Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1692. Program priprave spremembe lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje, stran 2761.

Občinski svet mestne občine Novo mesto je na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90 in 71/93) in 17 člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) na 28. seji dne 10. 7. 1997 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje
1. člen
Splošni podatki o pripravi lokacijskega načrta
1. Podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in utemeljitvijo priprave spremembe lokacijskega načrta
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto je nova cestna povezava med naselji Dolž, Pangrč Grm in Gabrje opredeljena s programsko zasnovo za lokacijski načrt (Uradni list RS, št. 69/93) in lokacijskim načrtom (Uradni list RS, št. 50/94).
Zaradi nezadovoljstva krajanov glede poteka nove trase je Sekretariat za komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto naročil novo tehnično preverjanje podkrepljeno z urbanizacijskimi zahtevami.
Skozi preverjanja je ugotovljeno, da je trasa predvidene lokalne ceste po obstoječem lokacijskem načrtu na določenih delih težko izvedljiva in jemlje funkcionalna zemljišča ob domačijah, ki so prostorsko nagnetene in razvojno neugodno locirane.
Prometna navezava vasi Pangrč Grm na spodnjem (nižjem) delu naselja bi bila sila neugodna, saj bi po zgrajeni I. fazi ceste sledil 80 dolg vzpon po obstoječi poti (delno tudi preko 25%) do strnjene pozidave vasi.
Na podlagi omenjenih strokovnih preverjanj je sekretariat za komunalne zadeve izdelal projektno nalogo, na podlagi katere je podjetje K.A.B., d.o.o. iz Novega mesta izdelalo idejni projekt variantnega poteka južne variante lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje mimo naselja Pangrč Grm.
Ta idejni projekt, izdelan aprila 1997, bo podlaga za izdelavo spremembe programske zasnove za lokacijski načrt in spremembe lokacijskega načrta.
2. Splošni podatki o predlagani ureditvi
Že 22. 12. 1995 je na Mestno občino Novo mesto prišla peticija 22 krajanov Pangrč Grma, ki so bili mnenja, da je trasa predvidene ceste neprimerno speljana, da bo motila razvoj kmetij ter, da zemljišča za to niso pripravljeni odstopiti pod nobenim pogojem. Tehnično, oziroma stroškovno, je najbolj vprašljiv 38 m dolg most čez potok Sovpad in serpentine ob njemu.
Nov idejni projekt variantnega poteka južne variante ceste ob vasi Pangrč Grm obravnava odsek od stacionaže 1.400 km do 2.387 km v odnosu na veljaven lokacijski načrt.
V premi med serpentinama, z zahodne strani vasi se nova trasa spusti do dna doline, premosti potok Klamfer, se pod domačijo Ilijaž v serpentini obrne v smeri proti vzhodu in na vrhu vzpetine vtiri v traso obstoječe poljske poti ter v križišču pri kozolcih (stacionaža 2.387 km) doseže stik z obstoječo lokalno cesto Pangrč Grm–Gabrje.
“Južna varianta”, po kateri bi potekala nova trasa lokalne ceste, zajema zemljišča, ki so v srednjeročnem družbenem planu Občine Novo mesto opredeljena kot 1. in 2. kategorija kmetijskih zemljišč ter delno gozd.
2. člen
Priprava spremembe lokacijskega načrta
1. Obseg priprave lokacijskega načrta
Sprememba lokacijskega načrta se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) – v nadaljevanju: ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Sprememba lokacijskega načrta bo pripravljena za del trase nove lokalne ceste ob vasi Pangrč Grm, ki se spremeni v odnosu na prvotno rešitev.
Vzporedno z izdelavo spremembe lokacijskega načrta bo potekal postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto v delu kot bo opredeljeno v osnutku spremembe lokacijskega načrta.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi spremembe lokacijskega načrta so:
1. programska zasnova za lokacijski načrt lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje (Uradni list RS, št. 69/93),
2. srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96 in 21/97),
3. lokacijski načrt lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje (Uradni list RS, št. 50/94),
4. projektna naloga za izdelavo idejnega projekta variantnega poteka lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje mimo naselja Pangrč Grm (južna varianta), Sekretariat za komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto, št. 351-03-3/92-21, maj 1996,
5. idejni projekt variantnega poteka ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje (diskusijsko gradivo), št. proj. C-152/96, K.A.B. d.o.o. Novo mesto, april 1997
3. Naročnik in izdelovalec spremembe lokacijskega načrta ter investitor posega v prostor
Naročnik spremembe lokacijskega načrta je: Sekretariat za komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto
Investitor spremembe lokacijskega načrta je: Sekretariat za komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto
Investitor posega v prostor je: Sekretariat za komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto
Izdelovalec spremembe lokacijskega načrta:
V sodelovanju z investitorjem bo izdelovalec spremembe lokacijskega načrta izbran na podlagi javnega natečaja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93).
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka spremembe lokacijskega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku spremembe lokacijskega načrta
Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom priprave lokacijskega načrta podati predhodne pogoje in mnenja za njegovo pripravo:
1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve
2. JP Komunala Novo mesto
3 JP Elektro PE Novo mesto
4. Telekom Slovenije PE Novo mesto
5. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Novo mesto
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto
9. Krajevna skupnost Dolž
10. Krajevna skupnost Stopiče
11. Cestno podjetje Novo mesto
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podal pogojev, se bo v skladu s 45.a členom in 35. členom ZUDPP smatralo, da nima pogojev, oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
Organi in organizacije, ki morajo, v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje brez pogojev k predlogu spremembe lokacijskega načrta:
1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve
2. Krajevna skupnost Dolž
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto
4. JP Komunala Novo mesto
5. JP Elektro, PE Novo mesto
6. Telekom Slovenije, PE Novo mesto
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto
8. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto
9. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Izpostava Novo mesto
10. Krajevna skupnost Stopiče
11. Cestno podjetje Novo mesto
5. Izdelava osnutka spremembe lokacijskega načrta
V postopku priprave spremembe lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje je potrebno povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter pripraviti strokovne podlage v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Izdelovalec spremembe lokacijskega načrta bo ocenil ali je bilo vrednotenje ustrezno in ga dopolnil z metodologijami posameznih resorjev (kmetijstvo, krajinska arhitektura, vodno gospodarstvo, varstvo okolja).
Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo izdelan osnutek spremembe lokacijskega načrta. Pred pričetkom izdelave spremembe lokacijskega načrta se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij navedenih v točki 4. tega programa.
Osnutek spremembe lokacijskega načrta, kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora vsebovati:
a) tekstualni del:
– splošni podatki o spremembi lokacijskega načrta, o izdelovalcu spremembe lokacijskega načrta
– vsebinsko kazalo vseh sestavin spremembe lokacijskega načrta
– opis prostora in pogoji za realizacijo planskih odločitev
– obrazložitev in utemeljitev spremembe lokacijskega načrta z obrazložitvijo
– načrt parcel in tehnični elementi za zakoličenje objektov in cest
– odstopanja od določil spremembe lokacijskega načrta
– podatki o infrastrukturnih objektih in napravah
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih
– varstvo narave (voda, zrak, tla, biotopi) in bivalnega okolja
– koordinate predvidene ekspropriacije ceste
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu
– etape izvajanja spremembe lokacijskega načrta
– pogoji pristojnih organov in organizacij
– usklajenost rešitve s podanimi zahtevami ter pripombami soglasodajalcev
b) grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje
– publikacijska karta s prikazom območja lokacijskega načrta M 1:50000 in prikaz na topografski karti M 1:25000
– pregledni situacijski načrt M 1:5000 z vključujočo namensko rabo prostora
– ureditvena situacija spremembe lokacijskega načrta M 1:1000 (na topografski osnovi), ki vsebuje tehnične, prometne, komunalne, krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve
– prikaz območja izključne in omejene rabe
– objekti predvideni za odstranitev
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja javnih služb
– situacija križanja z infrastrukturnimi vodi in napravami
– prometno tehnična situacija (elementi regulacije prometa s prometno signalizacijo)
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne profile cest
c) Osnutek odloka o spremembi lokacijskega načrta
– meja, oziroma obodna parcelacija in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor
– pogoji za urbanistično-arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
– drugi pogoji ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov
– možnost etapnega izvajanja posegov
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju spremembe lokacijskega načrta
6. Izdelava predloga, osnutka in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
Vzporedno z izdelavo osnutka lokacijskega načrta se mora izdelati osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki bo opredeljen v osnutku spremembe lokacijskega načrta.
7. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka spremembe lokacijskega načrta
Ko župan Mestne občine Novo mesto ugotovi da je osnutek pripravljen po vsebini iz točke 5. tega programa ter da so v postopku opravljene tudi druge aktivnosti iz tega programa (pogoji, mnenja itd.), sprejmeta sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta. Sklepa se objavita v Uradnem listu RS, gradiva pa se razgrnejo v prizadetih KS na krajevno običajen način.
8. Terminski plan
S pripravo posebnih strokovnih podlag za spremembo lokacijskega načrta se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek spremembe lokacijskega načrta se dostavi Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe lokacijskega načrta.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka v roku 30 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklepa o javni razgrnitvi se objavita v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežih krajevnih skupnosti Dolž in Stopiče za 30 dni po dnevu objave sklepa o Javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javni razpravi se izvedeta na sedežih krajevnih skupnosti Dolž in Stopiče.
Strokovna obravnava se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto v času javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb.
Osnutek dokumenta s stališči do pripomb se posreduje v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
Po obravnavi osnutka na občinskem svetu, župan poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov občinskemu svetu v sprejem.
3. člen
Sprejemanje lokacijskega načrta
1. Javna razgrnitev osnutka spremembe lokacijskega načrta
V skladu s 37. in 38. členom ZUNDPP Mestna občina Novo mesto pripravi javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka spremembe lokacijskega načrta skupaj z osnutkom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov v prizadetih KS in sedežu Mestne občine Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto mora v času javne razgrnitve spremembe LN, oziroma pred njo obravnavati osnutek spremembe LN in se seznaniti z vsemi do tedaj danimi stališči, pripombami in predlogi iz javne razgrnitve osnutka dokumenta.
2. Postopek usklajevanja po javni razgrnitvi
Do vseh pripomb in predlogov razvrščenih v tiste, ki se nanašajo na osnutek spremembe lokacijskega načrta in tiste, ki se nanašajo na osnutek spremembe za spremembo plana (znotraj tega so razvrščene v smiselne vsebinske sklope) zavzame župan (v sodelovanju z odborom za okolje in prostor) stališča. Predhodno župan, oziroma strokovna služba zbere strokovna stališča do pripomb strokovnih služb. Tako pridobljena stališča do pripomb župan posreduje izdelovalcu spremembe LN.
3. Izdelava in vsebina usklajenega predloga spremembe lokacijskega načrta
Izdelovalec spremembe LN sprejeta stališča župana do pripomb iz javne razgrnitve upošteva in dopolni osnutek spremembe LN v 60 dneh od prejetja pripomb.
Na tako dopolnjen osnutek spremembe LN izvajalec pridobi soglasja brez pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki morajo odgovoriti v 30 dneh, sicer se smatra, da se strinjamo.
Predlog lokacijskega načrta, kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 3/93) mora vsebovati poleg sestavin iz točke 6:
a) v tekstualnem delu:
– ocene stroškov za izvajanje spremembe LN
– soglasja pristojnih organov in organizacij (točka 5. tega programa)
– tehnični elementi za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe)
b) v grafičnem delu:
– zakoličbeni načrt.
4. Predlog odloka o spremembi lokacijskega načrta
Odlok o spremembi lokacijskega načrta mora biti oblikovan v skladu s 44. členom navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in mora vsebovati:
– meje oziroma obodna parcelacija in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor
– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju
– drugi pogoji ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov
– določitev toleranc pri legi in funkciji, ki so lahko dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja
– možnost etapnega izvajanja posegov
– režim in začasna namembnost zemljišč
– obveznost investitorja pri izvajanju lokacijskega načrta.
5. Sprejetje odloka o spremembi lokacijskega načrta
Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejme spremembo lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS, rok njegove uveljavitve pa ne sme biti krajši kot 15 dni od njegove objave.
4. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne občine Novo mesto.
Št. 352-01-3/97-12
Novo mesto, dne 11. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti