Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3799. Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 5874.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa takso za obremenjevanje zraka (v nadaljnjem besedilu: taksa) z emisijo ogljikovega dioksida v zrak (v nadaljnjem besedilu: CO(2)) pri zgorevanju goriv ali drugih gorljivih organskih snovi, njeno višino, način obračunavanja in plačevanja.
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Gorivo je organska spojina z vsebnostjo ogljika, vodika, kisika in drugih snovi, v trdnem, tekočem ali plinastem stanju, ki se uporablja za pridobivanje toplote ter za pogon motorjev in turbin.
2. Gorljive organske snovi so snovi, ki se kot goriva po predpisih o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav uporabljajo v kurilnih napravah ali v industrijskih pečeh. Za gorljive organske snovi se štejejo tudi organski odpadki, ki se sosežigajo v kurilnih napravah in v industrijskih pečeh ali sežigajo v sežigalnicah odpadkov.
3. člen
Taksa se plačuje zaradi uporabe goriv in sežiganja gorljivih organskih snovi.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se taksa ne plačuje za:
– uporabo lesa za ogrevanje,
– lesne ostanke, če se uporabljajo kot goriva v kurilnih napravah,
– uporabo trdnih, tekočih in plinastih goriv, če se pridobivajo iz biomase in
– uporabo bioplina, če se pridobiva v čistilnih napravah odpadnih voda ali na odlagališčih odpadkov.
II. OBRAČUNAVANJE, ODMERA IN NAČIN PLAČEVANJA TAKSE
4. člen
Taksa se plačuje v višini, ki znaša:
– 30% osnove za premoge, če se jih uporablja za hkratno proizvodnjo električne in toplotne energije s skupnim izkoristkom večjim od 55%,
– 50% osnove za premoge, če se jih uporablja za proizvodnjo električne energije v termoelektrarnah z izkoristkom večjim od 33%,
– 100% osnove za gorljive organske snovi, ki se uporabljajo v kurilnih napravah in industrijskih pečeh,
– 50% osnove za sosežig gorljivih organskih spojin v kurilnih napravah in industrijskih pečeh ter sežiganje v sežigalnicah odpadkov,
– 100% osnove za vsa ostala goriva.
5. člen
Podlaga za izračun osnove za obračunavanje takse je enota obremenitve zraka z emisijo CO(2) (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve) in je enaka emisiji 1 kg CO(2).
Osnova za takso je seštevek enot obremenitve kupljene količine goriv ali enot obremenitve zgorelih gorljivih organskih snovi.
Ceno za enoto obremenitve določi Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Zavezanec za plačilo takse za trdna, tekoča ali plinasta goriva je prodajalec, ki proda gorivo končnemu potrošniku.
Če gre za uvoz goriv iz prejšnjega odstavka za znanega porabnika goriva, je zavezanec za plačilo takse uvoznik goriva.
Za takso se poveča maloprodajna cena goriva, ki jo plača kupec pri nakupu goriva.
7. člen
Zavezanec za plačilo takse za uporabo gorljivih organskih snovi in njihov sosežig v kurilnih napravah in v industrijskih pečeh ter za sežiganje gorljivih organskih snovi v sežigalnicah odpadkov je upravljalec kurilne naprave, industrijske peči oziroma sežigalnice odpadkov.
8. člen
Zavezanec iz 6. člena te uredbe ugotavlja seštevek enot obremenitve, za katerega je dolžan plačati takso, na podlagi prodane oziroma uvožene količine goriv.
Seštevek enot obremenitve iz prejšnjega odstavka se izračuna glede na vrsto goriv na podlagi tabele 1 v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
9. člen
Zavezanec iz prvega odstavka tega člena plačuje takso po predpisih o davčnem postopku in prometnem davku.
10. člen
Zavezanec iz 7. člena te uredbe ugotavlja seštevek enot obremenitve, za katerega je dolžan plačati takso, na podlagi podatkov o letni količini uporabljenih gorljivih organskih snovi ter podatkov iz tabele 1 priloge. Če gre za gorljivo organsko snov, ki je ni v tabeli 1 priloge, določi število enot obremenitve, ki jo povzroča zgorevanje 1 kg gorljive organske snovi, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) z odločbo o odmeri takse (v nadaljnjem besedilu: odločba).
Taksa se ne plačuje od enot obremenitve za gorljivo organsko snov, če vsebnost gorljivega ogljika v njej in letna količina sežiga oziroma sosežiga te snovi ne presega vrednosti, ki so navedene v tabeli 2 priloge, ki je sestavni del te uredbe.
11. člen
Zavezanec iz 7. člena te uredbe mora pri ministrstvu do 31. marca tekočega leta vložiti napoved za plačilo takse za preteklo leto (v nadaljnjem besedilu: napoved), v kateri navede vse potrebne podatke za odmero takse.
Če je zavezanec iz prejšnjega odstavka med letom prenehal uporabljati gorljive organske snovi na način, po katerem mora plačevati takso po tej uredbi, mora vložiti napoved v tridesetih dneh po prenehanju uporabe gorljivih organskih snovi.
Obliko in vsebino napovedi predpiše minister, pristojen za varstvo okolja, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
12. člen
Ministrstvo zavezancu iz 7. člena te uredbe odmeri takso z odločbo do 31. oktobra tekočega leta za preteklo leto.
13. člen
Zavezanec iz prejšnjega člena mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost podatkov iz vložene napovedi in pravilnost obračuna osnove za odmero takse hraniti še najmanj pet let od dneva pravnomočnosti odločbe.
14. člen
Zavezanec iz 7. člena te uredbe plačuje takso med letom v obliki mesečnih akontacij.
Znesek mesečne akontacije znaša dvanajstino zadnje odmerjene takse, povečano ali zmanjšano sorazmerno odstotku spremembe cene za enoto obremenitve iz 5. člena te uredbe.
Znesek mesečne akontacije zavezanca iz 7. člena te uredbe, kateremu taksa iz prejšnjega odstavka še ni bila odmerjena, znaša dvanajstino predvidenega zneska takse za tekoče leto, ki se izračuna na podlagi podatkov o količini in vrsti gorljivih organskih snovi, osnove za plačilo takse iz 4. člena te uredbe in cene iz prejšnjega odstavka.
Znesek mesečne akontacije zapade v plačilo vsakega desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom takse in zneskom takse, odmerjenim z odločbo, se zavezancu poračuna pri naslednjih mesečnih akontacijah.
Za nepravočasno plačano takso mora zavezanec plačati zakonite zamudne obresti.
15. člen
Če ministrstvo ugotovi, da zavezanec iz 7. člena te uredbe v napovedi ni pravilno obračunal osnove za plačilo takse, ali da napovedi ni vložil v predpisanem roku, mu z odločbo naloži, da v petnajstih dneh po prejemu odločbe plača svojo obveznost skupaj z zamudnimi obrestmi.
III. NADZOR
16. člen
Izvajanje te uredbe nadzira pristojen davčni organ in inšpektorat za okolje in prostor.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje zavezanec, ki stori prekršek:
– če ne vloži napovedi v predpisanem roku ali če v napovedi navede napačne podatke in zato pride do znižanja osnove ali višine odmerjene takse (11. člen),
– če ne hrani dokumentacije, s katero dokazuje resničnost podatkov iz napovedi, predpisani čas (13. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba zavezanca, ki je pravna oseba in stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Cena za enoto obremenitve je 1,00 SIT.
19. člen
Taksa zaradi uporabe tekočih, plinastih in trdnih goriv, razen premoga, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije, se začne plačevati 1. januarja 1997.
Taksa zaradi uporabe premoga, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije, se začne plačevati 1. januarja 2004.
Taksa zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi se začne plačevati 1. januarja 1998.
20. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 423-06/96-7/1-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
               PRILOGA

DOLOČANJE ENOT OBREMENITVE ZA GORIVA IN GORLJIVE ORGANSKE SNOVI

Tabela 1.
-----------------------------------------------------------------
št.. gorivo oziroma   . količina ogljika, . število enot
  . gorljiva organska  .   ki se pri   . obremenitve
  . snov        . zgorevanju izpusti. zaradi emisije
  .           . v zrak (kg C/MJ) .   CO2
  .           .          . (EO/kg, EO/l,
  .           .          .   EO/m3,
  .           .          .  ali EO/MJ)
---.---------------------.-------------------.-------------------
  .  TEKOČA GORIVA   .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
1 .   bencin     .   0,0189    .   2,2 EO/l
---.---------------------.-------------------.-------------------
2 . svetilni petrolej, .   0,0195    .   2,5 EO/l
  . gorivo za reak.  .          .
  .   motorje     .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
3 .  dieselsko gorivo .   0,0202    .   2,6 EO/l
---.---------------------.-------------------.-------------------
4 .  kurilno olje EL  .   0,0202    .   2,6 EO/l
---.---------------------.-------------------.-------------------
5 . težja kurilna olja .   0,0212    .   3,1 EO/kg
  .(LS, L, LNS, S, SNS, .          .
  .  T, TNS in ET)   .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
6 . utekočinjen naftni .   0,0172    .   2,9 EO/kg
  .    plin     .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
  .           .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
  .  PLINASTA GORIVA  .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
  .           .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
7 .  zemeljski plin  .   0,0153    .   1,3 EO/Sm3 (*)
---.---------------------.-------------------.-------------------
8 .plavžni plin, naftni .    -     .   0,06 EO/MJ
  . plin, koksni plin  .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
  .           .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
  .  TRDNA GORIVA   .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
  .           .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
9 .   antracit    .   0,0268    .   2,9 EO/kg
---.---------------------.-------------------.-------------------
10 .    koks     .   0,0258    .   2,7 EO/kg
---.---------------------.-------------------.-------------------
11 .  črni premog   .   0,0269    .   2,5 EO/kg
---.---------------------.-------------------.-------------------
12 .  rjavi premog   .   0,0286    .   1,2 EO/kg
---.---------------------.-------------------.-------------------
13 .    lignit    .   0,0276    .   1,0 EO/kg
---.---------------------.-------------------.-------------------
  .           .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
  . GORLJIVE ORGANSKE .          .
  .    SNOVI     .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
  .           .          .
---.---------------------.-------------------.-------------------
14 .    etan     .   0,0168    .   2,9 EO/kg
---.---------------------.-------------------.-------------------
15 .  odpadna olja   .   0,0200    .   2,6 EO/kg
---.---------------------.-------------------.-------------------
16 .  komunalni odpadki .   0,0290    .   1,0 EO/kg
---.---------------------.-------------------.-------------------
  .           .          .
-----------------------------------------------------------------

(*) Sm3 - standardni m3.


VSEBNOST GORLJIVEGA OGLJIKA V GORLJIVIH ORGANSKIH SNOVEH IN LETNA
KOLIČINA SNOVI, DO KATERE SE ENOT OBREMENITVE NE DOLOČA

Tabela 2
-----------------------------------------------------------------
 gorljiva organska  . količina ogljika, ki . letna količina
   snov      . se pri zgorevanju  .  gorljive
           .  izpusti v zrak   . organske snovi
           .   (kg C/MJ)     .  (kg/leto)
---------------------.-----------------------.-------------------
           .    0,005      .   1,000
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti