Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3791. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Črešnjevec, stran 5864.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94; odločbi US RS, Uradni list RS, št. 13/95), sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Črešnjevec (Uradni list RS, št. 56/96) in izida glasovanja na referendumu z dne 10. 11. 1996, je Svet KS Črešnjevec na seji dne 18. 11. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Črešnjevec
1. člen
Za območje KS Črešnjevec, v katero spadajo vasi Brezje, Črešnjevec, Farovec, Lokanja vas, Trnovec in Vrhloga se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 10. 11. 1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za območje KS Črešnjevec se uvede za obdobje 5 let, od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom v KS Črešnjevec se bodo uporabljala:
a) za pripravo krajevnih cest do faze asfaltiranja v naslednjih vaseh: Brezje v dolžini 150 m, Črešnjevec v dolžini 600 m, Farovec in Pretrež v dolžini 3200 m, Lokanja vas v dolžini 200 m, Trnovec v dolžini 300 m in Vrhloga – meja KS Leskovec v dolžini 3200 m,
b) sofinanciranje izgradnje pločnika v vasi Črešnjevec v dolžini 300 m,
c) sofinanciranje adaptacije mrliške vežice na pokopališču Črešnjevec,
d) sofinanciranje gradnje telovadnice pri osnovni šoli Črešnjevec,
e) sofinanciranje slikanja notranjosti cerkve Sv. Mihaela na Črešnjevcu.
4. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Črešnjevec, in sicer:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšanih za davke in prispevke iz plač,
2. upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za davke in prispevke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Črešnjevec od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje po stopnji 4% mesečno,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 4%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka zmanjšanega za davke in prispevke,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče v KS Črešnjevec od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin po stopnji 5%,
7. krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju KS Črešnjevec stanovanjske hiše ali počitniške hišice in stalno prebivajo izven KS Črešnjevec, plačujejo letno 200 DEM v tolarski protivrednosti.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu tega sklepa.
Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na osnovi katastrskega dohodka, zavezancem, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in zavezancem, ki plačujejo samoprispevek od popoldanske obrti, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka se KS Črešnjevec dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo v KS Črešnjevec stanovanjske hiše in počitniške hišice in stalno bivajo izven KS Črešnjevec plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. V ta namen jim KS Črešnjevec pošlje položnice v juniju in decembru.
7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
8. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska in se bodo zbirala na posebnem računu KS Črešnjevec, številka žiro računa: 51810-842-113-00-82084 krajevni samoprispevek KS Črešnjevec.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet KS Črešnjevec. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka poroča Svet KS Črešnjevec enkrat leto.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje – izpostava Slovenska Bistrica.
10. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopri- spevka odštevajo od osnove za dohodnino.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Črešnjevec, dne 18. novembra 1996.
Predsednik
Sveta KS Črešnjevec
Simon Unuk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti