Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1688. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 2758.

Na podlagi 9., 58., 59. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 in Uradni list SRS, št. 18/84), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 43. seji dne 7. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo 3., 8., 9., 10., 13. in 14. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/97).
2. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
“Območja, na katerih se plačuje nadomestilo v Občini Mislinja, so razvrščena v I. in II. območje.
V I. območje spadajo stavbna zemljišča v strnjenem delu naselja Mislinja in v strnjenem delu naselja Šentilj.
V II. območje spadajo stavbna zemljišča v širšem delu naselij Mislinja in Šentilj ter v zaselkih Dovž, Gornjega in Srednjega Doliča, Male Mislinje in Završ ter stavbna zemljišča počitniškega naselja in ostali poslovni objekti na Pungartu.
Pogoj za odmero in plačilo nadomestila je opremljenost območja vsaj z javnim vodovodom in električnim omrežjem ter z dano možnostjo priključitve in uporabe komunalne infrastrukture pod normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.”
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
Glede na namembnost se stavbna zemljišča delijo na stavbna zemljišča za:
1. stanovanja, kamor prištevamo tudi počitniške hiše,
2. poslovne in proizvodne prostore, kamor prištevamo tudi kamnolome in peskokope, odprte športno-rekreativne površine, namenjene pridobitni dejavnosti, gostinske vrtove in površine s stojnicami,
3. prostore za družbene dejavnosti, kamor štejemo šole, vrtec, prostore za športno in kulturno dejavnost, prostore društev, zdravstvenega doma, lekarne ter prostore za deficitarno obrt,
4. gospodarske prostore, kamor prištevamo vse nepokrite površine stavbnega zemljišča, ki se funkcionalno uporabljajo v proizvodnji in storitveni dejavnosti kot je industrija, gradbeništvo, transport, skladiščna dejavnost, obrt, trgovina, kmetijstvo z dopolnilno dejavnostjo, gozdarstvo, elektrogospodarstvo in ostale gospodarske javne službe. Takšni prostori so: nepokrita skladišča, deponije, interna parkirišča in poti, delavnice na prostem, energetski objekti itd.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
Za določitev nadomestila se m2 stavbnega zemljišča ovrednoti z naslednjim številom točk:
Št. točk
a) stavbno zemljišče za stanovanjske namene v:
– I. območju                         10
– II. območju                         6
b) stavbno zemljišče namenjeno za poslovno
in proizvodno dejavnost v:
– I. območju                         140
– II. območju                         80
c) stavbno zemljišče namenjeno
za družbeno dejavnost v:
– I. območju                         80
– II. območju                         60
d) stavbno zemljišče namenjeno
za gospodarsko dejavnost v:
– I. območju                         90
– II. območju                         50
Pri komunalni opremljenosti se m2 stavbnega
zemljišča ovrednoti z naslednjimi točkami:
Št. točk
– sodobno urejena cesta                    30
– makadamska cesta                      10
– možna priključitev na javni vodovod             20
– možna priključitev na javno kanalizacijo          20
– možna priključitev na električno omrežje          10
– možna priključitev na telefon                10
– možna priključitev na kabelski sistem            3
– javna razsvetljava dostopne ceste              10
Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se upošteva možnost uporabe in priključitve na te naprave pod normalnimi pogoji.
Pri izračunu nadomestila za stanovanjske objekte se upoštevajo odbitki, ki znašajo
– za zgradbe do dveh etaž              – 20 % točk
– za zgradbe s tremi etažami             – 30 % točk
– za zgradbe s štirimi etažami            – 40 % točk
– za zgradbe z več kot štirimi etažami        – 50 % točk
5. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
Mesečna višina nadomestila se določi po merilih iz 9. člena tega odloka in se izračuna tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino, s površino prostorov za družbene dejavnosti ali s površino gospodarskih prostorov in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
Vrednosti točk za izračun nadomestila na območju Občine Mislinja določa letno s sklepom občinski svet.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje v primerih, določenih v prvem odstavku 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih.
Plačevanja nadomestila je oproščen za dobo 5 let od dneva vselitve zavezanec, ki kupi novo stanovanje ali zgradi stanovanjsko hišo, pod pogojem, da je v ceni stanovanja oziroma pri nakupu stavbne parcele plačal stroške komunalne ureditve zemljišča.
Nadomestila ne plačujejo humanitarna, kulturna, športna in druga društva za zemljišča in objekte, ki jih uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti. Nadomestila se ne plačuje za zemljišča in objekte, ki imajo sakralni namen ter za objekte, ki so z občinskim odlokom razglašeni za kulturni spomenik in jih lastnik ne uporablja za pridobitno dejavnost.
Za določen čas so lahko plačila nadomestila oproščeni zavezanci v naslednjih primerih:
– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč,
– če zavezanca prizadene elementarna nesreča (poplava, potres, požar), dokler se posledice ne odpravijo,
– v drugih primerih.
Za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti na občini pismen zahtevek. O oprostitvi (delni ali popolni) odloča občinski svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 462-02/96
Mislinja, dne 11. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti