Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1676. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 1998, stran 2747.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na nadaljevanju 34. seje dne 1. 4. 1998 in na 35. seji dne 22. 4. 1998 na predlog župana sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 1998
1. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 1998 so predvideni v višini 2.312,531.740 SIT in se razporedijo na odhodke za:
– tekoči del proračuna             1.193,983.841 SIT
– investicijski del proračuna          924,430.899 SIT
– stanovanjski sklad               194,117.000 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni del proračuna. Sestavni del proračuna je tudi račun financiranja.
2. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
3. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, se morajo upoštevati običajni roki plačil.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev.
Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju predplačil.
4. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
5. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva rezerv občine;
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila iz 2. točke prejšnjega odstavka odloča župan.
6. člen
V sredstva rezerv Občine Kamnik se izloča 0,24% skupno doseženih prihodkov proračuna, kar bo predvidoma znašalo 5,603.000 SIT.
7. člen
Sredstva rezerv se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti vrnjena v sredstva rezerv do konca leta.
O uporabi sredstev za namene iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
8. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi ali odsvojitvi premičnin v lasti občine do višine 2,000.000 SIT.
9. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddajati na podlagi zakona o javnih naročilih in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
10. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če ni z odlokom ali s posebnim aktom Občine Kamnik ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
11. člen
Če prihodki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša znesek sredstev za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.
13. člen
Občina se lahko zadolžuje le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
14. člen
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstva rezerv.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 01504-0003/98
Kamnik, dne 23. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti