Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3774. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovnik, stran 5844.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) je svet KS Dobrovnik na 7. seji dne 21. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovnik
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovnik.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 8. 12. 1996 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih Krajevne skupnosti Dobrovnik.
3. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za izvedbo naslednjega referendumskega programa:
a) naselje Dobrovnik:
– izgradnja kanalizacije;
– izgradnja čistilne naprave;
– ureditev ulične razsvetljave;
– ureditev cest, vaških, poljskih in vinogradniških poti.
b) naselje Žitkovici:
– izgradnja mrliške vežice;
– ureditev ulične razsvetljave.
c) naselje Strehovci:
– asfaltiranje vaških cest;
– ureditev ulične razsvetljave.
5. člen
Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 40,000.000 SIT. Prioritetni vrstni red izvajanja referendumskega programa določi Svet krajevne skupnosti Dobrovnik.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Dobrovnik, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 10% od katastrskega dohodka;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene v tujini;
– 2% od pokojnin;
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Dobrovnik.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo – (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal Svet KS Dobrovnik, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Dobrovnik, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določitvi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Dobrovnik ter krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik, so pa v delovnem razmerju ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v KS Dobrovnik oziroma opravljajo dejavnost na območju KS Dobrovnik.
11. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z žigom KS Dobrovnik in ima besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku ter glasi:
.                KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK
                    GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu, dne 8. 12. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v KS Dobrovnik, ki se bo uporabil za izvedbo naslednjega referendumskega programa:
a) naselja Dobrovnik:
– izgradnja kanalizacije;
– izgradnja čistilne naprave;
– ureditev ulične razsvetljave;
– ureditev cest, vaških, poljskih in vinogradniških poti.
b) naselje Žitkovci:
– izgradnja mrliške vežice;
– ureditev ulične razsvetljave.
c) naselje Strehovci:
– asfaltiranje vaških cest;
– ureditev ulične razsvetljave.
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 10% od katastrskega dohodka;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene v tujini;
– 2% od pokojnin;
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Dobrovnik.
.                     GLASUJEM
“ZA“                                     “PROTI“
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če glasovalec soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Dobrovnik.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na svetu KS Dobrovnik, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Dobrovnik, dne 21. oktobra 1996.
Predsednik
Sveta KS Dobrovnik
Katarina Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti