Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3722. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, stran 5773.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh
1. člen
Ta uredba določa mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti za posamezne nevarne snovi, razen za radioaktivne snovi, v tleh.
Ta uredba velja za celotno območje Republike Slovenije ne glede na sestavo ali vrsto rabe tal.
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Tla so površinski del litosfere, ki ga sestavljajo mineralne in organske snovi, voda, zrak in organizmi.
2. Imisija snovi v tleh je gostota posamezne nevarne snovi v tleh in se izraža v miligramih ali mikrogramih na kilogram mase suhih tal.
3. Mejna imisijska vrednost (v nadaljnjem besedilu: mejna vrednost) je gostota posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni takšno obremenitev tal, da se zagotavljajo življenjske razmere za rastline in živali, in pri kateri se ne poslabšuje kakovost podtalnice ter rodovitnost tal. Pri tej vrednosti so učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje še sprejemljivi.
4. Opozorilna imisijska vrednost (v nadaljnjem besedilu: opozorilna vrednost) je gostota posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni pri določenih vrstah rabe tal verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje.
5. Kritična imisijska vrednost (v nadaljnjem besedilu: kritična vrednost) je gostota posamezne nevarne snovi v tleh, pri kateri zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode.
6. Reprezentativni vzorec tal je zmes 25 vzorcev tal, odvzetih na največ 5 ha velikem območju z enako vrsto rabe in je namenjen analizi onesnaženosti tal.
3. člen
Mejne, opozorilne in kritične vrednosti posameznih nevarnih snovi v tleh so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
Mejne, opozorilne in kritične vrednosti nevarnih snovi v tleh, določene s to uredbo, veljajo za reprezentativen vzorec tal, posušen do konstantne teže pri temperaturi do 40 °C.
5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe 8. in 9. člena uredbe o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda (Uradni list SRS, št. 6/90).
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-03/96-6/1-8
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                                PRILOGA 1

    MEJNE IN KRITIČNE IMISIJSKE VREDNOSTI SNOVI V TLEH
--------------------------------------------------------------------------------
Nevarna snov                     Mejna Opozorilna Kritična
                         vrednost  vrednost vrednost
                          (mg/kg   (mg/kg  (mg/kg
                           suhih    suhih   suhih
                           tal)    tal)   tal) 
--------------------------------------------------------------------------------
1. Kovine ekstrahirane z zlatotopko (razen Cr6+)

  kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd      1      2    12

  baker in njegove spojine, izražene kot Cu      60     100    300

  nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni     50     70    210

  svinec in njegove spojine, izražene kot Pb     85     100    530

  cink in njegove spojine, izražene kot Zn      200     300    720

  celotni krom Cr                  100     150    380

  šestvalentni Cr6+                             25

  živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg  0.8      2    10

  kobalt in njegove spojine, izražene kot Co     20     50    240

  molibden in njegove spojine, izražene kot Mo    10     40    200

  arzen in njegove spojine, izražene kot As      20     30    55

2. Druge anorganske spojine

  fluoridi (F-, celotni)               450     825   1200

3. Aromatske spojine

  hlapni fenoli                   0.1     20    40

  benzen                      0.05     0.5     1

  etilbenzen                    0.05     25    50

  toluen                      0.05     65    130

  ksilen                      0.05    12.5    25

4. Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH)

  skupna koncentracija PAH (1)             1     20    40

5. Klorirani ogljikovodiki

5a. Poliklorirani bifenili (PCB)

  skupna koncentracija PCB (2)            0.2     0.6     1

5b. Insekticidi na bazi kloriranih ogljikovodikov

  DDT/DDD/DDE (3)                  0.1      2     4

  drini (4)                     0.1      2     4

  HCH spojine (5)                  0.1      2     4

5c. Druga fitofarmacevtska sredstva

  atrazin                      0.01      3     6

  simazin                      0.01      3     6

6. Druge spojine

  ogljikovodiki, ki izvirajo iz
  nafte (mineralna olja)               50    2500   5000
--------------------------------------------------------------------------------

(1) skupna koncentracija PAH je seštevek naftalena, antracena, fenantrena,
fluorantena, benzo(a)antracena,krizena, benzo(a)pirena, benzo(ghi)perilena,
benzo(k)fluorantena in indeno(1,2,3)pirena,

(2) skupna koncentracija PCB je seštevek PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 in 180

(3) skupna koncentracija je seštevek DDT, DDD in DDE

(4) skupna koncentracija je seštevek aldrina, dieldrina in endrina

(5) skupna koncentracija je seštevek a-HCH, b-HCH, g-HCH in d-HCH


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti