Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3775. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v lasti Občine Litija, stran 5845.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija (v nadaljevanju: občinski svet) na 24. seji dne 24. 10. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji službenih stanovanj v lasti Občine Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Litija zagotavlja določeno število službenih stanovanj za reševanje stanovanjskih potreb kadrov zaposlenih v zavodih in javnih podjetjih katerih ustanoviteljica je Občina Litija ali zaposlenih v občinski upravi.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci do službenih stanovanj, merila za dodeljevanje stanovanj v najem, točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.
3. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, v katerih so zaposleni v času pridobitve službenega stanovanja.
4. člen
Kandidati so upravičeni do dodelitve službenega stanovanja v najem, če nimajo ustrezno rešenega stanovanjskega problema po kriterijih iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
5. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za pridobitev službenega stanovanja v najem so:
– da je prosilec državljan Republike Slovenije;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo ni najemnik oziroma lastnik – solastnik stanovanja ali stanovanjske hiše;
– da ima prosilec najmanj višjo izobrazbo, izjemoma pa tudi najmanj srednjo izobrazbo, če ni prijavljenih prosilcev z najmanj višjo izobrazbo.
II. OSNOVE IN MERILA ZA ODDAJO SLUŽBENEGA STANOVANJA
6. člen
Pri proučitvi okoliščin, pomembnih za uvrstitev in razvrstitev udeležencev razpisa na prednostni red za oddajo službenih stanovanj v najem, uporablja Občina Litija za komisijsko ocenitev stanovanjskih razmer naslednje osnove in merila:
1. Stanovanjski status
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja             60 točk
1.2. udeleženec, ki je podnajemnik                   40 točk
1.3. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih       30 točk
2. Kvaliteta bivanja
2.1. bivanje v neprimernem stanovanju                  30 točk
3. Utesnjenost v stanovanju
3.1. do 4 m2 na družinskega člana                    40 točk
3.2. od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana                30 točk
3.3. od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana               20 točk
4. Vodilni delavci
4.1. udeleženec razpisa opravlja vodilno delovno mesto         40 točk
5. Deficitaren poklic
5.1. udeleženec razpisa opravlja oziroma bo opravljal 
deficitaren poklic v občini                       40 točk
(deficitarni poklici so poklici zaradi katerih 
zavod ali podjetje ne more v celoti izvajati 
programa: npr. ni mogoče izvajati določenega 
pouka v šoli; ni mogoče zagotoviti zdravstvenih storitev…)
6. Izobrazba
6.1. doktorat ali magisterij                      80 točk
6.2. visoka izobrazba s specializacijo                 70 točk
6.3. visoka izobrazba                          60 točk
6.4. višja izobrazba                          30 točk
7. Delovna doba
7.1. do 2 let                              5 točk
7.2. od 2 do 5 let                           10 točk
7.3. od 5 do 8 let                           15 točk
7.4. od 8 do 12 let                           20 točk
7.5. nad 12 let                             25 točk
8. Prosilec je že zaposlen v Občini Litija               10 točk
7. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo službenih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udeleženci razpisa, ki opravljajo deficitaren poklic v občini in imajo višjo stopnjo šolske izobrazbe.
III. STANOVANJSKI STANDARDI
8. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji maksimalni standardi:
----------------------------------------------------
Število družinskih članov  Stanovanjska površina m2
----------------------------------------------------
1                         32
2                         45
3                         58
4                         70
----------------------------------------------------
Na vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 15 m2. Stanovanjska površina se nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje: sobe, kuhinjo, kabinete, shrambo, WC, kopalnico, predsobo in balkon. Občina lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje stanovanje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po normativu in če prosilec s tem soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
9. člen
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Litija pripravi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem v primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja. Razpis se javno objavi na oglasni deski Občine Litija. O poteku razpisa se obvesti tudi zavode in javna podjetja.
10. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem mora vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj,
– upravičence do najema službenih stanovanj,
– rok, do katerega je treba vložiti prijave,
– dokazila in podatke ki morajo biti priloženi k prijavi,
– naslov, na katerega se pošlje prijava,
– višino najemnine,
– način in rok objave odločitve o oddaji službenega stanovanja.
11. člen
Obrazloženi prijavi za najem službenega stanovanja je potrebno priložiti vso z razpisom zahtevano dokumentacijo oziroma dokazila.
Po preteku 8-dnevnega roka, ko je bil prosilec pozvan na priložitev manjkajočih dokazil, se prijava zavrže kot nepopolna.
12. člen
Župan imenuje petčlansko komisijo z naslednjimi nalogami:
– prouči utemeljenost prispelih prijav na podlagi dokumentiranih poizvedb potrebnih za oblikovanje prednostnega vrstnega reda za oddajo službenih stanovanj v najem;
– izdela prednostni vrstni red upravičencev do službenih stanovanj in prednostni vrstni red pošlje vsem upravičencem, zavodom in podjetjem pri katerih so upravičenci zaposleni;
– obravnava pripombe na prednostni vrstni red in določi dokončni prednostni vrstni red in o tem obvesti upravičence, zavode in podjetja;
– sprejme odločitev in predlaga sklep o oddaji posameznega službenega stanovanja v najem ob upoštevanju standardov iz 8. člena tega pravilnika.
13. člen
Župan bo pri imenovanju komisije zagotovil tak sestav komisije, da bodo v komisijo imenovani:
– načelnik oddelka za pravne zadeve,
– načelnik oddelka za gospodarsko infrastrukturo,
– svetnik občinskega sveta,
– strokovni delavec s področja socialnega dela,
– strokovni delavec s področja stanovanjskega gospodarstva.
14. člen
Sklep o dodelitvi stanovanj na predlog komisije izda tajnik občine.
15. člen
Na sklep o dodelitvi stanovanja je možno vložiti pritožbo županu občine v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa. Sklep župana o pritožbi je dokončen.
16. člen
Najemnina za službeno stanovanje je profitna in se določi z najemno pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95) oziroma veljavnega občinskega odloka.
17. člen
Na podlagi dokončnega sklepa o oddaji službenega stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo za določen čas, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
18. člen
Če javni zavodi nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem, ali prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena. Komisija lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim osebam, vendar le za določeno dobo do enega leta za profitno najemnino z možnostjo podaljšanja pogodbe. Po preteku te dobe so najemniki dolžni vrniti stanovanje.
Pogodbo za določen čas do enega leta sklene župan občine s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
V. ZAMENJAVE SLUŽBENIH STANOVANJ
19. člen
Občina Litija omogoča menjave službenih stanovanj in pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov službenih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese.
VI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
20. člen
Najemno razmerje sklenjeno z najemnikom za določen čas lahko preneha vsak čas sporazumno.
Najemno razmerje sklenjeno z najemnikom za določen čas preneha:
a) z dnem, ko najemniku preneha delovno razmerje iz 1. člena;
b) z dnem, ko bo ugotovljeno, da najemnik dva meseca zapored ni plačal najemnine in stroškov, ki jih je dolžan plačevati poleg najemnine (obratovalni stroški);
c) z dnem, ko bo ugotovljeno, da dolg najemnine znaša toliko, kot znaša višina najemnine po najemni pogodbi za dva meseca.
V primerih a), b), c) prejšnjega odstavka mora najemnik v roku 8 dni stanovanje izprazniti in ga praznega predmetov in oseb izročiti Občini Litija.
Najemno razmerje sklenjeno za določen čas lahko preneha tudi iz razlogov in pod pogoji določenimi v 53. členu stanovanjskega zakona.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
22. člen
Obvezne priloge prosilca k prijavi so:
– potrdilo zavoda, podjetja, uprave o zaposlitvi prosilca (delovno mesto in potrebna šolska izobrazba; čas zaposlitve in drugo);
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o stalnem prebivališču in o številu članov družine;
– potrdilo o skupnih dohodkih družine za obdobje določenem z razpisom;
– opis dosedanjih razmer z izjavo o lastništvu stanovanjske hiše, stanovanja ali o najemnem stanovanju.
23. člen
Najemna pogodba stopi v veljavo ko se obveznosti najemnika overijo pred notarjem tako, da najemna pogodba dobi moč izvršilnega naslova in je neposredno izvršljiva, glede najemnikovih obveznosti.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o osnovah in merilih za dodeljevanje družbeno najemnih stanovanj kadrom v Občini Litija (Uradni list SRS, št. 23/83 in 15/88).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-41/96
Litija, dne 24. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti