Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3779. Odlok o komunalnih taksah v Občini Loška dolina, stran 5850.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na 17. seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Loška dolina
1. člen
V Občini Loška dolina so predpisane komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih,
2. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih,
3. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti na teh površinah,
4. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razsvetljevanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev,
5. za uporabo javnega prostora za začasne namene,
6. za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komunalnih taks so določene tudi oprostitve.
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 12 SIT. Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto.
2. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje ali odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja za komunalne zadeve pristojen občinski organ, izterjuje pa za pravne in fizične osebe davčna uprava, izpostava Cerknica, katero Občina Loška dolina lahko pooblasti tudi za odmero takse za posamezne taksne predmete in storitve.
3. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil za komunalne zadeve pristojen organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščine, da takšnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan za komunalne zadeve pristojnemu občinskemu organu prijaviti nastanek taksne obveznosti najkasneje v 15 dneh od nastanka taksne obveznosti, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
4. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti za komunalne zadeve pristojen občinski organ in plačati predpisano takso, razen, če je v tarifi drugače določeno.
5. člen
Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so po- membne za določitev komunalne takse.
Zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu organu prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
6. člen
V primeru, da pristojni občinski organ smatra, da zavezanec v prijavi o nastanku obveznosti za plačilo komunalne takse ni podal verodostojnih podatkov, se zavezancu odmeri akontacija za plačilo komunalne takse.
Akontacija se plačuje do ugotovitve verodostojnih podatkov.
Višino akontacije iz prvega odstavka tega člena določi pristojni občinski organ.
7. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe.
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljena. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izdaja.
8. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po določbah zakona o davkih občanov za fizične osebe in po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti za pravne osebe.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
9. člen
Komunalne takse so prihodek Občine Loška dolina in se namensko uporabljajo za ureditev komunalnih objektov in naprav.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni redar in davčna uprava, izpostava Cerknica.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če ravna v nasprotju z določili 3. ali 4. člena odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 3. ali 4. člena odloka. Z denarno kaznijo v znesku najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, če ravna v nasprotju z določili 5. člena odloka.
Določili prvega in drugega odstavka se med seboj ne izključujeta.
12. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi komunalni redar.
13. člen
O komunalnih taksah se konec leta poda poročilo občinskemu svetu.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 1/91).
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-23/96
Stari trg, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS


     Tarifna številka 1

Za uporabo vsakega glasbenega avtomata (juke-box) v javnih
lokalih se plača letna taksa 1.000 točk.

Pojasnilo:1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima
v svojem lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je lastnik
avtomata ali ne.

2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, bifeji ipd.),
kot tudi k temu pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v
katerih se zadržujejo gostje.


     Tarifna številka 2

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna
taksa:

a) za avtomatsko kegljišče (od steze)      1.500 točk

b) za elektronski igralni avtomat        15.000 točk

c) za biljard (navadni ali avtomatski)     10.000 točk

d) za druga igralna sredstva           1.000 točk

razen, če ni z zakonom drugače določeno.

Pojasnilo:

1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski
avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje
posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so stenski
avtomati, namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne
naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe
sredstev.

3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa
ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni
dejavnosti.

4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala se
uporabljajo določbe, ki veljajo za tarifno številko 1.


     Tarifna številka 3

Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za
opravljanje gostinske in turistične dejavnosti se plača taksa
dnevno za vsak uporabljeni m2 površine, po naslednjih kriterijih:

1. za gostinstvo, slaščičarno, trgovino       15 točk

2. za namene gradbeništva (adaptacija

poslovnih in stanovanjskih prostorov)

- v turistični sezoni                2 točki

- izven sezone                   1 točka

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Pojasnilo:

1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina
cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi prostori.

2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.

3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine oziroma v
nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso
od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za
začasno postavitev, v dvojnem znesku.


     Tarifna številka 4

1. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, se plača taksa
dnevno:

- za vsak uporabljeni m2 površine          10 točk

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Pojasnilo:

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj
zabavne prireditve za gospodarske namene.


     Tarifna številka 5

Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa:

- za kioske: 20 točk za vsak m2 dnevno

- za stojnice: 20 točk za vsak m2 dnevno

- za premične gostinske prikolice: 200 točk za prikolico dnevno

- za cirkus in zabavni park: 5 točk za vsak m2 dnevno

- za priložnostna parkirišča: 50 točk dnevno za vsako osebno
vozilo 150 točk dnevno za kombi ali osebno vozilo s prikolico in
300 točk za tovornjake in avtobuse (zaokrožena na 10 SIT)

- za prekope in druge začasne namene: 5 točk za vsak m2 dnevno.

Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna Občine
Loška dolina so oproščeni plačila takse, če so prostori
uporabljeni za dejavnost, ki jo financira proračun.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Pojasnilo:

Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, kioske in premične
gostinske prikolice, ki so postavljene ob in na smučiščih.


     Tarifna številka 6

Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in
podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na
javnih mestih, se plača taksa od velikosti:

1. če so trajnega značaja:

 do 2 m2 1300 točk letno,

 nad 2 m2 1500 točk letno,

 nad 9 m2 4500 točk letno,

2. če so začasnega značaja:

 do 2 m2 4 točke dnevno,

 nad 2 m2 8 točk dnevno,

 nad 9 m2 25 točk dnevno.

3. Točke pod zaporedno številko 1 in 2 se pomnožijo:

a) s faktorjem 0,25 za informacijske napise o lokaciji firme, ki
ima poslovne prostore v kraju postavitve;

b) s faktorjem 1,00 za reklamna sporočila firm, ki imajo sedež v
kraju postavitve;

c) s faktorjem 2,00 za ostala reklamna sporočila.

Pojasnilo:

1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar je
nameščen tako, da je njegovo sporočilo usmerjeno navzven, v odprt
prostor, ne glede na lastništvo nepremičnin, na katerih je taksni
predmet nameščen.

2. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki
tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje,
objavo oziroma oglase.

3. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so oproščene
organizacije, ki opravljajo dejavnost nekomercialnega namena.

4. Takse po tej tarifni številki se ne plačuje za napise firm na
lastnih zgradbah, ki so po zakonu ali odloku občine obvezni.

5. Zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje (sobodajalci),
plačajo komunalno takso po tej tarifni številki v višini 50%
predpisane komunalne takse.

6. Javni zavodi in društva, financirani iz proračuna Občine Loška
dolina, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki za
namene, ki jih financira proračun.

7. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo za komunalne
zadeve pristojnemu občinskemu organu sporočiti do 28. februarja v
letu število, velikost in vrsto reklamnih napisov, objav in
oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za
odmero takse.

8. Če se zavezanec ne ravna po določilu 6. točke, se mu odmeri
komunalna taksa v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12. tekočega
leta.


     Tarifna številka 7

Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne
stavbe, se plača taksa v velikosti:

- do 2 m2 3000 točk letno,

- nad 2 m 2 5000 točk letno.

Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo za komunalne
zadeve pristojnemu občinskemu organu sporočiti do 28. februarja v
letu število in velikost vitrin, sproti pa vsakokratno spremembo
podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.

Če se zavezanec ne ravna po določilu prejšnjega odstavka, se mu
odmeri komunalna taksa v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12.
tekočega leta.

Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna Občine
Loška dolina, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki,
če se vitrina uporablja za namene, ki jih financira proračun.

Pojasnilo:

Taksni zavezanec je lastnik vitrine.

Št. 061-23/96
Loška dolina, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti