Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3725. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje talne vode iz gramoznice Ivanci za namakanje kmetijskih zemljišč, stran 5777.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje talne vode iz gramoznice Ivanci za namakanje kmetijskih zemljišč
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za gospodarsko izkoriščanje talne vode z odvzemanjem iz gramoznice Ivanci (k.o. Ivanci, parc. št. 1257 in 1263) za namakanje kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
Koncesionar pridobi s koncesijo pravico odvzema vode, ki ne presega vrednost 42 litrov na sekundo oziroma letne količine 84 tisoč kubičnih metrov, ne glede na izdatnost natekanja talne vode v gramoznico Ivanci.
2. člen
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča talno vodo iz gramoznice Ivanci izključno za namakanje območja namakalnih površin, ki ga določa odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 56/96).
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali da je fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da ima z lastniki vseh kmetijskih zemljišč na namakalnem območju sklenjeno pogodbo za dobavo vode za namakanje,
– da ima pravico upravljanja primarnega omrežja namakalnega sistema na namakalnem območju,
– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena,
– da je lastnik zemljišč, na katerih so oziroma bodo zgrajeni odvzemni objekti namakalnega sistema ali imetnik pravice uporabe na teh zemljiščih.
4. člen
Koncesionar mora poleg okoljevarstvenih pogojev po zakonu in pogojev iz prejšnjega člena zagotoviti še:
– ukrepe, da predvideni poseg v prostor ohrani obstoječe razmere v največji možni meri,
– ukrepe za upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajinskih značilnosti ter sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov in naprav za namakanje,
– ukrepe za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine v največji možni meri,
– ukrepe za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije tako, da ni ogrožena substanca in naravna vloga vodnega vira,
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do izkoriščanja vodnega vira drugih obstoječih uporabnikov,
– ukrepe, da bo dejavnost gospodarskega izkoriščanja vodnega vira potekala v okviru predpisanih standardov in normativov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja okolja po prenehanju koncesije,
– ukrepe ravnanja za izpolnjevanje zahtev koncedenta v primerih višje sile.
5. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
Koncesija se podeli za dobo petnajstih let.
Rok iz prejšnjega odstavka prične teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
7. člen
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek za celotno količino načrpane vode v višini 0,3 promila od povprečne prodajne cene pitne vode iz vodooskrbnega sistema občine oziroma občin, v katerih je območje namakanja.
Plačilo za koncesijo se med državo in občino, na območju katere se nahaja vodni vir, razdeli v razmerju 20:80 v korist države.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
8. člen
Koncesionar ima:
– pravico do izključnega izkoriščanja tiste vodne količine, ki je predmet koncesije in
– druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s to uredbo.
9. člen
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen
Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju v posest koncedenta vsi objeki in naprave za zajem vode iz gramoznice Ivanci in objekti, ki so zgrajeni na vodnem in priobalnem zemljišču gramoznice Ivanci, ki jih je za koncedenta zgradil ali drugače pridobil koncesionar.
Način prenosa objektov iz prejšnjega odstavka v posest koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.
11. člen
Za koncesionarja se brez javnega razpisa določi upravljalec namakalnega sistema.
Koncesionarja določi vlada z upravno odločbo.
12. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe uredbe.
13. člen
Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi koncesionarja upravičen pričeti oziroma nadaljevati vse upravne postopke povezane s posegom v prostor in opravljati druge investitorske posle.
Koncesionar mora v roku pet let od izdaje odločbe iz prvega odstavka tega člena skleniti koncesijsko pogodbo.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpekcijski organi.
15. člen
Koncesija se na podlagi 11. člena te uredbe podeli Pomurskemu namakalnemu konzorciju.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-04/96-3/1-8
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti