Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1701. Odlok o organizaciji gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje v Občini Postojna, stran 2776.

Na podlagi 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 51/97), 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 16. in 60. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96 in 68/97) je Občinski svet občine Postojna na 31. seji dne 20. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o organizaciji gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje v Občini Postojna
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in urbanističnim načrtovanjem v Občini Postojna.
2. člen
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje se organizira kot obvezna gospodarska javna služba. Izvajanje dejavnosti po tem odloku se zagotovi tako, da se ustanovi režijski obrat z imenom urad za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje (v nadaljevanju: urad).
3. člen
Urad ni pravna oseba. Pooblastila v pravnem prometu opravlja v imenu in za račun Občine Postojna.
Urad je kot samostojna enota vključen v Oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje Občine Postojna.
4. člen
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe, opravlja urad vsa tehnična, strokovna, organizacijska in administrativna dela, ki se nanašajo na njegovo dejavnost.
Računovodska opravila za potrebe urada opravlja Oddelek za proračun in gospodarstvo občine Postojna.
5. člen
Urad izvaja v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči naslednje dejavnosti:
– pridobiva, prodaja, menjava in oddaja stavbna zemljišča za gradnjo;
– vodi evidenco stavbnih zemljišč v občini;
– ureja stavbna zemljišča za potrebe investitorjev;
– pripravlja investicijske programe v zvezi z urejanjem stavbnih zemljišč;
– pripravlja strokovne podlage za razlastitev in pripravlja pogodbe v zvezi s tem;
– pripravlja in vodi evidenco zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– pripravlja izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja zemljišč (komunalni prispevek) in izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
Na področju urbanizma opravlja naslednje dejavnosti:
– pripravlja gradiva za pripravo prostorskih izvedbenih aktov in prostorskih planov;
– skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni organi, organizacije in skupnosti za pripravo prostorskih izvedbenih aktov;
– organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov in sodeluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi podlag zanje;
– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorskih izvedbenih aktov ter daje pojasnila o rešitvah osnutka prostorskega izvedbenega akta na javnih razgrnitvah;
– po dogovoru z izdelovalcem akta pridobiva soglasja k prostorskim izvedbenim aktom;
– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije z vsebino izvedbenih aktov;
– zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni rabi prostora in o posegih v prostor ter vodi evidenco in dokumentacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor;
– izdeluje strokovne podlage za prostorske plane, osnutke prostorskih izvedbenih aktov, prostorskih planov ter lokacijske dokumentacije;
– ugotavlja, ali na zemljišču, ki je predmet pogodbe, obstaja predkupna pravica občine ali države;
– nudi strokovno pomoč organizacijam in skupnostim pri zadevah urejanja prostora;
– daje delovnim ljudem in občanom informacije o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora;
– skrbi za regionalno planiranje in urejanje podeželja.
6. člen
Sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje se zagotavljajo v občinskem proračunu.
Za izvajanje nalog iz 5. člena tega odloka se v proračunu občine namenijo naslednji finančni viri:
1. nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
2. odškodnine za oddana stavbna zemljišča;
3. komunalni prispevek za urejanje stavbnega zemljišča posameznih investitorjev;
4. takse za postavitev reklamnih panojev, oglasnih tabel ipd.
5. najemnine za začasno oddana stavbna zemljišča;
6. odškodnine za uporabo javnih površin;
7. republiška sredstva – zagotovljena poraba;
8. republiška sredstva na podlagi razpisov.
7. člen
Program dela in finančni načrt na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje za tekoče leto sprejme občinski svet na predlog župana, praviloma ob sprejemanju občinskega proračuna.
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela iz prvega odstavka tega člena spremlja in nadzoruje župan. Pri tem mora poiskati najugodnejši način tako, da urad pri svojem poslovanju ne posluje z izgubo.
8. člen
Odločitve o prodaji, oddaji, nakupu oziroma pridobitvi ter menjavi stavbnih zemljišč sprejme občinski svet na predlog župana in po predhodnem mnenju Odbora za okolje in prostor.
9. člen
Za zakonitost delovanja Urada je odgovoren načelnik Oddelka za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje in je dolžan zagotavljati izvajanje javne službe skladno s programi in finančnimi načrti, ki jih sprejme občinski svet.
Župan izmed delavcev občinske uprave imenuje vodjo po predhodnem soglasju občinskega sveta, ki prevzame organizacijo dela ter druge naloge, ki so določene s sistemizacijo.
10. člen
Strokovna, tehnična in administrativna dela urada izvajajo delavci ukinjenega Sklada stavbnih zemljišč občine Postojna, ki je prenehal z delom v skladu s 54. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter urada za urbanistično načrtovanje, ki se s tem odlokom ukinja.
V skladu z določbo iz prejšnjega odstavka tega člena, se spremeni in uskladi odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Postojna (Uradni list RS, št. 35/96, 68/97) ter pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Postojna.
11. člen
Sredstva, ki so bila na žiro računu ukinjenega sklada stavbnih zemljišč, se s 1. 1. 1998 prenesejo v proračun Občine Postojna.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.
13. člen
S 1. 1. 1998 sta se prenehala uporabljati odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč (Uradne objave, št. 30/85 in 22/90) in statutarni sklep, sprejet na 3. seji Občinskega sveta občine Postojna (Uradni list RS, št. 18/95), z dnem uveljavitve tega odloka pa se tudi razveljavita.
Št. 03201-2/98
Postojna, dne 20. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti