Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3765. Odlok o gospodarjenju z javnimi potmi, stran 5834.

Na podlagi 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88 p.b. in 32/93), 17. in 99. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95), je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 30. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o gospodarjenju z javnimi potmi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se prenašajo upravljanje, uporaba, varstvo in vzdrževanje javnih poti na območju Občine Kamnik iz lokalne skupnosti na krajevne skupnosti na tem območju. Odlok tudi določa način gospodarjenja z javnimi potmi ter zagotavljanje sredstev za te namene.
2. člen
Med javne poti štejemo dovozne poti, vaške in poljske poti, gozdne poti ter druge krajevne poti, ki so v javni rabi in so družbena lastnina, pa niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste ter niso opredeljene kot komunalni objekti in s katerimi ne upravljajo in razpolagajo drugi, z zakonom določeni subjekti.
II. GOSPODARJENJE Z JAVNIMI POTMI
3. člen
Z javnimi potmi upravljajo in gospodarijo krajevne skupnosti, vsaka na svojem območju. Javne poti vzdržujejo krajevne skupnosti skupaj z uporabniki. Vzdrževane morajo biti tako, da je na njih mogoč promet, za katerega so namenjene.
4. člen
Krajevne skupnosti samostojno urejajo promet na javnih poteh v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi za cestni promet. Promet na priključkih na javne ceste urejajo pristojni upravni organi.
O javnih poteh vodijo krajevne skupnosti ustrezno evidenco javnih poti in evidenco prometne signalizacije po navodilih in ob pomoči pristojnega upravnega organa za promet.
5. člen
Krajevne skupnosti imajo pravico in dolžnost, da z javnimi potmi gospodarijo v skladu z naravo in namenom javne poti in na isti način ter pod pogoji, določenimi v planu razvoja krajevne skupnosti.
Ustanovitev ali opustitev javne poti ali dela javne poti opravi občinski svet na predlog upravljalca javne poti. Opravi se tudi po uradni dolžnosti, kadar je to določeno v prostorskih izvedbenih aktih ali v prostorsko izvedbenih operacijah, vendar mora občinski svet pred odločitvijo o opustitvi javnega dobra pridobiti mnenje upravljalca javne poti.
6. člen
Za vzdrževanje javnih poti zagotavljajo sredstva občina, uporabniki in krajevne skupnosti.
7. člen
Uporabniki, katerih vozila zaradi investicijskih del, proizvodnih in storitvenih dejavnosti trajno ali začasno čezmerno uporabljajo javno pot so dolžni plačati povračilo, sorazmerno uporabi in poškodovanju javne poti. Višino povračila na predlog upravljalca javne poti določi Občinski svet občine Kamnik.
8. člen
Javne poti morajo biti opremljene s prometnimi znaki glede na namen uporabe. Upravni organ pristojen za promet izda soglasje za postavitev, odstranitev in dopolnitev prometnih znakov na predlog upravljalca ceste.
9. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na javnih poteh se lahko izvajajo samo s predhodnim dovoljenjem krajevne skupnosti.
10. člen
Da se preprečijo škodljivi vplivi okolice na javno pot in cestni promet in obratno, je ob javni poti najmanj 2 m širok varovalni pas.
V varovalnem pasu se ne smejo graditi stanovanjski in drugi objekti.
Za ograje, razen za tiste, ki se postavijo na vrhu podpornega zidu in opornega zidu, je varovalni pas lahko tudi ožji.
Za graditev objektov oziroma naprav na območju varovalnega pasu iz prvega odstavka tega člena izda odločbo občina po predhodnem mnenju krajevne skupnosti.
11. člen
Določbe 10. člena tega odloka se ne uporabljajo za območja, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti.
12. člen
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti oziroma zapreti javno pot brez predhodnega mnenja krajevne skupnosti.
13. člen
Da se prepreči poškodovanje javne poti ter oviranje in ogrožanje varnosti prometa je prepovedano:
1. odvajati in odlagati na javno pot sneg ali led in puščati sneg ali led, ki zdrsne s strehe na javno pot;
2. vlačiti po javni poti hlode, skale, veje in podobne druge predmete, kot tudi pluge, brane in druge kmetijske stroje;
3. ovirati odtekanje vode z javne poti;
4. postavljati ob javni poti ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto in druge nasade, nameščati les, opeko ter druge materiale ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost javne poti, ali drugače ovirati ali ogrožati promet, če se s tem poškoduje javna pot;
5. opravljati brez ustreznega zavarovanja na zemljišču ali stavbah ob javni poti kakršnakoli dela, ki bi utegnila poškodovati javno pot ali ovirati in ogrožati promet;
6. poškodovati prometno signalizacijo.
14. člen
Če določene zadeve niso opredeljene s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila zakona o cestah.
III. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če:
1. vozi zaradi izvajanja investicijskih del, proizvodnih ali storitvenih dejavnosti ter s tem trajno ali začasno čezmerno uporablja javno pot in ne plača povračila sorazmerno uporabi in poškodovanju javne poti;
2. prekopava, podkopava in opravlja druga dela na javnih poteh brez dovoljenja krajevne skupnosti ali v nasprotju s pogoji iz tega dovoljenja;
3. začasno ali trajno zasede javno pot, izvaja na njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z vzdrževanjem ali rekonstrukcijo javne poti;
4. odvaja na javno pot vodo, odplake ter druge tekočine;
5. odlaga na javno pot sneg ali led in pušča sneg ali led da zdrsne s strehe na javno pot;
6. vlači hlode, veje, skale ali druge podobne predmete, kot tudi pluge, brane in druge kmetijske stroje;
7. ovira odtekanje vode z javne poti;
8. postavlja ob javni poti ograje, zasadi živo mejo, drevje, trto ali druge nasade, namešča les, opeko ter druge materiale ali predmete, če s tem poslabša ali onemogoči preglednost javne poti ali drugače ovira ali ogroža promet in če s tem poškoduje javno pot;
9. opravlja brez ustreznega zavarovanja na zemljišču ali stavbi ob javni poti, kakršnakoli dela, ki bi utegnila poškodovati javno pot ali ovirati ali ogrožati promet;
10. poškoduje prometno signalizacijo.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če izvaja dejavnosti, navedene v predhodnem odstavku tega člena.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni občinski organ.
IV. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni list SRS, št. 6/86).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02101-0063/96
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti