Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3721. Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
3722. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh
3723. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
3724. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode iz dovodnega kanala HE Zlatoličje za namakanje kmetijskih zemljišč
3725. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje talne vode iz gramoznice Ivanci za namakanje kmetijskih zemljišč
3726. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
3727. Uredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
3796. Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog
3797. Uredba o listinah iz tretjega odstavka 7. člena zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije
3798. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
3799. Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
3800. Uredba o spremembi uredbe o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo organi za notranje zadeve in o opravljanju nalog varovanja
3801. Uredba o spremembi uredbe o republiških priznavalninah

Odloki

3728. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
3802. Odlok o organizaciji in delovnem področju službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo

Sklepi

3729. Sklep o prenehanju uporabe ukrepov zoper območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov
3803. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija

Drugi akti

3804. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

MINISTRSTVA

3730. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 33 o določitvi pristojbin za enoto storitve in čezatlantskih tarif, ki se uporabljajo od 1. julija 1996 dalje
3731. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
3732. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in urejanju vojnih grobišč
3733. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
3734. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost
3735. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive
3736. Pravilnik o potrjevanju učbenikov
3737. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
3738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku
3739. Navodilo za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev
3740. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
3805. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Federacije Bosne in Hercegovine
3806. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uporabe mesno-kostne moke v prehrani prežvekovalcev
3807. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bosne in Hercegovine...

USTAVNO SODIŠČE

3741. Odločba o ugotovitvi, da sta tretja in četrta točka odloka o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor v neskladju z zakonom
3742. Odločba, da so določbe 10. člena zakona o dohodnini v neskladju z ustavo, kolikor ne izvzemajo v celoti od obdavčenja tistih zneskov, ki jih roditelj mora nameniti preživljanju svojega otroka, da bi bil le-temu zagotovljen življenjski...
3743. Odločba o ugotovitvi, da ni v neskladju z ustavo, da zakon o lokalni samoupravi ne določa: da se premoženje, glede katerega obstaja dolžnost vračanja po zakonu o denacionalizaciji, izvzame iz premoženja, ki se v skladu s 100. členom...
3744. Odločba o ugotovitvi, da določbe 8., 16. in 22. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja niso v neskladju z ustavo; ugotovitvi, da je v neskladju z ustavo zakonska ureditev pokojninskega zavarovanja, kolikor ne ureja posebnega varstva...
3745. Odločba o ugotovitvi neskladnosti drugega odstavka 48. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev in tretjega odstavka 10. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje z ustavo, odločba o razveljavitvi V. in VI....

SODNI SVET

3746. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
3747. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3748. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1996
3749. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
3750. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
3751. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3752. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3753. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
3754. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

OBČINE

Beltinci

3757. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ižakovci

Brezovica

3758. Odlok o davku od premoženja na posest stavb in prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Brezovica

Brežice

3759. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Kapele v Občini Brežice

Cankova-Tišina

3760. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cankova-Tišina

Črnomelj

3761. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
3762. Odlok o prekrških zoper javni red in mir v Občini Črnomelj

Grosuplje

3763. Sklep o razpisu referenduma za nadaljevanje samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Račna

Idrija

3764. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevne skupnosti Občine Idrija

Kamnik

3765. Odlok o gospodarjenju z javnimi potmi
3766. Odlok o ureditvi zimske službe
3767. Sklep o določitvi cen storitev, ki se opravljajo na zavodu za urbanistično načrtovanje Občine Kamnik
3768. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3769. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta MO2 Moste
3770. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu PN-1 Arboretum Volčji potok

Kranj

3771. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj
3772. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Žabnica

Lendava

3773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1996
3774. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovnik

Litija

3775. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v lasti Občine Litija

Ljubljana

3755. Sklep o izločitvi enote osnovnega zdravstvenega varstva Grosuplje iz Zdravstvenega doma Ljubljana in prenosu ustanoviteljskih pravic
3756. Odločba o spremembah odločbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin

Ljubno

3776. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Ljubno

Loška dolina

3777. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 1996
3778. Odlok o krajevni turistični taksi na območju Občine Loška dolina
3779. Odlok o komunalnih taksah v Občini Loška dolina
3780. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Loška dolina

Majšperk

3781. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Majšperk
3782. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju volilne komisije Občine Majšperk
3783. Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Majšperk

Novo mesto

3784. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih v Občini Novo mesto
3785. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave Mestne občine Novo mesto
3786. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Novo Mesto
3787. Odredba o ukrepih za urejanje mirujočega prometa v naseljih v Mestni občini Novo mesto
3788. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev Mestne občine Novo mesto

Semič

3795. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič

Slovenska Bistrica

3789. Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj
3790. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj dne 10. novembra 1996
3791. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Črešnjevec
3792. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Črešnjevec
3793. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju
3794. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Ljubljana
2. Popravek odloka o izdajanju javnega glasila Kamniški občan
3. Popravek odloka o komunalnih taksah
4. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Oplotnica
5. Popravek sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

68. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt Predor Karavanke (dodatno posojilo)
69. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt V/B Transjugoslovanske avtoceste
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti