Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1679. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje, stran 2749.

Na podlagi 9. in 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 24/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97), 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95, 23/97), je Občinski svet občine Kočevje na svoji 36. seji dne 7. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Občini Kočevje se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
2. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so razdeljena na pet območij:
I. območje: ureditveno območje mesta Kočevje;
II. območje: ureditveno območje urbanistične zasnove Kočevja z naselji brez mesta Kočevje: Šalka vas, Mestni log, Dolga vas, Breg, Mahovnik;
III. območje: ureditveno območje naselij na Kočevskem polju: Jasnica, Gornje Ložine, Doljne Ložine, Nove Ložine, Stara Cerkev, Koblarji, Slovenska vas, Mrtvice, Gorenje, Mlaka, Klinja vas, Željne, Cvišlerji, Livold, Mozelj, Zajčje polje, Črni Potok;
IV. območje: ureditvena območja naselij: Gotenica, Borovec, Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji, Morava, Stari Log, Smuka, Onek, Laze pri Oneku, Koprivnik, Mačkovec, Banja Loka, Nova Sela, Vas, Fara, Predgrad, Dol;
V. območje: ureditvena območja ostalih naselij v Občini Kočevje ter območja razpršene gradnje.
3. člen
Območja iz prejšnjega odstavka tega odloka so zarisana na grafičnih kartah (karte v merilu 1:5000) veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000, ki so sestavni del tega odloka in so na vpogled na Občini Kočevje, pri oddelku za okolje in prostor.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi po naslednjih merilih:
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe:
1. vodovod                        25 točk
2. kanalizacija                     25 točk
3. električno omrežje                  25 točk
4. telefonsko omrežje                  20 točk
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami kolektivne rabe:
5. asfaltna cesta                    25 točk
6. makadamska cesta                   15 točk
7. javna razsvetljava                  10 točk
Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na komunalne naprave.
IV. NAMEMBNOST STAVBNIH ZEMLJIŠČ
5. člen
Namembnost stavbnih zemljišč oziroma objektov, ležečih na teh stavbnih zemljiščih se po tem odloku razvršča v skupine po dejavnostih, ki so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94), kot sledi:
Skupina A:
– za namene poslovne dejavnosti finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško svetovanje, upravljanje s holding družbami, projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje, raznovrstne poslovne dejavnosti, prirejanje iger na srečo, trgovina, popravila motornih vozil, gostinstvo, storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in drugih prometnih agencij, dejavnost varovanja;
– za namene storitvene dejavnosti: lov, gozdarstvo, poizvedovalne dejavnosti, filmska in video dejavnost, čiščenje stavb, osebne storitve in storitve v gospodinjstvu, storitve javne higiene;
– za namene javnih funkcij in storitev: oskrba z elektriko, plinom in vodo, promet, skladiščenje in zveze, prekladanje in druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, poštne in telekomunikacijske storitve, dejavnost javne uprave, radijska in televizijska dejavnost.
Skupina B:
– za namene gospodarske – proizvodne in predelovalne dejavnosti: rudarstvo, pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih, proizvodnja tekstilij, proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov, proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, obdelava in predelava lesa, proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva, proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken, proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, proizvodnja strojev in naprav, proizvodnja vozil in plovil, proizvodnja električne in optične opreme, proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, gradbeništvo.
Skupina C:
– za namene družbene dejavnosti: raziskovanje in razvoj, dejavnost agencij za posredovanje in zaposlovanje delovne sile, dejavnosti združenj in organizacij, druge razvedrilne dejavnosti, dejavnosti tiskovnih agencij, dejavnost knjižnic, arhivov muzejev in druge kulturne dejavnosti, varstvo kulturne dediščine, športna dejavnost, izobraževanje, zdravstvo, in socialno varstvo.
Skupina D:
– za stanovanjske namene in kmetijsko dejavnost: stanovanja v večstanovanjskih stavbah, stanovanjske družinske hiše, samski domovi, dijaški domovi, domovi za starejše občane in drugi stanovanjski objekti, kmetijstvo.
Za objekte, namenjene stanovanjskemu namenu se smatrajo: stanovanja v blokih, družinske hiše, samski domovi, dijaški domovi, domovi za starejše občane, družinske in kmečke hiše z apartmaji in tujskimi sobami, za katere ni potrebna sprememba namembnosti stavbe.
Skupina E:
– počitniške hiše za individualno uporabo in počitniški objekti namenjeni za pridobitno dejavnost.
Za objekte, namenjene počitniškemu namenu, se smatrajo: počitniške hiše, počitniška stanovanja in počitniški apartmaji, stanovanjske hiše in stanovanja za začasno prebivanje.
6. člen
Glede na namembnost in lego stavbnega zemljišča ter objekta, ki na njem stoji, se za posamezno stavbno zemljišče v skladu s 5. členom odloka določi naslednje št. točk:
---------------------------------------------------------
Namembnost    I.   II.   III.   IV.    V. 
območje   območje območje območje območje  območje
---------------------------------------------------------
Skupina B    200   150   80    70    50
Skupina C    150   100   60    50    30
Skupina D    100    80   60    40    30
Skupina E    200   200   200    200    200
---------------------------------------------------------
V. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
7. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:
1. Zazidano stavbno zemljišče od:
a) stanovanjske površine, v katero spada čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov, (kleti, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineti ipd.) ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile;
b) poslovne površine, v katero spada čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalniki, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.);
c) poslovne površine so tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem ipd.);
Od površin od a) in b) se nadomestilo plačuje od tedaj, ko je objekt vseljen in v uporabi, razen izjem določenih v poglavju VII – oprostitve plačila nadomestila.
Za zazidana stavbna zemljišča navedena pod točko c) tega člena se plačuje 50% izračunane vrednosti po 4., 5. in 6. členu tega odloka.
2. Nazazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, znotraj ureditvenih območij, ki so opredeljena v 2. členu tega odloka. Površino nezazidanega stavbnega zemljišča določi pristojna služba Občine Kočevje.
Za nezazidana stavbna zemljišča iz prejšnjega odstavka se plačuje 50% izračunane vrednosti po 4., 5. in 6. členu tega odloka.
8. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk, ki jih da seštevek točk iz 4. in 6. člena tega odloka pomnoži s kvadraturo stanovanjske ali poslovne površine, oziroma nezazidanih stavbnih zemljišč določenih v skladu s 7. členom tega odloka in pomnoži z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
9. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča določi na predlog župana s sklepom Občinski svet občine Kočevje.
Vrednost točke se valorizira na podlagi indeksa rasti cen na drobno po podatkih Zavoda za statistiko Republike Slovenije.
10. člen
Sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, so prihodek proračuna Občine Kočevje in se namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč v občinsko last, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč ter v investicije v komunalno infrastrukturo občine.
VI. PLAČILO NADOMESTILA
11. člen
Zavezanec do plačila nadomestila po tem odloku je skladno z zakonom o stavbnih zemljiščih pravna ali fizična oseba, ki je neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe (lastnik ali najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).
12. člen
Nadomestilo se plačuje enkrat letno, lahko pa tudi v več akontacijah (odvisno od višine zneska).
Pristojni davčni organ izda zavezancem odločbe o odmeri nadomestila oziroma določi akontacije nadomestila za tekoče leto na podlagi vrednosti točke, meril za izračun nadomestila ter drugih podatkov, ki so jim jih zavezanci dolžni sporočiti ali ki jih davčni organ lahko zbere po uradni dolžnosti.
Akontacije zapadejo v plačilo vsakega petnajstega dne v mesecu, v štirih zaporednih enakih obrokih.
Prva akontacija zapade petnajstega dne naslednjega meseca po izdaji odločbe.
13. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranje plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
14. člen
Zavezanci so dolžni v roku trideset dni prijaviti Občinski upravi občine Kočevje nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od dneva, v katerem je bila sprememba sporočena ali ugotovljena do konca koledarskega leta.
15. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan, na poziv Občinske uprave občine Kočevje, v roku 15 dni od prejema poziva, posredovati verodostojne podatke, ki omogočijo odmero nadomestila.
Če zavezanec v predpisanem roku tega ne stori, izda Občinska uprava občine Kočevje sklep, s katerim določi višino akontacije za nadomestilo, ki jo zavezanec plačuje letno, do izdaje odločbe o plačilu nadomestila, temelječe na verodostojnih podatkih. Na podlagi sklepa o višini akontacije pristojni davčni organ odmeri nadomestilo.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni organ občine.
Pooblaščene uradne osebe organa v skladu z zakonom o prekrških izterjajo denarno kazen takoj, od tistih, ki storijo prekršek po tem odloku.
VII. OPROSTITVE PLAČIL NADOMESTILA
17. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za:
– objekte in zemljišča, ki se uporablja za potrebe ljudske obrambe,
– objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– in stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v lasti Občine Kočevje, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občinske uprave.
Občina ne plačuje nadomestila za občinske javne površine.
Plačila nadomestila so oproščene vse vozne in parkirne površine javnega značaja, razen površin, ki so funkcionalno povezane s poslovno dejavnostjo.
Zavezanci so na lastno pisno zahtevo lahko oproščeni plačila nadomestila še v naslednjih primerih:
a) za dobo pet let (od dneva vselitve dalje) – če so vseljeni v novo stanovanje ali nov, dozidan, nadzidan stanovanjski objekt in je bil za to plačan komunalni prispevek,
b) če zavezanec prejema stalno socialno pomoč.
V primeru iz odstavka b) tega člena mora zavezanec predložiti pisno mnenje Centra za socialno delo.
18. člen
Sklep o oprostitvi plačila nadomestila izda, na podlagi pisne zahteve zavezanca iz prejšnjega člena in na podlagi predhodnega mnenja občinske uprave, župan Občine Kočevje.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ne prijavi Občinski upravi občine Kočevje nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v petnajstih dneh po nastanku obveznosti, oziroma po nastali spremembi (14. člen tega odloka).
2. na poziv Občinske uprave občine Kočevje v roku petnajst dni od prejema poziva ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero nadomestila (15. člen tega odloka).
Z denarno kaznijo 70.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.
20. člen
Za prekrške iz 1. in 2. točke prejšnjega člena pooblaščena oseba izreče mandatno kazen.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 16/87).
22. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se odmerja in zaračunava v skladu z novo ažurirano evidenco, ki bo sproti nastajala po posameznih območjih.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 8. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti