranci na 24. redni seji dne 8. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Odranci za leto 1998 (v nadaljevanju: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženja.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem občine in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1998 se določijo v višini 133,563.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti                76,157.000 SIT
– investicijske obveznosti            57,406.000 SIT
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna vendar v odvisnosti od potreb in zapadlih obveznosti uporabnikov proračuna.
7. člen
Sredstva za delovanje občinske uprave in uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za druge potrebe.
8. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
9. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1998 se izloči najmanj 0,5 % v rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
11. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
13. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov;
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna;
– o podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti 2,000.000 SIT.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poračati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
14. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznostih, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
Občinski svet daje soglasje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov in opreme večje vrednosti od 2,000.000 SIT. Pogodbe, ki so brez tega soglasja, so nične.
15. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
16. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
17. člen
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovenje uporabnikov proračunskih sredstev.
Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Sredstva iz naslova presežkov proračuna in ostalih računov bivše Občine Lendava po zaključnem računu za leto 1994 se po delitveni bilanci med novo nastalimi občinami naknadno vključijo v proračun občine.
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 1998 (Uradni list RS, št. 15/98).
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 187-24/98
Odranci, dne 9. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti