Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3724. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode iz dovodnega kanala HE Zlatoličje za namakanje kmetijskih zemljišč, stran 5776.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode iz dovodnega kanala HE Zlatoličje za namakanje kmetijskih zemljišč
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za gospodarsko izkoriščanje vode z odvzemanjem iz dovodnega kanala HE Zlatoličje za namakanje kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
Koncesionar pridobi s koncesijo izključno pravico odvzema vode za namakanje kmetijskih zemljišč iz dovodnega kanala HE Zlatoličje na črpališču Miklavž, ki ne presega vrednosti 117,4 litra na sekundo, ne glede na njegovo izdatnost.
2. člen
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodo iz prejšnjega člena izključno za namakanje kmetijskih površin, ki so vključene v namakalni kompleks Miklavž na območju, ki ga določa odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Starše (Uradni list RS, št. 39/96) in odredba o uvedbi namakanja na območju Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. 39/96).
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali da je fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da ima z lastniki vseh kmetijskih zemljišč na namakalnem območju sklenjeno pogodbo za dobavo vode za namakanje,
– da ima pravico upravljanja primarnega omrežja namakalnega sistema na namakalnem območju,
– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena,
– da je lastnik zemljišč, na katerih so oziroma bodo zgrajeni odvzemni objekti namakalnega sistema ali imetnik pravice uporabe na teh zemljiščih.
4. člen
Koncesionar mora poleg okoljevarstvenih pogojev po zakonu in pogojev iz prejšnjega člena zagotoviti še:
– ukrepe, da predvideni poseg v prostor ohrani obstoječe razmere v največji možni meri,
– ukrepe za upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajinskih značilnosti ter sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov in naprav za namakanje,
– ukrepe za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine v največji možni meri,
– ukrepe za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije tako, da ni ogrožena substanca in naravna vloga vodnega vira,
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do izkoriščanja vodnega vira drugih obstoječih uporabnikov,
– ukrepe, da bo dejavnost gospodarskega izkoriščanja vodnega vira potekala v okviru predpisanih standardov in normativov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja okolja po prenehanju koncesije,
– ukrepe ravnanja za izpolnjevanje zahtev koncedenta v primerih višje sile.
5. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
Koncesija se podeli za dobo petnajstih let.
Rok iz prejšnjega odstavka prične teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
7. člen
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek za celotno količino načrpane vode v višini 0,3 promila od povprečne prodajne cene pitne vode iz vodooskrbnega sistema občine oziroma občin, v katerih je območje namakanja.
Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere se nahaja vodni vir, razdeli v razmerju 20:80 v korist države.
Način obračunavanja in plačevanja plačila za koncesijo se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
8. člen
Koncesionar ima:
– pravico do izključnega izkoriščanja tiste vodne količine, ki je predmet koncesije in
– druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s to uredbo.
9. člen
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen
Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju v posest koncedenta vsi objeki in naprave za zajem vode iz dovodnega kanala HE Zlatoličje in objekti, ki so zgrajeni na vodnem in priobalnem zemljišču, ki jih je za koncedenta zgradil ali drugače pridobil koncesionar.
Način prenosa objektov iz prejšnjega odstavka v posest koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.
11. člen
Za koncesionarja se brez javnega razpisa določi upravljalec namakalnega sistema.
Koncesionarja določi vlada z upravno odločbo.
12. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe uredbe.
13. člen
Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi koncesionarja upravičen začeti oziroma nadaljevati vse postopke povezane s posegom v prostor in opravljati investitorske posle.
Koncesionar mora v roku pet let od izdaje odločbe iz prvega odstavka tega člena skleniti koncesijsko pogodbo.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpekcijski organi.
15. člen
Koncesija se na podlagi 11. člena te uredbe podeli Konzorciju za namakanje Podravja.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-04/96-4/1-8
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti