Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3733. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 5786.

Na podlagi 51. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/95 in 20/95 – odl. US) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1. člen
V 4. členu pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št 23/96) se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
“7. rok v katerem bo ministrstvo obvestilo prosilce o rezultatih prijave na javni razpis.”.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Do nadomestitve dela stroškov za odpiranje novih delovnih mest so upravičena podjetja ali gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družba), ki so v zadnjih treh mesecih pred prijavo na javni razpis za nedoločen čas zaposlile osebe, ki so bile vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali se obvežejo, da bodo pred sklenitvijo pogodbe iz 20. člena tega pravilnika za nedoločen čas zaposlile pogodbeno število oseb, ki so bile vpisane v evidenco brezposelnih oseb.”.
3. člen
Na koncu 8. člena se črta pika in doda besedilo:
“ter družbe, ki bodo najmanj dve leti po pridobitvi sredstev ohranile najmanj pogodbeno določeno število oseb, zaposlenih za nedoločen čas, ki so bile pred sklenitvijo pogodbe iz 20. člena tega pravilnika zaposlene za določen čas.”.
4. člen
Črta se 3. točka prvega odstavka 12. člena.
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kot posebno merilo pri dodelitvi sredstev za odpiranje novih delovnih mest se upošteva zaposlitev oseb, ki so dolgotrajno (več kot šest mesecev) brezposelne in status oseb, ki se zaposlujejo.”.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kot posebno merilo pri dodelitvi sredstev za ohranjanje delovnih mest oziroma prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo se upošteva financiranje ukrepov aktivne politike zaposlovanja in drugih oblik pridobitve proračunskih sredstev v času do prijave družbe na javni razpis.”.
7. člen
Za 14. členom se doda 14.a člen. ki se glasi:
“Ministrstvo lahko v javnem razpisu določi tudi druga merila, s katerimi vzpodbuja posamezne ukrepe aktivne politike zaposlovanja.”.
8. člen
Spremeni se 10. točka drugega odstavka 17. člena tako, da se glasi:
“10. seznam oseb, ki jih družba je ali bo zaposlila v skladu s 7. členom tega pravilnika z dokumenti, ki dokazujejo status zaposlitve teh oseb, seznam delavcev, katerih delovna mesta bo družba ohranila ter seznam delavcev, ki se bodo prekvalificirali ali dokvalificirali – priloženi morajo biti tudi obrazci M1/M2 oziroma M4.”.
9. člen
V drugem odstavku 20. člena se v drugi vrstici za besedo “se” doda beseda “lahko”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Z aneksom k pogodbi iz prvega odstavka tega člena se lahko na prošnjo družbe določi manjše pogodbeno število delavcev, ki jih mora družba ohraniti, če je prišlo do zmanjšanja pogodbenega števila delavcev zaradi upokojitve delavcev, odpovedi delovnega razmerja iz razlogov, ki so na strani delavcev ali drugih objektivnih razlogov, na katere družba ni mogla vplivati.”.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-0007/96-06
Ljubljana, dne 25. novembra 1996.
Minister za delo,
družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti