Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3762. Odlok o prekrških zoper javni red in mir v Občini Črnomelj, stran 5827.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 15/91, 13/93, 66/93) ter 12. in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o prekrških zoper javni red in mir v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpisujejo ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, varstva ljudi in premoženja, zdravja in čistoče ter zunanjega videza naselij na območju Občine Črnomelj.
2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo ali se kako drugače zadržujejo na območju občine so dolžni ravnati tako, da s svojim življenjem in delom ali dejanji ne motijo delo, razvedrila in počitka, da ne ogrožajo varnosti občanov, njihovega zdravja ter premoženja, da spoštujejo družbeno disciplino in javno moralo, da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.
3. člen
Starši oziroma skrbniki in osebe, ki jim je zaupano varstvo in vzgoja mladoletnikov so dolžni skrbeti, da je njihovo ravnanje v skladu z določbami tega odloka, sicer so odgovorni za prekrške, ki jih storijo mladoletniki.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Zaradi varstva javnega reda in miru je prepovedano:
1. Točiti ali prodajati alkoholne pijače v gostinskih lokalih pred 8. uro zjutraj in vinjenim ter mladoletnim osebam.
2. Zadrževati se preko dovoljenega obratovalnega časa v gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače.
3. Popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač.
4. S vpitjem motiti nočni počitek občanov.
5. Na kakršenkoli način motiti nočni počitek občanov v stanovanjskih zgradbah.
6. Povzročati hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov. Glasnost teh v času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj ne sme presegati sobne jakosti.
7. Povzročati čezmeren hrup in ropot v bližini javnih zavodov.
8. Motiti javne shode, zborovanja in druge javne prireditve, ovirati ali motiti organizirane sprevode ter vznemirjati udeležence sprevodov.
9. Pred pogrebom in med njim je zaradi spoštljivega odnosa do pokojnika v bližini okolice, kjer ta leži prepovedano z glasbo ali kako drugače motiti svojce in udeležence pogreba.
10. Prenočevati po senikih, kozolcih in drugih gospodarskih objektih, parkih, avtobusnih in železniških postajah in postajališčih, v zapuščenih vozilih in drugih za to neprimernih prostorih.
11. Kaditi v javnih prostorih, kjer je prepoved vidno označena.
12. Puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dlje kot 5 minut.
13. Metati petarde ali druga pirotehnična sredstva v stanovanjskih naseljih, na javnih prostorih ali prireditvah.
14. Vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov ali izjav, ki niso v javnem interesu.
15. Igrati hazardne igre na srečo v javnih lokalih in zasebnih prostorih in kartati, kjer je to prepovedano.
16. Prosjačiti po domovih.
17. Voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne prireditve in zborovanja (z izjemo službenih psov in vodičev slepih).
18. Plakatirati izven dovoljenih mest, določenih in urejenih po pristojnih organih in izobešanje plakatov in spisov, katerih vsebina bi lahko povzročila vznemirjanje občanov.
19. Kakorkoli ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so jim namenjene.
20. Imeti živali, ki s hrupom ali kako drugače motijo okolico.
21. Vstopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na območje, kjer je vstop prepovedan.
22. S kakršnimikoli dejanji namerno motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost na urejenem kopališču.
23. Izzivati pretepe, nerede in prepire.
24. Voziti vozila brez ali z glušniki, ki povzročajo čezmerni hrup.
25. Se sankati, smučati, kotalkati ali igrati na javnih cestnih površinah.
5. člen
Javni shodi in javne prireditve, ki se prirejajo na območju občine in trajajo preko 22. ure morajo biti praviloma v zaprtih prostorih, da ne motijo nočnega miru in počitka občanov. Pristojni upravni organ lahko v upravičenih primerih dovoli tudi izjemo.
Organizator javne prireditve je dolžan skrbeti za javni red in mir, posebej pa:
1. Poskrbeti, da prireditev ne traja preko dovoljenega časa.
2. Poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane.
3. Poskrbeti za parkirne prostore in red ter varnost na njih.
4. Po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in drugo, ki je služilo prireditvi.
6. člen
Naprave za povzročanje zvokov, radijski in televizijski sprejemniki, glasbila in druga akustična sredstva se smejo uporabljati le tako, da ne motijo drugih ljudi v okolju.
Izjemoma se smejo uporabljati zvočna sredstva za opozorilne in varnostne namene, kot to določajo posebni predpisi.
Uporaba zvočnih naprav je na javnih prostorih dovoljena le, če ima tisti, ki uporablja zvočne naprave posebno dovoljenje pristojnega organa za uporabo zvočnih naprav na javnem prostoru.
7. člen
Uporaba zvočnih naprav na prireditvah na prostem v času turistične sezone sme trajati praviloma do 24. ure, z dovoljenem pristojnega upravnega organa tudi do poznejše ure.
Na prireditvah v posebej za to določenih zaprtih prostorih uporaba zvočnih naprav ne sme presegati dovoljene ravni hrupa v naravnem bivalnem okolju. Časovna omejitev iz prvega odstavka tega člena ne velja za uporabo zvočnih naprav na prireditvah na posebej za to določenih prostorih, če se s tem ne povzroča hrup v naravnem in bivalnem okolju ter stanovanjskih objektih.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
8. člen
Z namenom, da se zavaruje življenje in zdravje ljudi ter družbeno in zasebno premoženje je prepovedano:
1. Nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, prireditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba.
2. Namerno dražiti, plašiti, ščuvati ali pretepati živali.
3. Z brezobzirno vožnjo poškropiti ali kako drugače onesnažiti ljudi ali pročelja zgradb.
4. Odstraniti, popisati, uničiti ali poškodovati napisne table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja ter druge objekte, ki služijo javnemu namenu.
5. Igrati se na javnih cestah in drugih javnih površinah, ki niso za to namenjene.
6. Z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškodovati ali ogrožati ljudi ali premoženje.
7. Med vožnjo vstopati, izstopati iz vozila v javnem prometu ali se nanj obešati.
8. Imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kazi zunanji videz okolja.
9. Prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa k stenam hiš ali drugim objektom, na robnike pločnikov, izložbe ali jih puščati na drugih krajih, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet ali gibanje pešcev.
10. Opremljati ograje ob javnih poteh in cestah z bodečo žico ali steklenimi drobci ter drugimi nevarnimi predmeti.
11. Netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost ljudi ali premoženja, povzroča zadimljenje okolja, kjer bivajo občani, odmetavati ogorke in pepel ali sežigati travo in listje na krajih, kjer obstaja nevarnost požara, sežigati gume, plastiko, odpadno olje in druge škodljive snovi.
12. Puščati predšolske otroke brez nadzorstva v stanovanjih, na cestah ali na drugih javnih mestih ter kakorkoli nadlegovati otroke.
13. Streljati s strelnim orožjem na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja.
14. Krošnjariti, preprodajati ali vsiljevati kakršnekoli predmete ali storitve brez dovoljenja po stanovanjih ali na javnih krajih.
15. Nadlegovati občane s širjenem ali vsiljevanjem idej in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih.
16. Puščati domače živali na javnih mestih in prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom ali kako drugače mučiti živali, puščati domače živali, da delajo škodo na tujih vrtovih, njivah in drugih površinah, omogočiti domačim živalim, da odlagajo iztrebke na teh povšinah in onesnažujejo okolico.
17. Namerno poškodovati predmete, ki so namenjeni javni rabi (npr. telefonske govorilnice, poštni nabiralniki, javna razsvetljava, prometni znaki, idr.).
18. Na javnih in zasebnih površinah trgati cvetje, sekati, obsekovati ali drugače poškodovati drevje, okrasno grmičevje, živo mejo ali drugo napravo, ki je splošne koristi ali okras okolja.
19. Brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali pobirati les in ga odvažati.
20. Vleči hlodovino ali druge predmete po lokalnih ali krajevnih cestah in poteh.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
9. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. Zanemariti red in čistočo v javnih prostorih in javnih površinah tako, da se s tem kvari videz, moti okolica in ogroža zdravje ljudi.
2. Voditi živali v vozila javnega prometa, v javne prostore, na otroška igrišča, kopališča in pokopališča, razen službenih psov in vodičev slepih.
3. Imeti živali, ki s smradom ali iztrebki onesnažujejo okolje in javne površine.
4. Zanemariti osebno čistočo in snago v stanovanjih ali v poslovnih in gospodarskih prostorih v takem obsegu, da to moti okolico, povzroča zgražanje ali utegne škodovati zdravju ljudi.
5. Pranje motornega vozila, kmetijske stroje in priključke in druge predmete v vodotokih ter pranje in umivanje pri studencih in javnih vodovodnih napravah, ki so namenjene za pitno vodo.
6. Poškodovati, povzročati ali odstraniti na javnih mestih postavljene smetnjake ali brskati po smetnjakih.
7. Kopati domače živali v vodotokih, kjer se kopajo ljudje.
8. Prevažati ali prenašati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih posodah in s tem povzročati smrad ali zgražanje občanov.
9. Puščati odpadke ali jih deponirati na mestih, ki za ta namen niso določena.
10. Puščati odpadna olja ter odpadne detergente in druge škodljive snovi na mestih, ki niso posebej določena za ta namen.
11. V mestnem območju ali v strnjenih naseljih gnojiti vrtove, sadovnjake z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi tako, da moti občane.
12. Organizirati, podpirati ali se ukvarjati s prostitucijo, zvodništvom in drugimi oblikami spolnega nasilja.
13. Gojiti zdravju škodljive rastline, izdelovati zdravju škodljive snovi in jih razpečevati ali uporabljati.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA
10. člen
Zaradi varstva zunanjega videza je prepovedano:
1. Opustiti popravilo zgradbe ali naprave, kakor tudi namestitev in vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah in popravilih ter pustiti nezavarovane jame, jaške in podobno.
2. Poškodovati, prevračati, prestavljati ali zamazati klopi, mize, ograje ter druge predmete in naprave na javnih mestih.
3. Deponirati drva ali druge predmete ob fasadi stanovanjskih objektov tako, da ovira prehod ali kvari videz okolja.
4. Metati odpadke, nanašati zemljo ali puščati gnojnico ali greznično vsebino na javne ceste in poti ali na druga neprimerna mesta.
5. Voziti ali parkirati vozila na površinah, ki vožnji oziroma parkiranju niso namenjena.
6. Puščati neregistrirana ali poškodovana motorna vozila na parkirnem prostoru, pločniku ali drugi javni površini oziroma na mestih, ki niso za ta namen določena.
7. Postavljati šotore, barake, prikolice, avtodome in druge podobne objekte za bivanje, ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki za ta namen niso posebej določena, ali taboriti brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca na za to določenih površinah.
8. Nameščati plakate, oglase in podobne objave na mestih, ki za to niso določena.
9. Odstranjevati ali poškodovati plakate, oglase in podobne objave, ki so razobeseni na mestih določenih za razobešanje v času njihovega namena.
10. Zastavo in prapore ter druge simbole uporabljati v nasprotju z veljavnimi predpisi.
11. člen
Nepravilno postavljene šotore, barake, prikolice, avtodome in druge podobne objekte in parkirana neregistrirana ali poškodovana motorna vozila je lastnik ali upravljalec dolžan na poziv pristojnega organa odstraniti. Kolikor to ne stori v določenem roku, odstranitev izvrši na zahtevo pristojnega organa in na stroške lastnika oziroma uporabnika pooblaščena organizacija.
Če lastnika oziroma uporabnika ni mogoče ugotoviti se odstranitev opravi na račun občine.
12. člen
Lastniki stanovanjskih hiš in poslovnih stavb ter drugih objektov ali njihovi uporabniki so dolžni:
1. Čistiti in primerno vzdrževati hišno pročelje, ograje, drevesa, žive meje, table, napise in druge oznake na stavbah in drugih objektih.
2. Poskrbeti za zadostno količino posod za odpadke ter jih ustrezno vzdrževati.
3. Odstraniti zastarele table in druge napise, ki niso primerni ali pa so nepotrebni.
4. Skrbeti, da so napisi na poslovnih prostorih in drugih mestih napisani v slovenskem jeziku.
5. Skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih vod, snežni ščitniki in druge tovrstne naprave na pročeljih hiš.
6. Odstraniti sneg iz pločnikov pred zgradbami do 7. ure zjutraj oziroma takoj, ko sneženje preneha in sprotno odstranjevati ledene sveče, ki nastajajo na strehah.
7. Sanirati poškodovane ali odstraniti zgradbe, ograje in druge objekte, ki niso primerni za obnovo in kazijo podobo okolja.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. Vodja javnega shoda oziroma javne prireditve, poslovodja ali druga odgovorna oseba, če ne poskrbi, da se odstranijo s prireditvenega prostora ali javnega lokala osebe, ki ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane (5. člen 2. tč.).
2. Kdor toči vinjenim in mladoletnim alkoholne pijače (4. člen 1. tč.).
3. Vodja prireditve, če ne zaključi prireditev ob določenem času in poslovodja ali druga odgovorna oseba, če ne izprazni javnega lokala po izteku obratovalnega časa (5. člen 1. tč. in 4. člen 2. tč.).
4. Kdor vznemirja, moti in nadleguje občane z zbiranjem podatkov ali izjav, ki niso v javnem interesu (4. člen 14. tč.).
5. Kdor nosi na javnih prireditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadenejo telesne poškodbe (8. člen 1. tč.).
6. Kdor odstrani, popiše, uniči ali poškoduje napisne table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja, ki služijo javnemu namenu (8. člen 4. tč.).
7. Kdor krošnjari, preprodaja ali vsiljuje kakršnekoli predmete ali storitve brez dovoljenja po stanovanjih ali javnih krajih (8. člen 14. tč.).
8. Kdor nadleguje občane s širjenjem ali vsiljevanjem idej in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih (8. člen 15. tč.).
9. Kdor v mestnem območju in v strnjenih naseljih gnoji vrtove, sadovnjake z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi tako, da moti občane (9. člen 11. tč.).
10. Kdor pušča odpadna olja ter odpadne detergente in druge škodljive snovi na mestih, ki niso posebej določena za ta namen (9. člen 10. tč.).
11. Kdor postavi šotor, barako, prikolico, avtodom in druge podobne objekte za bivanje, ali kako drugače tabori na zemljiščih, ki za ta namen niso namenjena, ali tabori brez dovoljenja lastnika ali upravljalca (10. člen 7. tč.).
12. Kdor pusti neregistrirano ali poškodovano motorno vozilo na parkirnem prostoru, pločniku ali drugi javni površini oziroma na mestih, ki niso za ta namen določena (10. člen 6. tč.).
13. Kdor vozi motorno vozilo brez glušnika ali z neprimernim glušnikom ali vozilo, ki povzroča prekomeren hrup (4. člen 24. tč.).
14. Kdor izziva pretepe, nerede in prepire (4. člen 23. tč.).
15. Kdor prodaja alkoholne pijače v gostinskih lokalih pred 8. uro zjutraj (4. člen 1. tč.).
16. Kdor vozi ali parkira vozilo na površinah, ki vožnji ali parkiranju niso namenjena (10. člen 5. tč.).
17. Kdor vleče hlodovino in druge predmete po lokalnih in krajevnih cestah in poteh (8. člen 20. tč.).
18. Kdor meče petarde ali druga pirotehnična sredstva v stanovanjskih naseljih, na javnih prostorih ali prireditvah (4. člen 13. tč.).
19. Kdor strelja s strelnim orožjem na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja (8. člen 13. tč.).
20. Kdor ima ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovirajo ali ogrožajo prometno varnost občanov, posegajo v cestno telo ali kazijo videz okolja (8. člen 8. tč.).
21. Kdor namerno poškoduje predmete, ki so namenjeni javni rabi (8. člen 17. tč.).
22. Kdor brez dovoljenja lastnika, upravljalca ali uporabnika uničuje, trga ali pobira sadje, poljske pridelke in vrtne pridelke, koplje zemljo, pesek ali kamenje, seka in pobira les in ga odvaža (8. člen 19. tč.).
23. Kdor zanemarja red in čistočo v javnih prostorih in javnih površinah tako, da se s tem kvari videz, moti okolica in ogroža zdravje ljudi (9. člen 4. tč.).
24. Kdor pere motorna vozila, kmetijske stroje in priključke in druge predmete v vodotokih ter pere in umiva pri studencih in javnih vodovodnih napravah, ki so namenjene za pitno vodo (9. člen 5. tč.).
25. Kdor pušča odpadke ali jih deponira na mestih, ki za ta namen niso določena (9. člen 9. tč.).
26. Kdor meče odpadke, nanaša zemljo ali pušča gnojnico ali greznično vsebino na javne ceste, poti ali na druga neprimerna mesta (10. člen 4. tč.).
27. Kdor opusti popravilo zgradbe ali naprave kakor tudi namestitve in vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah in popravilih ter pusti nezavarovane javne jaške in podobno (10. člen 1. tč.).
28. Kdor poškoduje, prevrača, prestavlja ali maže klopi, mize, ograje ter druge predmete in naprave na javnih mestih (10. člen 2. tč.).
29. Kdor ne sanira ali odstrani poškodovanih zgradb, ograj ali drugih objektov, ki niso primerni za obnovo in kazijo podobo okolja (10. člen 7. tč.).
30. Kdor postavlja šotore, barake, prikolice, avtodome in druge podobne objekte na mestih, ki temu niso namenjene (11. člen).
31. Kdor organizira, podpira ali se ukvarja s prostitucijo, zvodništvom ali drugimi oblikami spolnega nasilja (9. člen 12. tč.).
32. Kdor goji zdravju škodljive rastline, izdeluje zdravju škodljive snovi in jih razpečuje ali uporablja (9. člen 13. tč.).
Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanem dejavnosti iz tega člena se kaznuje z denarno kaznijo do 300.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo do 60.000 SIT.
14. člen
Z denarno kaznijo od 8.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. Vodja prireditve, če ne poskrbi za parkirne površine ter red in varnost na njih (5. člen 3. tč.).
2. Vodja prireditve, če po končani prireditvi ne poskrbi, da se očisti prireditveni prostor in odstranijo postavljeni objekti in druga oprema, ki je služila prireditvi (5. člen 4. tč.).
3. Kdor karta in igra hazardne igre na srečo v javnih lokalih in v zasebnih prostorih, kjer je to prepovedano (4. člen 15. tč.).
4. Kdor prenočuje po senikih, kozolcih in drugih gospodarskih objektih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, postajališčih, v zapuščenih vozilih in drugih za to neprimernih prostorih (4. člen 10. tč.).
5. Kdor ovira, moti organizirane javne shode, zborovanja in druge javne prireditve, ovira ali moti organizirane sprevode ter vznemirja udeležence sprevodov (4. člen 8. tč.).
6. Kdor ima živali, ki s hrupom ali kako drugače motijo okolico (4. člen 20. tč.).
7. Kdor vstopi brez dovoljenja v prostore zgradbe ali na območje, kjer je vstop prepovedan (2. člen 21. tč.).
8. Kdor povzroča hrup z uporabo zvočnikov, radijskih ali televizijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov ter drugo vrsto hrupa (2. člen 4., 5., 6., 7., 9., 12. tč.).
9. Kdor na urejenem kopališču s kakršnimkoli dejanji namerno moti kopalce ali ogroža njihovo varnost (4. člen 22. tč.).
10. Kdor z brezobzirno vožnjo poškropi ali kako drugače onesnaži ljudi in počelja zgradb (8. člen 3. tč.).
11. Kdor z metanjem kamenja ali drugih predmetov ogroža ali poškoduje ljudi in premoženje (8. člen 6. tč.).
12. Kdor opremlja ograjo ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali steklenimi drobci ter drugimi nevarnimi predmeti (8. člen 10. tč.).
13. Kdor neti ali prenaša ogenj na način, ki ogroža varnost ljudi in premoženja, povzroča zadimljenje okolja, odmetava ogorke in pepel in sežiga travo in listje, kjer obstoja nevarnost požara, sežiga gumo, plastiko, odpadno olje in druge škodljive snovi (8. člen 11. tč.).
14. Kdor pušča predšolske otroke brez nadzorstva v stanovanjih, na cestah ali drugih javnih mestih ter nadleguje otroke (8. člen 12. tč.).
15. Kdor pusti domačo žival na javnih mestih in prometnih površinah brez nadzorstva ali brez hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom ali kako drugače mučiti živali, pušča, da delajo škodo na tujih vrtovih, njivah in drugih površinah ali jim omogoča, da odlagajo iztrebke na teh površinah in s tem onesnažujejo okolje (8. člen 16. tč. in 9. člen 3. tč.).
16. Kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (4. člen 3. tč.).
17. Kdor z vpitjem moti nočni počitek občanov (4. člen 4. tč.).
18. Kdor na kakršnikoli način moti nočni počitek občanov v stanovanjih zgradbah (4. člen 5. tč.).
19. Kdor plakatira zunaj dovoljenih mest, določenih in urejenih po pristojnih organih in izobeša plakate in spise, katerih vsebina bi lahko povzročila vznemirjenje občanov (4. člen 18. tč.).
20. Kdor kakorkoli ovira pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so jim namenjene (4. člen 19. tč.).
21. Kdor med vožnjo vstopa v vozila v javnem prometu ali izstopa iz njih ali se nanj obeša (8. člen 7. tč.).
22. Kdor na javnih in zasebnih površinah trga cvetje, seka, obsekuje ali drugače poškoduje drevje, okrasno grmičevje, živo mejo ali druge naprave, ki so splošne koristi in okras okolja (8. člen 18. tč.).
23. Kdor poškoduje, prevrača ali odstrani na javnih mestih postavljene smetnjake ali brska po njih (9. člen 6. tč.).
24. Kdor prevaža ali prenaša mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih posodah in s tem povzroča smrad in zgražanje občanov (9. člen 8. tč.).
25. Kdor ne skrbi, da so žlebovi in odtoki meteornih vod, snežni ščitniki in druge tovrstne naprave na pročeljih hiš pravilno nameščeni in vzdrževani (12. člen 5. tč.).
26. Kdor ne odstrani sneg iz pločnikov pred zgradbami do 7. ure zjutraj oziroma takoj ko sneženje preneha in sprotno ne odstranjuje ledene sveče, ki nastajajo na strehah (12. člen 6. tč.).
27. Kdor parkira neregistrirana ali poškodovana vozila na mestih, ki temu niso namenjene (11. člen).
Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena se kaznuje z denarno kaznijo do 200.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo do 40.000 SIT.
15. člen
Z denarno kaznijo od 6.000 do 20.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. Kdor prosjači po domovih (4. člen 16. tč.).
2. Kdor vodi pse in druge živali v javne lokale, na javne prireditve in zborovanja (4. člen 17. tč.).
3. Kdor kadi v javnih prostorih, kjer je prepoved vidno označena (4. člen 11. tč.).
4. Kdor namerno draži, plaši, ščuva ali pretepa živali (8. člen 2. tč.).
5. Kdor se igra na javnih cestah in drugih javnih površinah, ki niso za to namenjene (8. člen 5. tč.).
6. Kdor postavlja kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam hiš ali drugim objektom, na robnike pločnikov, izložbe ali jih pušča na drugih krajih, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet (8. člen 9. tč.).
7. Kdor vodi živali v vozila javnega prometa v javne prostore, na otroška igrišča, kopališča in pokopališča (9. člen 2. tč.).
8. Kdor zanemarja osebno čistočo in snago v stanovanjih ali v poslovnih gospodarskih prostorih v takšnem obsegu, da to moti okolico (9. člen 4. tč.).
9. Kdor koplje domače živali v vodotokih, kjer se kopajo ljudje (9. člen 7. tč.).
10. Kdor namešča plakate, oglase in podobne objave na mestih, ki za to niso določena (10. člen 8 tč.).
11. Kdor zastavo in prapore ter druge simbole uporablja v nasprotju z vejavnimi predpisi (10. člen 10 tč.).
12. Kdor deponira drva ali druge predmete ob fasadi stanovanjskih objektov tako, da ovira prehod ali kvari videz okolja (10. člen 3. tč.).
13. Kdor ne čisti in vzdržuje hišno pročelje, ograje, drevesa, žive meje, table, napise in druge oznake na stavbah in drugih objektih (12. člen 1. tč.).
14. Kdor ne odstrani zastarelih tabel in drugih napisov, ki niso primerni ali so nepotrebni (12. člen 3. tč.).
15. Kdor ima napise na poslovnih prostorih in drugih mestih v neslovenskem jeziku (12. člen 4. tč.).
16. Kdor ne poskrbi za zadostno količino posod za odpadke ter jih neustrezno vzdržuje (12. člen 2. tč.).
17. Kdor odstrani ali poškoduje plakate, oglase in podobne objave, razobešene na za to določenih mestih (10. člen 9. tč.).
18. Kdor se sanka, smuča, kotalka ali igra na javnih cestnih površinah (4. člen 25. tč.).
Za prekrške iz tč. 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. tega člena se kaznuje tudi pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo do 100.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo do 20.000 SIT.
16. člen
Pooblaščeni inšpektorji, policisti, komunalni redarji oziroma osebe s pooblastilom občine so pristojni izreči in izterjati denarno kazen v višini 10.000 SIT od storilca naslednjih prekrškov iz 13. čl. tč. 2., 13., 18., 23., 14. čl. tč.4., 7., 8., 10., 11., 16., 17., 18., 19., 22., 25., 26. in 15. čl. tudi takoj na mestu storjenega prekrška.
VII. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Uvedbo postopka o prekrških po tem odloku lahko predlagajo pristojni upravni organi, inšpektorji, policijske postaje, javni tožilec, komunalni redar, drugi organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila in prizadeti občani.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o prekrških zoper javni red in mir v Občini Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 19 z dne 29. 12. 1988).
Št. 222-1/96
Črnomelj, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti