Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3726. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka, stran 5778.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 20. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in št. 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
1. člen
Odkupna cena kravjega mleka (v nadaljnjem besedilu: mleko) se oblikuje glede na vsebnost maščobe, beljakovin, skupnega števila mikroorganizmov in števila somatskih celic.
2. člen
Mleko mora poleg pogojev, določenih s to uredbo, izpolnjevati tudi pogoje:
– določene s pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93), razen vsebnosti suhe snovi brez maščobe,
– določene s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo glede mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu (Uradni list SFRJ, št. 45/83, 43/89 in Uradni list RS, št. 39/92),
– določene s pravilnikom o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in miotoksinov, ki smejo biti v živilih (Uradni list SFRJ, št. 59/83, 79/87),
– določene s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje vnetja vimena pri kravah (Uradni list RS, št. 39/93),
– ne sme vsebovati ostankov zdravil, nevarnih oziroma zaviralnih snovi,
– vsebovati mora najmanj 2,8% beljakovin.
3. člen
Vsebnost mikroorganizmov se ugotavlja:
– s štetjem kolonij mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: MO) na ploščah in se izrazi v skupnem številu mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: SŠMO) v 1 ml mleka. Določanje SŠMO je obvezno pri hlevskih vzorcih mleka proizvajalcev, ki oddajajo več kot 10.000 litrov mleka letno, lahko pa tudi za manjše količine, če se tako dogovorita proizvajalec in mlekarna ali če to izrecno zahteva proizvajalec; za ostale pa vzorec zbiralnice.
4. člen
Mleko se razvrsti takole:
----------------------------------------------------------------
Kakovostni razred                      SŠMO
----------------------------------------------------------------
E ekstra kakovostni razred          do  50.000 mo/ml
– 1. razred               50.001 do 100.000 mo/ml
– 2. razred              100.001 do 400.000 mo/ml
– 3. razred              400.001 do 800.000 mo/ml
----------------------------------------------------------------
5. člen
Odkupna cena enega litra mleka se za proizvajalca izračuna po naslednji formuli:
OCP = M + B + K
OCP  =  odkupna cena za proizvajalca
M     = (ME) x ugotovljeni % maščobe
     ME = cena maščobne enote
B     = (BE) x ugotovljeni % beljakovin
     BE = cena beljakovinske enote
K     = dodatek na kakovostni razred = IC x %
     povečanja oziroma zmanjšanja glede na kako-
     vostni razred in število somatskih celic (v skla-
     du s 7. in 8. členom te uredbe)
IC  =  izhodiščna cena mleka = cena mleka s 3,7%
mlečne maščobe in 3,15% beljakovin
6. člen
Izhodiščna cena mleka (3,7% mlečne maščobe in 3,15% beljakovin) je 42,06 SIT/l:
– cena maščobne enote je 5,68 SIT/l
– cena beljakovinske enote je 6,68 SIT/l.
7. člen
Glede na kakovostni razred se izhodiščna cena mleka poveča oziroma zmanjša:
– E kakovostni razred + 5%
– 1. kakovostni razred 0%
– 2. kakovostni razred – 5%
– 3. kakovostni razred –15%
8. člen
Glede na število somatskih celic se izhodiščna cena mleka poveča oziroma zmanjša:
– za mleko E Ekstra in I. kakovostnega razreda, ki vsebuje do 400.000 somatskih celic v 1 mililitru, se cena mleka poveča za 5%,
– če mleko vsebuje več kot 600.000 somatskih celic v 1 mililitru mleka, to mleko ne more biti razvrščeno višje kot v 3. kakovostni razred.
9. člen
Vzorci mleka se jemljejo v zbiralnici oziroma pri proizvajalcu.
Od skupne dnevne količine posameznega proizvajalca se jemljejo naslednji vzorci:
1. Za določanje mlečne maščobe se odvzame vzorec najmanj dvakrat mesečno. Ta vzorec se lahko uporabi tudi za določanje beljakovin, štetje somatskih celic in, če je zagotovljen ustrezen odvzem ter hlajenje vzorca, tudi za štetje SŠMO, določanje ostankov zaviralnih snovi in potvorb.
2. Za določanje beljakovin v mleku se vzame vzorec najmanj dvakrat mesečno.
3. Za določanje zmrziščne točke mleka se odvzame vzorec po potrebi.
4. Določanje SŠMO se opravi vsaj enkrat mesečno, ob upoštevanju vzorcev, ki jih odvzame veterinarska služba v skladu s pravilnikom o načinu opravljanja veterinarsko-sanitarnega pregleda in kontrole živali pred zakolom in proizvodov živalskega izvora. Veterinarska služba obvesti organizatorja odkupa o svojih ugotovitvah.
5. Analiza vsebnosti antibiotikov, ostankov drugih zdravil, nevarnih in zaviralnih snovi v mleku se opravi po potrebi.
6. Za ugotavljanje števila somatskih celic veterinarska služba v skladu s svojimi predpisi in organizator odkupa organizirata najmanj 12-krat letno dostavo hlevskih vzorcev mleka vseh dobaviteljev v pooblaščene laboratorije. Število somatskih celic je geometrično povprečje v obdobju treh mesecev, z vsaj enim vzorcem mesečno.
V primeru, da je število somatskih celic večje od 400.000/ml mleka, mora pooblaščeni laboratorij v 48 urah obvestiti proizvajalca, mlekarno, organizatorja odkupa mleka in pristojno veterinarsko službo.
10. člen
Za obračun vrednosti odkupljenega mleka se upoštevajo:
– povprečna vsebnost mlečne maščobe in beljakovin, ugotovljena v tekočem mesecu;
– povprečno SŠMO, ugotovljeno v zadnjih dveh mesecih,
– povprečno število somatskih celic v zadnjih treh mesecih.
Mlekarna mora organizatorja odkupa, ta pa proizvajalca, obvestiti o rezultatih mikrobiološke analize najpozneje v 96 urah, o rezultatih drugih analiz pa najpozneje v 48 urah.
Če mlekarna v predpisanem roku ne obvesti organizatorja odkupa ali proizvajalca o razvrstitvi mleka v kakovostni razred po 4. členu te uredbe in o skupnem številu somatskih celic v zadnjih treh mesecih, ne sme zmanjšati odkupne cene mleka po 6. in 7. členu te uredbe.
11. člen
Ob vsakem vzorčenju ima proizvajalec pravico biti obveščen o namenu odvzema vzorca in zahtevati odvzem vzporednega vzorca za analizo v pooblaščenem laboratoriju.
12. člen
Stroške analiz po tem pravilniku nosi mlekarna, če ni s to uredbo drugače določeno.
Če proizvajalec zahteva vzporedno analizo in se s to analizo potrdi rezultat predhodne analize mlekarne, plača stroške vzporedne analize proizvajalec, sicer pa mlekarna.
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka (Uradni list RS, št. 16/96) in uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka (Uradni list RS, št. 41/96).
14. člen
Ta uredba začne veljati 1. decembra 1996.
Št. 380-07/96-3/2-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti