Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3766. Odlok o ureditvi zimske službe, stran 5835.

Na podlagi 3. člena zakona o komunalni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 8/82), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96), zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86, 37/87, 32/89 in Uradni list RS, št. 13/93, 32/93 in 29/95) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95), je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 30. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o ureditvi zimske službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in izvajanje zimske službe, ki omogoča prevoznost cest z motornimi vozili, ki so opremljena z zimsko opremo.
2. člen
Zimska služba obsega naslednje ukrepe:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
2. posipanje javnih prometnih površin,
3. odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,
4. čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,
5. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov,
6. namestitev in vzdrževanje snegolovov na strehah, s katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena varnost občanov in premoženja,
7. ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih cevi,
8. čiščenje zasneženih cestnih znakov,
9. obveščanje javnosti.
Javne prometne površine so vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki in javni parkirni prostori.
3. člen
Občina Kamnik na podlagi javnega razpisa v skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93, 19/94), izbere izvajalca zimske službe.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter Občine Kamnik se uredijo s posebno pogodbo.
4. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra pripraviti operativni plan zimske službe za ceste iz njihove pristojnosti in ga predložiti Občini Kamnik v potrditev.
Z operativnim planom iz prejšnjega odstavka se določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja in posipanja, organizacijo obveščevalne službe ter odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor.
5. člen
Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni del zimske službe,
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe,
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče leto.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
6. člen
Izvajalci zimske službe so dolžni pričeti z odstranjevanjem snega, ko zapade 10 cm. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni oddelek občinske uprave.
V izjemnih primerih, ki jih ugotovi in potrdi pristojni oddelek občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati naslednje prioritete:
1. prioriteta
št. ceste  odsek
L 3501   Moste–Klanec–Cerklje
L 3504   Kamnik–Tunjice
L 3506   R 314 Križ–Gmajnica–Komenda
L 3515   Zg. Stranje–Klemenčevo
L 3554   R 314 Kamnik–Godič
L 2607   R 371 (obvoznica)–Volčji Potok
        Podgorska cesta
        Ljubljanska cesta
        Kranjska cesta
        Šolska ulica
        Maistrova ulica
        Medvedova ulica
        poti, namenjene šolskim prevozom
2. prioriteta
L 2602 R322     Moste-Suhadole–meja Občina Mengeš
L 2608 L 3507    Zg. Rudnik–meja Občina Domžale
L 3501 L 3501    Komenda–Potok–Breg–meja  Občina Cerklje
L 3503 L 3502    Nasovče R 322
št. ceste      odsek
L 3505        Komenda–Komendska Dobrava
L 3507        L 2607 Volčji Potok–Sp. Rudnik
L 3521 R 371     Perovo
L 3560 R 366     Nevlje (L 3561)
           Moste jug, od spomenika (vodnjak) 
           do ceste Mengeš–Kranj 
           (mimo Stolove tovarne Sloga)
7. člen
Z javnih prometnih površin se odvaža sneg, če odstranjeni sneg ovira in ogroža varnost prometa ali onemogoča nadaljnje odstranjevanje, in sicer po naslednjem vrstnem redu:
1. Maistrova,
2. Glavni trg,
3. Medvedova,
4. Usnjarska,
5. del Šutne,
6. Samostanska,
7. Tomšičeva,
8. del Ljubljanske–Kranjske,
9. Parmova,
10. Japljeva,
11. Prešernova,
12. pločnik Cankarjeva,
13. pločnik–obvoznica,
14. Ljubljanska–pločnik,
15. Livarska ulica,
16. Kolodvorska ulica,
17. drugo.
8. člen
Posipanje se prične izvajati takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice.
Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica.
III. OBVEZNOSTI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V ČASU ZIMSKIH RAZMER
9. člen
Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so dolžni pred svojim objektom:
1. odstraniti sneg s pločnikov za pešce v celotni dolžini nepremičnine,
2. odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče,
3. posipati pločnike za pešce ob poledici,
4. odstraniti sneg s parkirnih prostorov in dostopnih poti.
Material za posipanje zagotavlja izvajalec zimske službe na stroške lastnikov oziroma uporabnikov na svojem sedežu; če sedeža nima v Kamniku ali njegovi neposredni okolici, pa tudi v Kamniku.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi ipd.).
10. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žagovino, smetmi ali drugim posipnim materialom.
11. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.
12. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
IV. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
13. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Kamnik. V tem primeru nadzor nad izvajanjem ukrepov zimske službe prevzame Občinski štab za civilno zaščito.
V. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo od 25.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravno osebo ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ne izpolnjuje obveznosti, navedene v 9., 11. in 12. členu tega odloka oziroma kršijo določbe 10. člena tega odloka.
15. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 25.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, ki ne izpolnjuje obveznosti, navedene v 9., 11. in 12. členu tega odloka oziroma kršijo določbe 10. člena tega odloka.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni oddelek občinske uprave.
V. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati 3. in 4. točka 14. člena odloka o javnem redu in miru v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 19/92).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-74/96-1
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti