Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3737. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 5789.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
I. RAZPIS
1. člen
Vpis v študijske programe z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se opravi na podlagi javnega razpisa.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe z javno veljavnostjo je skupen in ga univerze in samostojni visokošolski zavodi najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavijo v posebni publikaciji, lahko pa tudi v objavah Ministrstva za šolstvo in šport.
Razpis za vpis v podiplomske študijske programe univerze in samostojni visokošolski zavodi objavijo v dnevnem časopisju najmanj tri mesece pred začetkom njihovega izvajanja.
2. člen
Razpis za vpis obsega:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov,
– naziv študijskega programa,
– trajanje študija,
– pogoje za vpis,
– število prostih vpisnih mest ter
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa.
Pri pogojih za vpis se skladno s študijskim programom navedejo tudi merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.
Z razpisom za vpis se objavijo tudi:
– pogoji za vpis in število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce,
– postopki in roki za prijavo na razpis za študente, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili, oziroma za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija, in za diplomante ter
– druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
3. člen
Vsebino razpisa za vpis določi pristojni organ univerze oziroma pristojni organ samostojnega visokošolskega zavoda.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko objavi razpis za vpis le za tiste študijske programe, za izvajanje katerih izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in študijskim programom.
Študijski programi, ki se bodo prvič izvajali v študijskem letu, za katerega se objavlja razpis, morajo biti pred razpisom objavljeni.
4. člen
Univerza in samostojni visokošolski zavod si mora k vsebini razpisa za vpis pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
5. člen
Po objavi razpisa za vpis univerze oziroma njihove članice ter samostojni visokošolski zavodi organizirajo najmanj en, lahko pa tudi več informativnih dni, in vse, ki se zanimajo za študij, seznanijo z razpisom, možnostmi in pogoji izobraževanja, poklici, za katere izobražujejo, možnostmi za nadaljnje izobraževanje ter drugimi informacijami, pomembnimi pri izbiri študija.
Visokošolski zavodi lahko organizirajo tudi individualne informativne pogovore.
Informativni dnevi iz prejšnjega odstavka se ob upoštevanju šolskega koledarja za srednje šole organizirajo v rokih, določenih z razpisom.
6. člen
Strokovna, tehnična in druga opravila, potrebna za izvedbo prijavnih postopkov na razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, opravlja visokošolska prijavno-informacijska služba univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.
Visokošolska prijavno-informacijska služba deluje po pravilih, ki jih določijo univerze in samostojni visokošolski zavodi.
7. člen
Po preteku rokov za prijavo na razpis za vpis visokošolska prijavno-informacijska služba analizira prijave za vpis ter pošlje podatke o prijavah pristojnim organom univerz in njihovih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov, srednjim šolam, Ministrstvu za šolstvo in šport, Državnemu izpitnemu centru in Republiškemu zavodu za zaposlovanje.
II. PRVA PRIJAVA NA RAZPIS
8. člen
Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se morajo v roku, določenem z razpisom, prijaviti na razpis s prvo prijavo za vpis.
Visokošolski prijavno-informacijski službi kandidati pošljejo eno prvo prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, določenih s tem pravilnikom, izpolnjevali pogoje za vpis.
Drugi in tretji študijski program se upoštevata, če je za študijski program, naveden na prvem mestu, sprejet sklep o omejitvi vpisa ali se kot pogoj za vpis v ta program ugotavlja umetniška nadarjenost ali psihofizična sposobnost.
Drugi in tretji študijski program se upoštevata tudi, če za študijski program, naveden na prvem mestu, ni sprejet sklep o omejitvi vpisa, kandidat pa zanj ne izpolnjuje vseh z razpisom zahtevanih vpisnih pogojev.
III. OMEJITEV VPISA
9. člen
Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe, v prvih prijavah navedene na prvem mestu, bistveno presega število razpisanih mest glede na prostorske, kadrovske ali opremske zmogljivosti visokošolskega zavoda, pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda najkasneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi vpisa.
K sklepu o omejitvi vpisa si mora univerza oziroma samostojni visokošolski zavod najkasneje v sedmih tednih po izteku roka za prijavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
IV. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
10. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe so:
– maturitetno spričevalo;
– spričevalo o zaključnem izpitu, opravljenem po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, če so kandidati končali izobraževanje pred 1. 6. 1995;
– spričevalo o zaključnem izpitu in potrdilo o opravljenem diferencialnem izpitu, če so kandidati pred 1. 6. 1995 končali izobraževanje po štiriletnem srednješolskem programu, ki ni v celoti ustrezal za vpis v posamezni študijski program;
– potrdilo o opravljenem preizkusu umetniške nadarjenosti ali psihofizične sposobnosti, če je le-ta zahtevan s študijskim programom;
– spričevali 3. in 4. letnika, če so se kandidati prijavili za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen, za kandidate iz druge in tretje alinee tega člena pa tudi potrdilo o opravljenem preizkusnem izpitu, če je le-ta s študijskim programom določen kot merilo za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.
– potrdilo o opravljenih maturitetnih predmetih v skladu s pravilnikom o maturi (Uradni list RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95,1/96 in 26/96).
11. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijske programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe so:
– maturitetno spričevalo;
– spričevalo o zaključnem izpitu, opravljenem po ustreznem srednješolskem programu;
– potrdilo o opravljenem diferencialnem izpitu, če je kandidat pred 1. 6. 1995 končal izobraževanje po štiriletnem srednješolskem programu, ki ni v celoti ustrezal za vpis v posamezni študijski program;
– potrdilo o preizkusu umetniške ali psihofizične sposobnosti, če je le ta zahtevan s študijskim programom;
– spričevali 3. in 4. letnika, če so se kandidati prijavili za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen.
12. člen
Dokazilo o končanem srednješolskem programu za kandidate, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do 31. 8. 1991 oziroma 31. 8. 1992, je diploma.
Kot maturitetno spričevalo se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu - poskusni maturi. Spričevalu kandidati priložijo potrdilo Državnega izpitnega centra, iz katerega je razviden uspeh, izračunan po določilih pravilnika o maturi. Če kandidat tega potrdila ne predloži, se spričevalo o zaključnem izpitu - poskusni maturi upošteva kot spričevalo o zaključnem izpitu.
Kandidati, državljani Republike Slovenije, ki so končali srednjo šolo v tujini, predložijo zaključno spričevalo te šole, spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja in potrdilo oziroma odločbo o nostrifikaciji tega spričevala.
Spričevalo o mednarodni maturi (International Baccalaureat - IB) je enakovredno maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji.
Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika.
Kandidati, ki imajo dosežen učni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, kot dokazilo predložijo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.
13. člen
Če za vpis v študijski program ustreza spričevalo o zaključnem izpitu in maturitetno spričevalo ali več različnih spričeval, se v izbirnem postopku upošteva spričevalo, ki je za kandidata ugodnejše.
14. člen
Dokazila za študente, ki se vpisujejo po pravilih za vzporedni študij, ter za diplomante določi pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
15. člen
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavnem postopku, ki so jih dolžni poslati kandidati, veljajo pri notarju overjene fotokopije listin iz 10. do 13. člena tega pravilnika.
V. OPRAVLJANJE IZPITOV
16. člen
Predmete, iz katerih se opravljajo diferencialni ali preizkusni izpiti, s študijskim programom določi in z razpisom objavi visokošolski zavod. Predmete, iz katerih se opravljajo nostrifikacijski izpiti, določi Ministrstvo za šolstvo in šport.
Če so predmeti, iz katerih se opravljajo diferencialni ali preizkusni izpiti, maturitetni predmeti, visokošolski zavod lahko odloči, da se le-ti opravljajo iz maturitetnih predmetov. V tem primeru opravljanje izpitov, vendar največ treh za en študijski program, lahko organizira Državni izpitni center.
Preizkusi umetniške nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti se opravljajo na visokošolskem zavodu.
17. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba v sodelovanju s pristojnimi službami univerz in njihovih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov ugotovi, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis. Kandidati, za katere se ugotovi, da morajo opraviti diferencialne ali preizkusne izpite, se pisno seznanijo s predmeti, iz katerih jih morajo opravljati, ter z roki in krajem opravljanja teh izpitov. Če izpite organizira Državni izpitni center, obvestila o izpitih pošilja visokošolska prijavno-informacijska služba, v drugih primerih pa visokošolski zavod.
Kandidati morajo biti o opravljanju izpitov obveščeni najkasneje do 25. maja oziroma deset dni pred izpitom, če so organizirani v julijskem roku.
O kraju, času in načinu opravljanja preizkusa umetniške nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti kandidate pisno obvesti visokošolski zavod najkasneje deset dni pred preizkusom.
18. člen
Diferencialni in preizkusni izpiti, ki jih organizira Državni izpitni center, se opravljajo v rokih, določenih z maturitetnim koledarjem.
Diferencialni in preizkusni izpiti, ki jih organizirajo visokošolski zavodi, se opravljajo od 1. do 12. junija in od 1. do 15. julija. Roki za opravljanje izpitov morajo biti razporejeni in medsebojno usklajeni tako, da jih kandidati lahko opravljajo za vse v prijavah navedene študijske programe.
Preizkusi umetniške nadarjenosti in psihofizične sposobnosti se opravljajo od 1. do 15. julija.
Kandidati iz druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka 24. člena tega pravilnika izjemoma lahko opravljajo izpite tudi v jesenskem maturitetnem izpitnem roku oziroma v jesenskih rokih, ki jih določijo visokošolski zavodi. V tem primeru morajo biti o kraju in času opravljanja izpitov obveščeni najmanj pet dni pred opravljanjem izpitov.
Visokošolski zavodi oziroma Državni izpitni center o opravljenih izpitih kandidatom izdajo potrdilo, podatke o uspehu pri izpitih pa sporočijo tudi visokošolski prijavno-informacijski službi.
19. člen
Potrdilo o opravljenih diferencialnih izpitih iz maturitetnih predmetov, potrdilo o opravljenih maturitetnih predmetih in potrdilo o preizkusnih izpitih, ki jih izda Državni izpitni center, imajo trajno veljavnost.
Potrdila o opravljenih diferencialnih in preizkusnih izpitih ter preizkusih nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti, ki se opravljajo na visokošolskih zavodih, veljajo za čas, ki ga določi visokošolski zavod.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se preizkusni izpiti lahko opravljajo tudi večkrat. V izbirnem postopku se upošteva boljša ocena.
VI. ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
20. člen
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev se v prvem roku pošljejo visokošolski prijavno-informacijski službi.
Za kandidate, ki opravljajo maturo ali zaključni izpit v junijskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala ali spričevala o zaključnem izpitu visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do roka, določenega z maturitetnim koledarjem.
Do roka iz prejšnjega odstavka Državni izpitni center in visokošolski zavodi visokošolski prijavno-informacijski službi sporočijo tudi podatke o diferencialnih oziroma preizkusnih izpitih ter preizkusih nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti, ki so jih kandidati opravljali v junijskem oziroma julijskem roku tistega leta, v katerem se prijavljajo na razpis.
Kandidati, ki so končali srednjo šolo do roka za prijavo na razpis, pošljejo maturitetno spričevalo ali spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika skupaj s prvo prijavo na razpis. Prijavi priložijo tudi potrdilo o že opravljenih diferencialnih izpitih, preizkusnih izpitih ter preizkusih nadarjenosti ali psihofizičnih sposobnosti v skladu s prvim in drugim odstavkom 19. člena tega pravilnika.
Najkasneje do 10. junija morajo visokošolski prijavno-informacijski službi poslati spričevalo o zaključnem izpitu tudi kandidati, ki so zaključni izpit opravili po roku za prijavo na razpis in pred rednim junijskim rokom.
21. člen
Kandidati, državljani RS, ki so v tekočem šolskem letu končali izobraževanje v tujini, predložijo visokošolski prijavno-informacijski službi spričevala v desetih dneh po tem, ko so bila izdana, najkasneje pa do 20. septembra. Najkasneje do 20. septembra je treba predložiti tudi potrdilo oziroma odločbo o nostrifikaciji.
Za kandidate, ki iz opravičljivih razlogov opravijo maturo ali zaključni izpit v jesenskem roku, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala ali spričevala o zaključnem izpitu visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do 20. septembra.
VII. IZBIRNI POSTOPEK
A) Prvi rok
22. člen
Kandidati, ki so v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Kandidati, ki so v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, ali študijski program, za katerega se ugotavlja umetniška nadarjenost oziroma psihofizična sposobnost, so v ta ali v naslednja v prijavi navedena študijska programa z omejenim vpisom sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in so dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri študijskih programih z neomejenim vpisom pa, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Če je za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta program v prijavi navedli na drugem ali tretjem mestu, se za izbiro teh kandidatov uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Na način, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se v študijska programa, v prijavi navedena na drugem ali tretjem mestu, razvrščajo tudi kandidati iz četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika.
Na seznam sprejetih se uvrstijo tudi kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji uvrščeni glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa, razen, če je z merili za izbiro kandidatov, objavljenimi v razpisu za vpis, določeno drugače.
23. člen
Izbirni postopek se opravi do roka, določenega z razpisom.
Seznami sprejetih kandidatov se objavijo na oglasnih deskah visokošolskih zavodov, vsak kandidat pa se z rezultati izbirnega postopka tudi pisno seznani.
24. člen
Na seznam sprejetih kandidatov iz prejšnjega člena tega pravilnika se naknadno uvrstijo:
– kandidati, ki v skladu z odločitvijo maturitetnih organov opravljajo maturo, v skladu z odločitvijo pristojnih šolskih organov pa zaključni izpit v jesenskem izpitnem roku,
– kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnega organa univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda v jesenskem izpitnem roku opravljajo diferencialne oziroma preizkusne izpite ali preizkuse nadarjenosti ali psihofizične sposobnosti,
– kandidati, državljani RS, ki so srednjo šolo končali v tujini in jim pridobljenega spričevala ni bilo mogoče nostrificirati do rokov za oddajo dokazil iz 20. člena tega pravilnika oziroma so jim kot pogoj za nostrifikacijo spričevala določeni nostrifikacijski izpiti in
– kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če so dosegli najmanj tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama iz prejšnjega člena oziroma so se prijavili za vpis v študijski program brez omejitve vpisa.
Ne glede na doseženo število točk se lahko na seznam sprejetih izjemoma uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program. Na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil o tem odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
25. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba kandidate iz 24. člena tega pravilnika ter visokošolske zavode, na katere so se uvrstili, pisno seznani z rezultati izbirnega postopka najkasneje do 24. septembra.
26. člen
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavljajo na razpis za vpis skladno z določili pravilnika o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 5/94) in po postopku, določenem z razpisom.
27. člen
Zaradi kršitve postopka je dovoljena pritožba v štirinajstih dneh po objavi rezultatov pristojnemu organu univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda. Visokošolska prijavno-informacijska služba v ta namen pristojnemu organu predloži vse potrebne dokumente.
Če pristojni organ na podlagi predloženih dokumentov ugotovi, da je bila pritožba utemeljena in da je zaradi nepravilnosti v postopku prišlo do napačne razvrstitve, visokošolski prijavno-informacijski službi naloži, da kandidata naknadno uvrsti na seznam sprejetih.
Odločitev pristojnega organa je dokončna.
28. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba takoj po izteku izbirnega postopka iz 23. člena tega pravilnika objavi podatke o še prostih vpisnih mestih.
B) Drugi rok
29. člen
Po objavi podatkov iz prejšnjega člena tega pravilnika se kandidati, ki so oddali prvo prijavo, pa opravijo maturo ali zaključni izpit v jesenskem roku, in kandidati, ki se v prvem roku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, lahko z drugo prijavo prijavijo za vpis na še prosta vpisna mesta.
Drugo prijavo, v kateri navedejo en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis, skupaj z dokazili pošljejo fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli najkasneje do 25. septembra.
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest, se za izbiro uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Visokošolski zavod lahko kandidata z njegovim soglasjem preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih programih.
30. člen
Seznami sprejetih kandidatov se objavijo na oglasni deski visokošolskega zavoda najkasneje do 30. septembra, vsak kandidat pa se z rezultati tudi pisno seznani..
C) Tretji rok
31. člen
Če tudi po izteku roka iz prejšnjega člena tega pravilnika ostanejo prosta vpisna mesta, lahko visokošolski zavod najkasneje do 10. oktobra še sprejema kandidate za vpis.
Če se do 30. septembra v študijske programe, za katere je bil v prvem roku sprejet sklep o omejitvi vpisa, vpiše manj kandidatov, kot je bilo s sklepom določeno, se do 10. oktobra lahko še sprejemajo tudi kandidati za študij po teh programih, in sicer po postopku, ki ga določi in z razpisom o prostih mestih objavi pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda.
VIII. VPIS
32. člen
Vpis v 1. letnik za dodiplomski redni in izredni študij se opravi od 10. avgusta do 30. septembra, izjemoma pa do 10. oktobra za kandidate, ki so se za vpis prijavili v tretjem prijavnem roku.
33. člen
Študenti se vpisujejo v naslednje letnike oziroma semestre, če so izpolnili s statutom in študijskim programom določene obveznosti. Če ima študijski program v naslednjem letniku izbirne dele, študent navede, v katerem delu bo nadaljeval študij.
V skladu s statutom in študijskim programom se vpisujejo v ustrezen letnik ali semester tudi študenti, ki lahko ponavljajo letnik ali se prepišejo v drugi študijski program oziroma smer.
34. člen
Vpis študentov iz prejšnjega člena v dodiplomske študijske programe se opravi od 10. avgusta do 30. septembra.
35. člen
Študentom, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, pristojni organ visokošolskega zavoda lahko dovoli vpis tudi po preteku teh rokov.
IX. ROKI
36. člen
Roki, določeni s tem pravilnikom, se računajo po pravilih, ki veljajo za splošni upravni postopek.
X. PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE
37. člen
Določbe prvega odstavka 2. člena, 3. in 4. člena veljajo tudi za razpis za vpis v podiplomske študijske programe.
Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se prijavijo na način in v roku, določenem z razpisom.
Vpis v podiplomske študijske programe se opravi do petnajst dni pred začetkom študija.
38. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za razpis in vpis v programe za izpopolnjevanje.
XI. KONČNE DOLOČBE
39. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 1/96).
40. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 603-60/96
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti