Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1685. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju KS Krištanci, Šalinci, Grlava, stran 2756.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – p.b.), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št. 13/95 – odločba US, št. 34/96 – odločba US, št. 38/96 in št. 43/96 – odločba US), 61. člena statuta KS Krištanci, Šalinci, Grlava (Uradni list RS, št. 71/96, ter izida referenduma za uvedbo krajevnega smoprispevka v KS Krištanci, Šalinci, Grlava, ki je bil izveden dne 23. 11. 1997, je Svet KS Krištanci, Šalinci, Grlava, na 14. seji dne 26. 11. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju KS Krištanci, Šalinci, Grlava
1. člen
Na podlagi referendumske odločitve krajanov KS Krištanci, Šalinci, Grlava, z dne 23. 11. 1997, se uvede krajevni samoprispevek na območju celotne KS Krištanci, Šalinci, Grlava, v vaseh Šalinci, Krištanci in Grlava, in sicer za dobo petih let, to je od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
2. člen
S samoprispevkom bo v celotni dobi zbranih 15,000.000 SIT. Zbrana sredstva bodo porabljena za obnovo in modernizacijo krajevnih cest ter sofinanciranje obnove občinske ceste, ureditev javne razsvetljave, urejanje in vzdrževanje vaških kapelic in vaškega doma, za vzdrževanje drugih objektov in naprav skupne rabe ter za druge namene v skladu z referendumskim programom.
3. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so krajani – fizične osebe in pravne osebe s stalnim bivališčem oziroma sedežem na območju KS Krištanci, Šalinci, Grlava.
Zavezanci plačujejo samoprispevek v denarju, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih, oziroma nadomestila plače, ter nagrad, plačil iz dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 1,5% od neto pokojnin,
– 2% od bruto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,
– 10% od katastrskega dohodka, predpisanega brez olajšav tolarsko protivrednost 200 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, enkrat letno zdomci, lastniki vikendov in drugih gradbenih objektov ter gozdov in trajnih nasadov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Krištanci, Šalinci, Grlava.
4. člen
Krajevni samoprispevek velja skupno za vse tri vasi. Prilivi sredstev in poraba sredstev se vodi ločeno po posameznih vaseh.
5. člen
Zbrana sredstva so strogo namenska in se zbirajo na posebnem računu KS Krištanci, Šalinci, Grlava pri izpostavi Agencije za plačilni promet v Ljutomeru, številka 51930-842-063-0082838.
6. člen
Svet KS Krištanci, Šalinci, Grlava opravlja nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka, in je dolžan podati krajanom na zboru občanov vsaj enkrat letno poročilo o zbranih sredstvih in porabi le-teh.
7. člen
Zbiranje oziroma odtegovanje sredstev krajevnega samoprispevka izvajajo:
– podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nagrad, plačil in nadomestil, pri zavezancih od neto plače zaposlenih, oziroma nadomestila plače, ter nagrad, plačil iz dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu
– ZPIZ pri zavezancih od neto pokojnin,
– izpostava RUJP v Ljutomeru za zavezance od bruto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov, ter zavezance iz katastrskega dohodka,
– KS Krištanci, Šalinci, Grlava za zavezance, ki so zdomci, lastniki vikendov in drugih gradbenih objektov ter gozdov in trajnih nasadov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Krištanci, Šalinci, Grlava, in sicer tako, da jim enkrat letno pošlje položnice.
8. člen
Ob vsakokratnem izplačilu oziroma nakazilu, je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje krajevni samoprispevek, in sicer na sedež KS Krištanci, Šalinci, Grlava, Šalinci 29, pošta Križevci pri Ljutomeru.
9. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti v določenem roku, se te obveznosti prisilno izterjajo v skladu s predpisi, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira pristojna izpostava Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje v Ljutomeru.
11. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino, v skladu s 7. členom zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
12. člen
Za vse, kar ni določeno s tem sklepom, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem ko je bil sprejet, uporablja pa se od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
Šalinci, dne 1. decembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Krištanci, Šalinci, Grlava
Davorin Kurbos, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti