Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3760. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cankova-Tišina, stran 5818.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter 14. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list, RS. št. 53/95) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na 20. seji dne 4. 11. 1996 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cankova-Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste, zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja ravnanja z komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: odpadki) ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Občine Cankova-Tišina.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov,
2. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
3. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka,
4. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje in
6. uveljavitev načela ”stroške nosi povzročitelj”.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Cankova-Tišina,
2. izvajanje javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalci),
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzročitelji) so pravne ali fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki ter
4. občina v kateri se odlagajo odpadki z območja Občine Cankova-Tišina.
4. člen
Na območju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
3. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
Na celotnem območju Občine Cankova-Tišina je obvezno ravnanje z odpadki iz vseh virov nastajanja odpadkov in skladno s 4. členom tega odloka.
Vsi uporabniki stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju Občine Cankova-Tišina morajo biti kot povzročitelji odpadkov vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da vsi subjekti iz 3. člena tega odloka obvezno ravnajo z odpadki, kot je predpisano s tem odlokom.
6. člen
Določbe tega odloka se obvezne za vse subjekte iz 3. člena tega odloka, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da se vsi subjekti iz prejšnjega odstavka ravnajo po določilih tega člena.
7. člen
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po programu gospodarnega ravnanja z komunalnimi odpadki v Občini Cankova-Tišina, ki ga potrdi Občinski svet občine Cankova-Tišina v skladu s predpisi in tem odlokom.
Izvajalca izbere Občinski svet občine Cankova-Tišina.
II. ODPADKI
8. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in jim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni rabi in so pretežno tudi ter po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke iz industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je potrebno ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
Komunalni odpadki so:
1. biološki odpadki;
– kuhinjski odpadki (ostanki hrane, zelenjavni odpadki...),
– vrtni odpadki,
– drugi odpadki (perje, lasje, žagovina...),
2. odpadni papir;
3. odpadno steklo (belo, barvno);
4. odpadne umetne mase;
5. odpadne kovine;
6. preostali odpadni odpadki;
– trdi anorganski odpadki (ohlajen pepel, odpadna embalaža...),
– kosovni odpadki,
– odpadni gradbeni material, jalovina,
– ostanki vozil na javnih površinah,
– trdne usedline cestne kanalizacije iz požiralnikov in čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov;
7. odpadki in smeti, ki nastajajo pri ročnem in strojnem čiščenju površin;
8. komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
9. člen
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane posode za odpadke in plastične vrečke skladno z 10. členom tega odloka.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno odvažajo odpadke.
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in oddaljena največ 10 m od mesta, do koder je možen dostop s tem vozilom.
Povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, odlagajo odpadke v vrečke za odpadke iz 3. točke prvega odstavka 10. člena tega odloka, ki jih zagotovi izvajalec. Odpadke v vrečkah so povzročitelji dolžni na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto. Povzročitelji lahko odlagajo odpadke v kesone iz 2. točke prvega odstavka 10. člena, kolikor so kesoni nameščeni.
Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko dogovorijo tudi za skupno zbirno in odjemno mesto z uporabo skupne posode ali kesona za odpadke, skupno zbirno in odjemno mesto vzdržuje povzročitelj.
Ob določevanju lokacij zbirnega in odjemnega mesta, je potrebno upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske zahteve in požarno-varstvene pogoje.
Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci in projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk ter naselij in pri prenovi zgradb ter delov naselij.
10. člen
Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
1. tipizirane plastične in/ali kovinske posode;
2. tipizirane kovinske kesone;
3. druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec v programu (kolikor se ne morejo uporabljati posode iz 1. in 2. točke tega odstavka).
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke določi izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja ter strukturo in vrsto odpadkov (v programu).
Inšpekcijski organi lahko z odločbo določijo vrsto in število posod, kolikor se izvajalec in povzročitelj o tem ne moreta dogovoriti.
11. člen
Izven posod za odpadke na zbirnih in odjemnih mestih je prepovedano odlagati odpadke.
V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, ki se odlagajo v posode iz l. točke 10. člena tega odloka, si morajo povzročitelji pri izvajalcu proti izplačilu priskrbeti vrečke iz 3. točke 10. člena tega odloka.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke.
Odstranitev teh odpadkov je v breme povzročitelja.
12. člen
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju;
2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov;
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86);
4. odpadni gradbeni material ter
5. kosovne odpadke – pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, hišna in stanovanjska oprema ter nevozna vozila.
V kesone iz 2. točke 10. člena tega odloka, ki so po programu zbiranja in odvažanja odpadkov iz 6. točke 8. člena tega odloka je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
13. člen
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vrečke za odpadke, razen posod iz 2. točke 10. člena tega odloka, pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da morajo povzročitelji na dan odvoza odpadkov prestaviti posode za odpadke z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
14. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne ovira prometa, onesnaži prostora ter ne poškoduje posode in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto ga je dolžan tudi pospraviti in počistiti.
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta. Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod, vrečk in kesonov za odpadke.
V primeru neupoštevanja določb 14. člena tega odloka, inšpekcijski organi lahko izdajo ureditvene odločbe.
15. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi, najkasneje pa v 24 urah, poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
Inšpekcijski organi lahko organizatorjem javnih prireditev in drugih aktivnosti na prostem z odločbo naložijo, da se ravnajo po določilih prvega odstavka tega člena.
16. člen
K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostojnega podjetnika ali druge gospodarske družbe) mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca, da je povzročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom.
Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca upravna enota Murska Sobota izda povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti.
17. člen
Izvajalci so dolžni posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo komunalnega inšpektorata oziroma ustrezne nadzorne službe v občini čistiti in vzdrževati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
Nosilci stroškov čiščenja in vzdrževanja posod za odpadke so povzročitelji. Prav tako so dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali jim je bila odtujena.
Inšpekcijski organi lahko na podlagi prvega odstavka tega člena izvajalcu z odločbo naložijo čiščenje, vzdrževanje, popravljanje in nadomeščanje dotrajanih posod.
18. člen
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji, na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci, zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posode.
V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.
IV. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
19. člen
Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno s 7. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi, vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.
Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim razporedom odvoza vseh vrst odpadkov. Pristojne inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekopi...), so izvajalci dolžni opraviti odvoz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
20. člen
Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili.
Inšpekcijski organi lahko zahtevajo od izvajalca, da odvaža odpadke le s posebej urejenimi vozili.
Manjše količine odpadkov iz 4., 6., 7. in 8. točke 8. člena tega odloka (merilo je avtomobilska prikolica), lahko odvažajo tudi povzročitelji.
Inšpekcijski organi lahko naložijo povzročitelju, ki sam odvaža odpadke iz prejšnjega odstavka tega člena, da uporabi za to ustrezno prevozno sredstvo.
21. člen
Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in kosovnih odpadkov predpisuje poseben odlok. Izvajalca izbere Občinski svet občine Cankova-Tišina.
22. člen
Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na zato dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče odpadkov mora zagotoviti občina.
Odlagališče komunalnih odpadkov je v Puconcih v Občini Puconci, kateri se plačuje po odloku odškodnina in nadomestilo za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje (Uradni list RS, št. 27/95) in sicer po pogodbi med Občino Puconci in podjetjem Saubermacher-Komunala iz M. Sobote.
Izvajalci in povzročitelji so dolžni komunalne odpadke pripeljati na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi upravljalec.
23. člen
Odpadne gradbene materiale in jalovino je v skladu s sanacijskimi programi dopustno odlagati po predhodnem soglasju v opuščenih gramoznicah ali jih uporabiti za izravnave pri urejanju okolij ter za nasipe.
Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne sme ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.
24. člen
Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlagati odpadke, ki so namenjeni odlaganju.
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov. Če tega ne stori, jih odstranijo na njegove stroške izvajalci takoj, ko dobijo zahtevo od pristojnega inšpektorata ali občinske službe komunalnega nadzora.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstranijo odpadke izvajalci na zahtevo komunalnega inšpektorata na stroške proračuna občine.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in njihovo deponiranje na odlagališču. Odločbo za odstranitev odpadkov lahko inšpekcijski organi izdajo tako povzročiteljem kot tudi izvajalcem.
V. NAČIN OBRAČUNA RAVNANJA Z ODPADKI
25. člen
Cena za ravnanje z odpadki se določa skladno z veljavnimi predpisi oziroma zakonodajo.
26. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
27. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v pogodbi o izvajanju javne gospodarske službe zbiranja (javno podjetje), odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov v Občini Cankova-Tišina.
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen postavljene posode za odpadke.
Če povzročitelj odpadkov ne zbira ločeno, so izvajalci upravičeni zaračunavati stroške tudi za odpadke, ki niso sortirani (v posodah za papir, steklo itd.).
28. člen
Za obračunavanje odvoza odpadkov sporočijo povzročitelji izvajalcem podatke in njihove spremembe v roku, ki ga ti določijo.
29. člen
Če povzročitelji v zahtevanem roku ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo te iz razpoložljivih uradnih evidenc.
30. člen
Obveznost plačila za ravnanje z odpadki nastane za povzročitelje z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitev na njihovenm območju ali, ko se povzročitelji vselijo v stanovanje in ali prično uporabljati poslovne prostore.
Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov oziroma drug ustrezen dokument.
VI. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne občinske službe, ki pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Subjekti ravnanja z odpadki iz 3. člena tega odloka so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določb tega odloka, so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji in/ali pristojni občinski službi.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek izvajalci, če:
1. ravnajo v nasprotju z 5. in 6. členom
2. ne opravlja dejavnosti v skladu s 7. členom
3. ne vzdržuje skupnih zbirno-odjemnih mest (peti odstavek 9. člena)
4. ne pospravijo in ne očistijo odjemnega mesta, ker so ga pri praznjenju posod za odpadke onesnažili (14. člen)
5. po končani prireditvi oziroma v predpisanem roku ne odstranijo odpadkov (15. člen)
6. po potrebi ali na zahtevo ustrezne službe v občini ali pristojne inšpekcijske službe
ne čistijo, razkužujejo in vzdržujejo posod za odpadke (17. člen)
7. ne praznijo posod skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 19. člena)
8. ne opravijo odvoza odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (tretji odstavek 19. člena)
9. odvažajo komunalne odpadke z neprimernimi vozili (20. člen)
10. ne izvajajo zbiranja odpadkov v skladu z 21. členom
11. ne odlagajo odpadkov v skladu z 22. členom
12. odlagajo odpadke izven odlagališča (24. člen)
Z denarno kaznijo se od 10.000 do 30.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
33. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj, če:
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka
2. ne odlagajo odpadkov v posode za odpadke (prvi odstavek 9. člena)
3. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta, skladno z navodili izvajalcev (peti odstavek 9. člena)
4. odlaga odpadke izven posod za odpadke (11. člen)
5. odlagajo odpadke v nasprotju z 12. členom
6. ravna v nasprotju s 13. členom
7. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena
8. ravna v nasprotju z 15. členom
9. ravna v nasprotju s 17. členom
10. ravna v nasprotju z 18. členom
11. ravna v nasprotju z 24. členom
12. ravna v nasprotju z 26. členom
Denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje pravna ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost in drugo dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba ali delavec povzročitelja iz drugega tega člena, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
34. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti organizatorja kulturne, športne ali druge prireditve oziroma aktivnosti na prostem, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in odvoz odpadkov na odlagališče (15. člen).
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Sanacijski program iz 24. člena tega odloka sprejme Občinski svet občine Cankova-Tišina na osnovi katastra opuščenih gramoznic in potreb po odlaganju tovrstnih odpadkov.
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
37. člen
Z dnem uveljavitve novega odloka, preneha veljati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ki je bil objavljen v Uradnih objavah pomurskih občinskih skupščin, prejšnje Občine Murska Sobota.
Št. 944/96
Tišina, dne 8. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti