Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku, stran 5793.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku
1. člen
V prvem odstavku 7. člena pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95 in 76/95) se besedilo alinee (a) nadomesti z novim, ki se glasi: “faktura in ostale komercialne listine, na osnovi katerih je prijavljena carinska vrednost blaga v skladu s carinskim zakonom in pravilnikom o carinski vrednosti blaga (Uradni list RS, št. 56/95)”.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: “ko je potrebno priložiti listino iz katere je razvidna masa, število tovorkov, količina in trgovski opis blaga.”
3. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda “lahko” nadomesti z besedo “praviloma”.
4. člen
V četrtem odstavku 24. člena se opisi naslednjih polj spremenijo v naslednjem:
Polje 2:
V prvem odstavku se za šifro “5980003” in vejico doda besedilo, ki se glasi: “za tuja diplomatska predstavništva “6000037”, za tuje fizične osebe “6000045”, za osebe, zaposlene v svobodnih poklicih “6000053”,”.
V drugem odstavku se za besedo “blaga” dodata besedi “začenja ali”.
Polje 14:
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: “Za fizične osebe se vpiše skupna šifra “5980003”, za tuja diplomatska predstavništva “6000037”, za tuje fizične osebe “6000045”, za osebe, zaposlene v svobodnih poklicih “6000053”, za kmete pa šifra “5000009”.
Polje 18:
V tretjem odstavku se črtata besedi “vrsta in”.
V četrtem odstavku se nadomesti besedilo “vagon in njegova številka” z besedilom “številka tovornega lista”.
V petem odstavku se črtata besedi “vrsta in”.
V šestem odstavku se besedilo “registrska oznaka zrakoplova ali linija” nadomesti z besedilom “oznaka leta”.
Polje 21:
V drugem odstavku se črtata besedi “vrsta in”.
V tretjem odstavku se nadomesti besedilo” “vagon in njegova številka” z besedilom “številka tovornega lista”.
V četrtem odstavku se črtata besedi “vrsta in”.
V petem odstavku se besedilo “registrska oznaka zrakoplova ali oznaka linije” nadomesti z besedilom “oznaka leta”.
Polje 22:
Za drugim odstavkom se dodata tretji in četrti odstavek: ki se glasita:
“V deklaraciji za začasni izvoz blaga na oplemenitenje se v drugo podpolje vpiše vrednost blaga, ne glede na to, da faktura ne bo izstavljena.
V deklaraciji za ponovni izvoz blaga, začasno uvoženega na oplemenitenje, se v drugo podpolje vpiše bruto fakturna vrednost (dodana vrednost, sestavljena iz domačega vgrajenega materiala in vrednosti storitve).”
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
Polje 35:
V prvem odstavku se za besedama “desetih celih” dodajo besede “in dveh decimalnih”. Črta se stavek “če je ECL priložen seznam pošiljk, se polje prečrta.”
Besedilo drugega odstavka se nadomesti z novim, ki se glasi:
“Če izjemoma bruto mase ni mogoče določiti (prenos blaga po transportnih napeljavah), se polje ne izpolni.”
Polje 38:
V prvem odstavku se beseda “devetih” nadomesti z besedo “desetih”, črta beseda “mest”, beseda “decimalk” pa se nadomesti z besedama “decimalnih mest”.
Besedilo drugega odstavka se nadomesti z novim, ki se glasi: “Če izjemoma neto mase ni mogoče določiti (prenos blaga po transportnih napeljavah), se polje ne izpolni.”
Polje 40:
Besedilo prvega odstavka se nadomesti z novim, ki se glasi: “V polje se vpišejo podatki carinske vknjižbe listine poprejšnjega carinskega postopka ali začasne hrambe (carinski organ, šifra postopka, šestmestna številka vknjižbe, leto, dvomestna številka postavke v predhodnem dokumentu in bruto masa, dolžine deset celih in dve decimalni mesti), ki se zaključuje s to deklaracijo. Šifro poprejšnjega carinskega postopka določa drugo podpolje polja 1 poprejšnje ECL. Če je bil predhodni postopek postopek tranzita blaga, se vrsto postopka vpiše s črko T, ne glede na vrsto listine, s katero je bil tak postopek izveden (ECL, TIR, ATA, drug dokument). Skupna prijava se označi s črko S. Listine poprejšnjega carinskega postopka ni potrebno vpisati, če je povezava s tem postopkom predpisana in zagotovljena na drug način (npr. s šifro črkovne skupine E v polju 44, predpisano evidenco v carinskem skladišču itd.).”
Polje 41:
Besedo “osem” se nadomesti z besedami “deset celih in dveh decimalnih”.
Polje 42:
V prvem odstavku se za besedo “polje” doda besedilo “dolžine deset celih in dveh decimalnih mest”.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: “Pri ponovnem izvozu pridobljenih proizvodov iz začasno uvoženega blaga na oplemenitenje, se vpiše znesek, ki je enak dodani vrednosti proizvoda (vrednosti storitve in domačega blaga, porabljenega pri izvajanju proizvodne operacije).”
Polje 46:
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: “V deklaraciji za ponovni izvoz pridobljenih proizvodov iz blaga, prepuščenega v postopek začasnega uvoza blaga na oplemenitenje se v polje vpiše skupna preračunana vrednost začasno uvoženega blaga, storitve in domačega blaga, porabljenega pri izvajanju proizvodnje oziroma proizvodnih operacij ter drugih stroškov, nastalih na carinskem območju Republike Slovenije.”
Polje 47:
V drugem odstavku se beseda “desetih” nadomesti z besedo “dvanajstih”.
V petem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: “Če je v podpolju vpisana šifra zavarovanja nastalega carinskega dolga, pošlje Carinska uprava Republike Slovenije obračun carinskemu dolžniku iz polja 8 ali 14, glede na predloženi instrument zavarovanja”.
Polje 49:
Besedilo v oklepaju “(A,B,C,D,F ali S – začasna hramba)” se nadomesti z besedilom “(A,B,C,D,F ali Z – začasna hramba, S – specializirano skladišče, P – prosta carinska prodajalna)” .
Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: “Podatke ločimo s poševno črto”.
Polje 50:
Za besedo “deklaranta” se doda besedilo “oziroma carinskega zavezanca iz 125. člena carinskega zakona”.
5. člen
Vsebinski komentar 25. člena se nadomesti z novim, ki se glasi: “(Izpolnjevanje ECL za sprostitev blaga v prost promet, začetek postopka carinskega skladiščenja, uvoz za proizvodnjo za izvoz, predelavo pod carinskim nadzorom, začasni uvoz in uničenje pod carinskim nadzorom)”.
V prvem odstavku 25. člena se besedi “začasnega uvoza” nadomestita z besedama “začasni uvoz”, za njima pa se dodajo besede “in uničenje pod carinskim nadzorom”.
V drugem odstavku 25. člena se črtajo polja “12”, “20”, “43” in “46” in na koncu doda besedilo “45, 48, 50, 51, 52 in 53”.
V tretjem odstavku 25. člena se za za poljem “43” doda vejico in besedilo “in 46” nadomesti z besedilom “45, 46, 48, 50, 51, 52 in 53”.
V četrtem odstavku 25. člena se opisi naslednjih polj spremenijo v naslednjem:
Polje 8:
V prvem odstavku se za šifro “5980003” in vejico vrine besedilo, ki se glasi: “za tuja diplomatska predstavništva “6000037”, za tuje fizične osebe “6000045”, za osebe, zaposlene v svobodnih poklicih “6000053”,”.
V drugem odstavku se črta besedi “ali zaključuje”.
Polje 12:
Prvi stavek prvega odstavka se nadomesti z novim, ki glasi:
“Polje se izpolni z enomestno črkovno šifro, ki opredeljuje deklarantovo prijavo carinske vrednosti blaga v skladu s 16. do 27. členom carinskega zakona.”
Polje 14:
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: “Za fizične osebe se vpiše skupna šifra “5980003”, za tuja diplomatska predstavništva “6000037”, za tuje fizične osebe “6000045”, za osebe, zaposlene v svobodnih poklicih “6000053”, za kmete pa šifra “5000009”.
Polje 21:
V drugem odstavku se črtata besedi “vrsta ter”.
V tretjem odstavku se nadomesti besedilo” “vagon in njegova številka” z besedilom “številka tovornega lista”.
V četrtem odstavku se črtata besedi “vrsta in”.
V petem odstavku se besedilo “registrska oznaka zračnega plovila ali oznaka linije” nadomesti z besedilom “oznaka leta”.
Polje 22:
Drugi odstavek se črta in nadomesti z novim drugim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasijo:
“Če se prijavi carinska vrednost blaga na osnovi transakcijske vrednosti blaga, se v drugo podpolje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, vpiše skupni bruto znesek fakture ali faktur, brez odštetih popustov, v valuti iz prvega podpolja.
Če se carinska vrednost blaga ne prijavlja na osnovi transakcijske vrednosti, se vpiše vrednost blaga.
V deklaracij za ponovni uvoz blaga, začasno izvoženega na oplemenitenje, se v drugo podpolje vpiše bruto fakturna vrednost ali bruto vrednost (dodana vrednost, sestavljena iz tujega vgrajenega materiala in vrednosti storitve)”.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
Polje 35:
V prvem odstavku se za besedama “desetih celih” dodajo besede “in dveh decimalnih”.
Besedilo drugega odstavka se nadomesti z novim, ki se glasi: “Če izjemoma bruto mase ni mogoče določiti (prenos blaga po transportnih napeljavah), se polje ne izpolni.”
Polje 38:
V prvem odstavku se beseda “devetih” nadomesti z besedo “desetih”, črta beseda “mest”, beseda “decimalk” pa se nadomesti z besedama “decimalnih mest”.
Besedilo drugega odstavka se nadomesti z novim, ki se glasi: “Če izjemoma neto mase ni mogoče določiti (prenos blaga po transportnih napeljavah), se polje ne izpolni.”
Polje 40:
Besedilo prvega odstavka se nadomesti z novim, ki se glasi:” V polje se vpišejo podatki carinske vknjižbe listine poprejšnjega carinskega postopka ali začasne hrambe (carinski organ, šifra postopka, šestmestna številka vknjižbe, leto, dvomestna postavka v predhodnem dokumentu in bruto masa, dolžine deset celih in dve decimalni mesti), ki se zaključuje s to deklaracijo. Šifro poprejšnjega carinskega postopka določa drugo podpolje polja 1 poprejšnje ECL. Če je bil predhodni postopek postopek tranzita blaga, se vrsto postopka vpiše s črko T, ne glede na vrsto listine, s katero je bil tak postopek izveden (ECL, TIR, ATA, drug dokument). Skupna prijava se označi s črko S. Listine poprejšnjega carinskega postopka ni potrebno vpisati, če je povezava s tem postopkom predpisana in zagotovljena na drug način (npr. s šifro dovoljenja črkovne skupine E v polju 44, predpisano evidenco v carinskem skladišču itd.).”
Polje 41:
Besedo “osem” se nadomesti z besedami “deset celih in dveh decimalnih”.
Polje 42:
V prvem odstavku se za besedo “polje” doda besedilo “dolžine deset celih in dveh decimalnih mest”.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi, ki se glasi: “Pri ponovnem uvozu pridobljenih proizvodov iz začasno izvoženega blaga na oplemenitenje, se vpiše znesek, ki je enak dodani vrednosti proizvoda (vrednosti storitve in tujega blaga, porabljenega pri izvajanju proizvodnih operacij).”
Polje 47:
V tretjem odstavku se beseda “desetih” nadomesti z besedo “dvanajstih”.
V šestem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: “Če je v podpolju vpisana šifra zavarovanja nastalega carinskega dolga, pošlje Carinska uprava Republike Slovenije obračun carinskemu dolžniku iz polja 8 ali 14, glede na predloženi instrument zavarovanja”.
V osmem odstavku se za besedama “zavarovanje plačila” dodata besedi “carinskega dolga”.
Polje 49:
Besedica “le” in vejica se nadomesti z besedilom “ob začetku postopka carinskega skladiščenja ali”, besedilo v oklepaju “(A,B,C,D,F ali S - začasna hramba)” pa se nadomesti z besedilom “(A,B,C,D,F ali Z - začasna hramba, S - specializirano skladišče, P - prosta carinska prodajalna)”.
Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: “Podatke ločimo s poševno črto”.
6. člen
V 1. točki prvega odstavka 28. člena se v besedilu pod (c) nadomestita besedi “bilo istočasno” z besedo “takoj”.
Za 3. točko prvega odstavka 28. člena se ponovljeno točko “3” spremeni v “4”.
V drugem odstavku 28. člena se besedi “2. točke” nadomesti s “3. točke”.
7. člen
V prilogi 13 k pravilniku - Kodeks šifer za izpolnjevanje listin v carinskem postopku se:
V točki “1. Šifre carinskih organov”:
– črta besedilo: “69078 CR REPENTABOR”, “69086 CR GORJANSKO” in “69094 CR KLARIČI”
– doda besedilo: “7130 CI ŽP TEZNO”
– nadomesti šifra “67032” in naziv carinskega organa “CI ŽELEZNIŠKA POSTAJA MARIBOR” s šifro “7032” in nazivom “CR ŽP MARIBOR”
– črta v koloni “Šifra” vseh carinskih organov prva številka “6”
V točki “2. Polje 12 - Podatki o vrednosti”:
– v opisu uporabe šifer “L” in “M” nadomestijo tarifne oznake “852421100”, “852422100”, “852423100” in “852490910” z novimi tarifnimi oznakami “852431100”, “852440100” in “852491100”.
V točki “3. Polja 15,15a,16,17,17a,18/2,21/2 in 34a – Šifra države”
– črta šifra in ime države: “230 Etiopija”, “396 Dominikana”, “582 Pacifiški otoki”, “720 Jemen, Ljudska demokratična republika”
– doda šifra in ime države: “894 Zambija” in “249 Francija, evropski del”
– spremeni šifra “280” v “276”
– spremeni za šifro: “608” ime države iz “Fidži” na pravilno “Filipini”
V točki “5. Polje 22 – Šifre valut”
– črta šifra in ime valute: “368 Iraški dinar” “414”Kuvajtski dinar” in “960 Posebna pravica izkoriščanja (s.d.r.)”
– doda šifra in ime valute: “348 Madžarski forint” in “703 Slovaška krona”
– spremeni šifra:”955” v šifro “954”, “994” v šifro “807” in “995” v šifro “724”
V točki “6. Polje 24 Vrsta posla”
– doda za številko “62” v stolpcu “KODA” novo številko “63” in v “stoplcu B” besedilo “3: drugo (sejmi, razstave, oprema za investicijska dela itd.)”
V točki “7. Polje 25 – Šifra vrste transporta na meji”
– briše šifro “30” s tekstom in doda pet novih šifer:
“31 osebno vozilo, 32 kombi, 33 tovorno vozilo do 7500 kg največje dovoljene mase brez priklopnika, 34 tovorno vozilo nad 7500 kg največje dovoljene mase brez priklopnika in 35 tovorno vozilo s polpriklopnikom ali priklopnikom”
V točki “9. Polje 37 - Postopek”:
– doda za šifro 21 in besedilom “Začasni izvoz na oplemenitenje - predelavo” nova šifra “23” z besedilom “Izvoz blaga, ki se bo vrnilo v nespremenjenem stanju”. V opisu šifre 31 se “–” nadomesti z “,”.
V točki “12. Polje 44 – Posebni zaznamki / predložene listine / potrdila in dovoljenja”:
– v drugem odstavku beseda “trinajst” nadomesti z besedo “dvajset”.
– za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: “(4) če v deklaracijah z več kot eno postavko veljajo šifre posamezne črkovne skupine za celotno deklaracijo (vse postavke), jih je mogoče vpisati samo v prvi postavki. V teh primerih mora biti, razen za šifre črkovne skupine I, O in S, kjer to ni potrebno, v prvi postavki vpisana tudi dodatna šifra take črkovne skupine z oznako 00 (npr. A00, C00, E00, P00; v primeru uporabe izjave o uvozu repromateriala št. 1000/96, ki velja za vse postavke ECL se vpišeta dve šifri, najprej šifra (A00) in nato šifra (A02) (1000/96)). Taka poenostavitev ne velja za šifre črkovne skupine V.”
– Četrti odstavek postane peti.
Spremenijo se seznami šifer, in sicer:
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “A”” se:
– črtata šifri “A12” in “A13” s pripadajočim kratkim opisom
– v kratkem opisu šifre A15 za besedama “Osebna prtljaga” doda vejica in tekst “predmeti iz 5. tč., 18. člena ZOPD, če so oproščeni plačila carine” ter črta “(5. tč., 18. člena)”
– za šifro “A50” doda nova šifra “A78” in opis, ki se glasi “Oprostitev davka za opremo, ki se uporablja v PCC po 25. členu uredbe o prostih carinskih conah” ter vsebina podpolja 44/2 “št./LL”
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “C”” se:
– v kratkem opisu šifre C02 pred besedo “pribežališču” vrine beseda “odobrenem”
– v kratkem opisu šifre C03 pred besedo “o sklenitvi” vrine tekst “Izpisek iz matične knjige ali drug dokaz”
– v kratkem opisu šifre C08 briše tekst”, 161/4"
– v kratkem opisu šifre C10 pred besedo “uporabi” vrineta besedi “lasti oziroma”
– v kratkem opisu šifre C13 za besedo “recept” vrine tekst “ali izjava tujega državljana za zdravila za osebno rabo”
– kratek opis šifre C14 nadomesti z novim, ki se glasi: “Potrdilo pristojnega centra za socialno delo, ki ga le -ta izda na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju šoloobveznih otrok in mladoletnikov z motnajmi v telesnem in duševnem razvoju”
– kratek opis šifre C16 nadomesti z novim, ki se glasi: “Izvid in mnenje invalidske komisije, ustanovljene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (čl. 161/8)
– kratek opis šifre C17 nadomesti z novim, ki se glasi: “Odločba o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo telesno in duševno prizadetih oseb (čl. 161/8)
– kratek opis šifre C20 nadomesti z novim, ki se glasi: “Potrdilo zdravstvenega zavoda, ki ga le-ta izda na podlagi izvedenskega mnenja dispanzerske pediatrične službe ali ustrezne specialistične klinike, v primeru predšolskih otrok”.
– črta se šifra “C21” s pripadajočim kratkim opisom
– za šifro “C41” dodata dve novi šifri:
– “C50” in opis, ki se glasi “Oprostitve plačila po carinskem zakonu” in vsebina podpolja 44/2 “člen CZ/točka”. V “Opombi” k tej črkovni skupini se doda besedilo “člen CZ/točka: vpiše se trimestno številko člena CZ in dvomestno številko točke, na kateri temelji oprostitev, npr. (C50) (161/03)”
– “C51” in opis, ki se glasi “Potrdilo ministrstva za gospodarske dejavnosti” ter vsebina podpolja 44/2, ki se glasi “štev./LL” in
– “C78” in opis, ki se glasi: “Uvoz opreme v PCC po 25. členu uredbe o prostih carinskih conah”.
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “E”” se:
– črta šifra “E10” s pripadajočim kratkim opisom in vsebino podpolja 44/2
– črta šifra “E14” s pripadajočim kratkim opisom
– črta šifra “E20” s pripadajočim kratkim opisom
– črta šifra “E25” s pripadajočim kratkim opisom in vsebino podpolja 44/2
– črta šifra “E30” s pripadajočim kratkim opisom
– črta šifra “E32” s pripadajočim kratkim opisom
– črta šifra “E50” s pripadajočim kratkim opisom
– v šifri “E51” se doda vsebino podpolja 44/2, ki se glasi “člen CZ/točka”. V “Opombi” k tej črkovni skupini se doda besedilo “člen CZ/točka: vpiše se trimestno številko člena CZ in dvomestno številko točke, na kateri temelji oprostitev, npr. (E51) (108/02)
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “F” se:
– za šifro “F10” in “F13” nadomesti dosedanja vsebina podpolja 44/2 z novo, ki se glasi “štev-štev-štev/LL”.
– za šifro “F20” doda nova šifra “F90” s kratkim opisom “ECL priložene več kot tri fakture”
– v “Opombi” k tej črkovni skupini se nadomesti besedilo “štev./LL : evidenčno številko fakture/LL” z besedilom “štev-štev-štev./LL : evidenčno številko (do 6 mest) največ 3 faktur, obvezno ločenih s pomišljajem/leto”. če so deklaraciji priložene več kot 3 fakture, se v polje 44 vpiše šifra “F90”.
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “I” “se:
– črtajo šifre “I12”, “I13”, “I22” in pripadajoči kratki opisi
– kratek opis šifre I24 spremeni tako, da se pred besedo “premestitev” vrine besedo “odstranitev”
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “P” “se:
– črtajo šifre “P20”, “P21”, “P24”, “P26”, “P27”, “P29”, “P34”, “P44” in “P46” s kratkimi opisi in vsebinami podpolja 44/2.
– kratek opis šifre P22 nadomesti z novim, ki se glasi: “Potrdilo Ministrstva za gospodarske dejavnosti”
– kratek opis šifre P28 nadomesti z novim, ki se glasi: “Potrdilo GZS oziroma Obrtne zbornice Slovenije pri uvozu blaga na režimu K”
– kratek opis šifre P30 nadomesti z novim, ki se glasi: “Dovoljenje ustreznega Ministrstva za uvoz in izvoz blaga na režimu D in S”
– kratek opis šifre P33 nadomesti z novim, ki se glasi: “Mnenje pristojnega upravnega organa pri uveljavljanju znižane stopnje PD ali oprostitve plačila PD”
– kratek opis šifre P36 nadomesti z novim, ki se glasi: “Odločba MEOR za uvoz kmetijskih izdelkov iz držav, podpisnic prosto trgovinskega sporazuma”
– kratek opis šifre P38 nadomesti z novim, ki se glasi: “Potrdilo Ministrstva za promet in zveze za uvoz opreme in repromateriala za izgradnjo avtocest”
– kratek opis šifre P41 nadomesti z novim, ki se glasi: “Potrdilo Tržnega inšpektorata RS”
– kratek opis šifre P42 nadomesti z novim, ki se glasi: “Potrdilo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo”
– kratek opis šifre P43 nadomesti z novim, ki se glasi: “Potrdilo Zdravstvenega inšpektorata RS”
– kratek opis šifre P47 nadomesti z novim, ki se glasi: “Potrdilo pristojnega organa za izvoz blaga na področje, ki je pod embargom”
– za šifro “P51” doda nova šifra “P70” in opis, ki se glasi “Odločba ministrstva za ekonomske odnose in razvoj za uvoz blaga v okviru kvote po Tržaškem sporazumu” ter vsebina podpolja 44/2, ki se glasi”štev./LL”.
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “S”” se:
– doda nova šifra “S10” in opis ki se glasi: “Pooblaščeni pošiljatelj” ter vsebina podpolja 44/2, ki se glasi: “štev.dov./LL”
– nadomesti kratek opis šifre S11 z novim, ki se glasi: “Nepopolna ECL”
– za šifro “S14” dodata dve novi šifri:
“S15” in opis, ki se glasi “Poenostavljen način prikazovanja normativa porabe – 94. člen CZ” ter vsebina podpolja 44/2, ki se glasi “MM/LL/koef. v %” in “S40” in opis ki se glasi: “Pooblaščeni prejemnik” ter vsebina podpolja 44/2, ki se glasi: “štev.dov./LL”
– Dopolni se tudi opomba k temu seznamu tako, da se doda nova, ki se glasi:
“MM/LL/koef. v % : mesec obračuna/leto obračuna/koeficient v % z dvema celima in dvema decimalnima mestoma” (npr. S15/08/96/05.65/, če gre za obračun za mesec avgust leta 96 s koeficientom sprostitve 5,65% ali S15/01-03/96/05.65 za obračunsko obdobje januar-marec/96).”
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “V”“ se:
– v drugem in tretjem odstavku za besedo “vrednost” dodata besedi “uvoženega blaga”
– v drugem odstavku se v kratkem opisu šifre “V10” za besedo “obdobju” doda vejica in besedilo “če plačilo še ni bilo realizirano v trenutku carinskega vrednotenja”. Kratek opis šifre “V11” se nadomesti z besedilom “Popust zaradi plačila v določenem časovnem obdobju če je bilo plačilo že realizirano v trenutku carinskega vrednotenja”.
– v tretjem odstavku nadomesti kratek opis šifre “V20” z besedilom “Prevozni stroški izven carinskega območja RS”
– za četrtim odstavkom doda nov peti, ki se glasi:
“Šifre, s katerimi se ob vrnitvi blaga iz postopka začasnega uvoza ali začasnega izvoza prijavi vrednost blaga, deklarirana ob začetku teh postopkov” in tabela:
--------------------------------------------------------------------------------
Podpolje       Kratek opis                Vsebina podpolja
--------------------------------------------------------------------------------
44/1                                    44/2
V80         Vrednost začasno uvoženega ali začasno     znesek v SIT
           izvoženega blaga na oplemenitenje
--------------------------------------------------------------------------------
– za petim odstavkom doda nov šesti, ki se glasi:
“Šifre za prijavo skupnih stroškov, ki služijo kontroli pravilnosti izračuna statistične vrednosti ob izvozu blaga” in tabela:
-------------------------------------------------------------------------------
Podpolje       Kratek opis                Vsebina podpolja
-------------------------------------------------------------------------------
44/1                                    44/2
V90         Skupni stroški, zvišanja ali znižanja     znesek v SIT
           ki zmanjšujejo statistično vrednost
V91         Skupni stroški, zvišanja ali znižanja     znesek v SIT
           ki povečujejo statistično vrednost
-------------------------------------------------------------------------------
V točki “14. Polje 47/NP - Način plačila” se:
– v opisu vseh šifer, razen šifre “A”, za besedo “plačila” vrineta besedi “carinskega dolga”, beseda “prejemnika” nadomesti z besedami “osebe iz polja 8”, beseda “deklaranta” pa z besedami “osebe iz polja 14”.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 1997.
Št. 418-69/95
Ljubljana, dne 25. novembra 1996.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti