Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3780. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Loška dolina, stran 5852.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US; 45/95 – odločba US, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US) in 33. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) in 50. člena poslovnika sveta je Občinski svet občine Loška dolina na 18. redni seji dne 17. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Loška dolina ustanavlja svoja delovna telesa, določa njihove naloge, sestavo, pristojnosti in način njihovega dela.
Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
2. člen
Delovno telo ima predsednika in največ štiri člane.
Mandat delovnega telesa traja do prevzema nalog novoimenovanega delovnega telesa.
3. člen
Predsednika, število članov in člane delovnih teles imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov.
Predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed svojih članov.
4. člen
Delovno telo dela na sejah.
Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo, na zahtevo občinskega sveta ali na zahtevo ene tretjine članov delovnega telesa.
Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina njenih članov, odločitve pa sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov.
5. člen
Strokovno-tehnična opravila za delovna telesa opravlja župan z zaposlenimi v občinski upravi ali sekretar občinskega sveta.
6. člen
Za vprašanja o načinu dela delovnih teles, postopku odločanja in druga vprašanja za delo, ki jih ta odlok ne ureja, se uporablja poslovnik Občinskega sveta občine Loška dolina.
II. DELOVNA TELESA IN NJIHOVE NALOGE
7. člen
Občinski svet ima naslednja stalna delovna telesa:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– statutarno komisijo,
– komisijo za vloge in pritožbe,
– komisijo za kmetijstvo in gozdarstvo,
– komisijo za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja,
– komisijo za družbene dejavnosti,
– komisijo za proračun in finance,
– komisijo za gospodarstvo in razvoj.
8. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima svoje naloge opredeljene v statutu Občine Loška dolina in poslovniku Občinskega sveta občine Loška dolina.
9. člen
Statutarna komisija, poleg nalog, določenih v statutu in poslovniku, opravlja še:
– pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in odlokov občinskega sveta,
– spremlja izvajanje statuta Občine Loška dolina,
– pripravlja spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta,
– na zahtevo občinskega sveta daje mnenje o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in sprejema občinski svet,
– zaradi skladnosti s pravnim sistemom obravnava odloke in druge splošne akte, ki jih obravnava občinski svet in daje občinskemu svetu o tem mnenja in predloge.
10. člen
Komisija za vloge in pritožbe:
– obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij in drugih gospodarskih subjektov, organizacij in ustanov, ki jih le-te pošiljajo občinskemu svetu,
– preverja utemeljenost vlog in pritožb in daje predloge, kako naj se posamezna zadeva reši,
– predlaga ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
11. člen
Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo:
– spremlja in vzpodbuja razvoj kmetijstva, ribištva, gozdarstva, lovstva in veterine,
– daje pobude za pospeševanje razvoja kmetijstva,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje dela komisije,
– skupaj s komisijo za komunalno ureditev, prostor in varovanje okolja obravnava komunalne zadeve s področja podeželja.
12. člen
Komisija za komunalno ureditev, prostor in varovanje okolja obravnava:
– ukrepe s področja prostorskega razvoja in prostorskega planiranja občine,
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami,
– varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine, varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov,
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– del proračuna, ki se nanaša na področje dela komisije.
13. člen
Komisija za družbene dejavnosti:
– spremlja razvoj zdravstva, socialnega skrbstva, predšolskega varstva, varstva otrok in družine, invalidov in ostarelih,
– spremlja razvoj vzgoje in izobraževanja,
– spremlja razvoj kulturne, raziskovalne, knjižničarske in informacijsko-dokumentarne dejavnosti,
– spremlja razvoj športa in rekreacije,
– daje predloge na področju promocijske dejavnosti občine in izdaja ustrezne publikacije,
– obravnava socialno politiko občine,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje dela komisije.
14. člen
Komisija za proračun in finance spremlja in obravnava:
– proračun občine in zaključni račun proračuna,
– davčno politiko občine,
– gospodarjenje z občinskim premoženjem in sredstvi,
– izvajanje odlokov o lokalnih davkih, taksah, prispevkih in drugih prihodkov.
15. člen
Komisija za gospodarstvo in razvoj:
– spremlja stanje na področju gospodarstva v občini in obravnava ter daje predloge za razvoj gospodarstva,
– spremlja stanje na področju gospodarskih javnih služb ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
– spremlja stanje na področju malega gospodarstva in predlaga ukrepe občinskemu svetu za razvoj malega gospodarstva,
– spremlja in daje pobude občinskemu svetu za razvoj turizma v občini,
– spremlja program porabe turistične takse in spremlja njeno izvajanje,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje dela komisije.
16. člen
Delovna telesa opravljajo poleg nalog, določenih v tem odloku, tudi druge zadeve s svojega področja, ki jih določi občinski svet, po potrebi pa obravnavajo tudi druga vprašanja s področja, za katero so ustanovljena.
17. člen
Delovna telesa so za svoje delo odgovorna občinskemu svetu in so dolžna najmanj enkrat letno poročati o svojem delu občinskemu svetu, na osnovi njegove zahteve pa tudi večkrat.
III. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-174/96-04
Loška dolina, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti