Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

68. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt Predor Karavanke (dodatno posojilo), stran 377.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91- I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt Predor Karavanke (dodatno posojilo)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt Predor Karavanke (dodatno posojilo), sklenjen v Ljubljani 10. oktobra 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v slovenskem prevodu glasi:*
Republic of Slovenia
Ministry of Finance
Zupanciceva, 3
61000 Ljubljana
For the attention of
Mr Mitja Gaspari, Minister of Finance
Luxembourg, 8 June 1995
EIB
European Investment Bank
The Vice-President
JU/SMFC/bmp n. 5822
Dear Sirs,
Karawanken Tunnel Project
(Additional Loan)
Finance Contract
1. We refer to (i) the above mentioned contract (the “Contract”) dated 14 July 1988 between Samoupravna Interesna Skupnost za Ceste Slovenije (“SIS”) as Borrower, ourselves as lender and Ljubljanska Banka d.d. as the Guarantor under the Guarantee Agreement of even date, and (ii) the letter from the Ministry of Finance of the Republic of Slovenia dated 26 April 1994 and addressed to us (the “Letter”). Terms defined in the Contract and not otherwise defined herein shall bear the same meaning in this letter of agreement.
2. We understand from the Letter that SIS has been wound up and that the Republic of Slovenia has assumed by operation of law all its rights and obligations under the Contract. It is also requested that Ljubljanska Banka d.d. should be released from its guarantee.
3. With this letter of agreement it is acknowledged that the Republic of Slovenia has assumed and is entitled to all the rights and benefits and has assumed and is bound by all the obligations and liabilities expressed to be assumed by SIS under the Contract.
Without limitation, the Republic of Slovenia hereby confirms that it is fully liable to the Bank for all sums of whatsoever nature expressed to be due or to become due to the Bank and for the performance of each and every obligation expressed to be undertaken by SIS.
The term “Borrower” as defined in the Contract shall be thereafter construed accordingly.
4. Without limitation, the Republic of Slovenia hereby undertakes that it shall immediately inform the Bank of:
(a) any alteration to its Law and Regulations which is important for this contractual relationship;
(b) any decision made by it, any fact which obliges it or any demand made to it to prepay any loan originally granted for a term exceeding five years;
(c) any intervention to create any security interest over any of its assets in favour of any party;
(d) any fact or event which might prevent the fulfilment of any obligation undertaken by the Republic of Slovenia pursuant to this letter of agreement.
5. The Bank shall issue a letter of release and discharge of Ljubljanska Banka from all its obligations due under the Guarantee Agreement after having received the following documents:
5.1 an original of this letter of agreement duly countersigned by the representatives of the Republic of Slovenia;
5.2 a legal opinion, in a form satisfactory in the opinion of the Bank, issued by the Principal Legal Counsel to the Government of the Republic of Slovenia, stating that under the laws of the Republic of Slovenia:
– the Contract and this letter of agreement are in full force and effect and that all the obligations of the Republic of Slovenia are valid and binding upon it and enforceable in accordance with their terms; and
– consequently, nothing herein contravenes or limits the rights of the Bank to receive punctual and effective payment by the same of any sum due for principal, interest or other charges under the Contract and this letter of agreement.
6. The legal relationship arising from this letter of agreement shall be governed by and construed in accordance with French law.
The place of performance of all obligations arising pursuant to this letter of agreement is the head office of the Bank.
All disputes concerning the legal relationship arising from this letter of agreement shall be submitted to the Court of Justice of the European Communities.
The Republic of Slovenia hereby waives any immunity from or right to object to the jurisdiction of that Court. A decision of the Court given shall be conclusive and binding on the parties without restriction or reservation.
7. Notices and other communications given hereunder shall be sent to the respective address set out below except that notices to the Republic of Slovenia relating to litigation whether pending or threatened shall be sent to the address mentioned under 2) below where the Republic of Slovenia elects domicile:
– for the Republic of Slovenia:
1) Ministry of Finance
Zupanciceva, 3
61000 Ljubljana
2) Embassy of the Republic of Slovenia
179, Avenue Louise
1050 Brussels
Belgium;
– for the Bank:
100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg-Kirchberg.
Each party to this letter of agreement may, by notice to the other, change its addresses as set out above, provided that the address in 2) above may only be changed to another address within the European Communities.
8. Save for what provided by this letter of agreement all the provisions of the Contract shall continue to remain in full force and effect.
Please signify your acceptance to the terms of this letter of agreement by returning a copy of it duly countersigned by the representatives of the Republic of Slovenia.
Yours faithfully,
EUROPEAN INVESTMENT BANK
Panagiotis Gennimatas, (s)
We hereby acknowledge receipt of your letter of agreement dated 8 June 1995 of which the attached is a true copy and agree to its terms.
Signed for and on behalf of the
Republic of Slovenia
Mitja Gaspari, (s)
Minister of Finance
Ljubljana, October 10, 1996
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
61000 Ljubljana
gospodu Mitji Gaspariju,
ministru za finance
Luksemburg, 8. junija 1995
EIB
Evropska investicijska banka
Podpredsednik
JU/SMFC/bmp n. 5822
Spoštovani
Projekt Predor Karavanke
(dodatno posojilo) -
finančna pogodba
1. Sklicujemo se na (i) zgoraj omenjeno pogodbo (“Pogodba”) z dne 14. julija 1988 med Samoupravno interesno skupnostjo za ceste Slovenije (“SIS”) kot posojilojemalcem, nami kot posojilodajalcem in Ljubljansko banko d.d. kot garantom po garancijski pogodbi z istim datumom, in na (ii) pismo Ministrstva za finance Republike Slovenije z dne 26. aprila 1994, naslovljeno na nas (“Pismo”). V Pogodbi opredeljeni izrazi, ki niso bili tukaj drugače opredeljeni, imajo v tem sporazumu isti pomen.
2. S Pismom smo bili obveščeni, da SIS ne obstaja več in da je Republika Slovenija v skladu z zakonodajo prevzela vse njene pravice in obveznosti po Pogodbi. Hkrati smo bili zaprošeni, da Ljubljansko banko d.d. odvežemo vseh njenih garancijskih obveznosti.
3. Ta sporazum potrjuje, da je Republika Slovenija prevzela in je upravičena do vseh pravic in ugodnosti, ter da je prevzela in jo zavezujejo vse obveznosti, ki jih je po Pogodbi imela SIS.
Republika Slovenija s tem potrjuje, da je brez omejitev popolnoma odgovorna banki za vsa plačila kakršnekoli narave, ki so zapadla ali bodo zapadla v plačilo in za izpolnjevanje vseh obveznosti, ki jih je po Pogodbi imela SIS.
Izraz “posojilojemalec” se razlaga enako kot v Pogodbi.
4. Republika Slovenija se brez omejitev obvezuje, da bo takoj obvestila banko:
a) o vsaki spremembi svoje zakonodaje in predpisov, ki je pomembna za to pogodbeno razmerje;
b) o vsaki sprejeti odločitvi, o vsakem dejstvu, ki bi jo obvezoval, ali o vsaki prejeti zahtevi za predčasno odplačilo kateregakoli posojila, ki je bilo prvotno odobreno za obdobje, daljše od pet let;
c) o vsaki zahtevi, da se kot jamstvo zastavi katerokoli njeno premoženje v dobro katerekoli strani;
d) o vsakem dejstvu ali dogodku, ki bi lahko preprečil izpolnitev vseh obveznosti, ki jih je Republika Slovenija prevzela v skladu s tem sporazumom.
5. Banka bo s posebnim pismom razrešila Ljubljansko banko vseh njenih obveznosti po garancijski pogodbi, ko bo prejela naslednje dokumente:
5.1. izvirnik tega sporazuma, ki ga po predpisih sopodpišejo predstavniki Republike Slovenije;
5.2. pravno mnenje, v za banko sprejemljivi obliki, ki ga izda glavni pravni svetovalec Vlade Republike Slovenije, da sta v skladu z zakonodajo Republike Slovenije:
– Pogodba in ta sporazum popolnoma veljavna in izvršljiva ter da so vse obveznosti Republike Slovenije na tej podlagi veljavne in obvezujoče in jih je mogoče uveljaviti v skladu z njunimi določbami in
– zato nič v tem sporazumu ni v nasprotju ali ne omejuje pravice banke do prejema pravočasnega in dejanskega plačila vsakega dolgovanega zneska glavnice, obresti ali drugih stroškov po Pogodbi in tem sporazumu.
6. Pravna razmerja, ki izhajajo iz tega sporazuma, se ureja in razlaga v skladu s francosko zakonodajo.
Kraj izpolnitve vseh obveznosti iz tega sporazuma je glavni sedež banke.
Vsi spori v zvezi s pravnimi razmerji, ki izhajajo iz tega sporazuma, se predložijo Sodišču Evropskih skupnosti.
Republika Slovenija se odpoveduje vsem imunitetam oziroma pravici do oporekanja pristojnosti tega sodišča. Odločitev sodišča bo brez omejitev ali pridržkov dokončna in obvezujoča za pogodbenici.
7. Obvestila in druga sporočila po tem sporazumu je treba poslati na ustrezen naslov, ki je naveden v nadaljevanju, razen obvestil za Republiko Slovenijo v zvezi s sodnimi spori, ki so bodisi v teku ali grozijo, ki jih je treba poslati na naslov, naveden v spodnji točki 2), ki si ga je Republika Slovenija izbrala za svoj stalni domicil:
– za Republiko Slovenijo:
1) Ministrstvo za finance
Zupančičeva 3
61000 Ljubljana
2) Veleposlaništvo Republike Slovenije
179, Avenue Louise
1050 Brussels
Belgium
– za banko:
100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg-Kirchberg
Vsaka pogodbenica tega sporazuma lahko z obvestilom drugi pogodbenici spremeni svoj zgornji naslov, vendar pa je mogoče naslov pod točko 2) zgoraj zamenjati samo z naslovom v okviru Evropskih Skupnosti.
8. Razen tistega, kar je določeno s tem sporazumom, vse določbe Pogodbe ostanejo v veljavi in izvršljive.
Prosimo, da potrdite svoje soglasje s pogoji tega sporazuma z vrnitvijo izvoda pisma, ki ga po predpisih sopodpišejo predstavniki Republike Slovenije.
S spoštovanjem,
EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA
Panagiotis Gennimatas l.r.
Potrjujemo prejem pisma o sporazumu z dne 8. junija 1995, katerega izvirnik je priložen, in soglašamo z njegovimi pogoji.
Podpisani za in v imenu
Republike Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
Ljubljana, 10. oktobra 1996
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki izhajajo iz sporazuma, skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 430-03/94-14/15-8
Ljubljana, dne 15. novembra 1996
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Finančna pogodba med Evropsko investicijsko banko, Samoupravno interesno skupnostjo za ceste Socialistične republike Slovenije, Zvezo samoupravnih interesnih skupnosti Jugoslavije, Združeno Beograjsko banko Beograd in Ljubljansko banko - Združeno banko Ljubljana, sklenjena v Luksemburgu 14. julija 1988, je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti