Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3803. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, stran 5877.

Na podlagi 15. člena zakona o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 222. seji dne 27. novembra 1996 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju: zavod).
S tem sklepom se določijo statusne in druge zadeve v zvezi z delovanjem zavoda.
2. člen
Ime zavoda je: Park Škocjanske jame, Slovenija.
Sedež zavoda je: Škocjan št. 2, Divača.
Zavod pri svojem poslovanju uporablja štampiljko, ki je okrogle oblike s premerom 3,2 cm, v sredini štampiljke je stiliziran znak Škocjanskih jam, v zgornjem delu je napis “Park Škocjanske jame” in v spodnjem delu je napis “Slovenija”.
Zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOST
3. člen
Zavod opravlja v okviru javne službe naslednje dejavnosti:
– pripravlja predlog programa varstva in razvoja parka;
– sprejema letne programe varstva in razvoja parka in opravlja v programu določene naloge;
– stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot in kulturne dediščine v parku;
– pripravlja dodatne strokovne predloge za varstvo in opravljanje vzdrževalnih ukrepov skupaj z drugimi strokovnimi organizacijami;
– usklajuje raziskovalne naloge v zvezi s parkom in organizira raziskovalno delo;
– sodeluje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in strokovnih raziskavah parka in skrbi za izvajanje prevzetih projektov;
– skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in fizično zavarovanje spomenikov in znamenitosti na območju parka;
– upravlja nepremičnine v skladu s tem sklepom;
– skrbi za strokovno predstavljanje parka in organiziranje izobraževanja;
– sodeluje z lastniki posameznih spomenikov v parku, jim strokovno pomaga in svetuje;
– pripravlja in vzdržuje poti in označbe v parku;
– vzdržuje jamsko infrastrukturo za obisk jam in opravlja vodniško službo po parku.
Dejavnosti zavoda iz prejšnjega odstavka v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94 in 33/95) so:
K/70.10 poslovanje z lastnimi nepremičninami,
K/70.20 dajanje nepremičnin v najem,
K/73.10 raziskovanje v naravoslovju in tehnologiji,
K/73.20 raziskovanje v družboslovju, humanistiki,
M/80.422 drugo izobraževanje
O/92.52 delovanje muzejev in varstvo kulturne dediščine
O/92.53 dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov – narodnih parkov.
Zavod lahko opravlja tudi lastne dejavnosti, če s tem soglaša ustanovitelj, ki tudi potrdi ključe za delitev stroškov med dejavnostjo, ki jo zavod opravlja kot javno službo in lastno dejavnostjo.
4. člen
Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod v okviru javnih pooblastil še naslednje naloge:
– vodi informacijski center;
– zbira in vodi dokumentacijo in ureja muzejske zbirke;
– uresničuje predkupno pravico lokalne skupnosti in države do nakupa spomenikov in znamenitosti;
– nadzira izvajanje varstvenih režimov v parku;
– opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije.
5. člen
Zavod opravlja posamezno nalogo varstva kulturne dediščine iz 3. in 4. člena ob soglasju in pod strokovnim nadzorom pristojnega izvajalca javne službe varstva kulturne dediščine.
III. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor.
7. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda, ki ga sestavlja sedem članov od katerih je eden predsednik.
Predsednika in tri člane sveta zavoda imenuje ustanovitelj, tako da je eden od njih predstavnik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO; enega člana izvolijo izmed sebe delavci zavoda, enega člana imenuje pristojna občina, enega člana imenujejo skupaj prebivalci naselij Matavun, Škocjan in Betanja.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni.
8. člen
Svet zavoda:
– sprejme statut zavoda, akt o notranji sistemizaciji delovnih mest in druge splošne akte zavoda;
– sprejme pravila o opravljanju nadzorne službe in ga predloži v soglasje ministru, pristojnemu za varstvo narave;
– pripravi predlog petletnega programa varstva in razvoja parka iz 13. člena zakona o Regijskem parku Škocjanske jame (v nadaljevanju: zakon) ter ga predloži Vladi Republike Slovenije v nadaljnji postopek;
– sprejme letni program varstva in razvoja parka;
– sprejme letni program dela zavoda;
– sprejme finančni načrt in zaključni račun ter ju predloži v soglasje ustanovitelju;
– predlaga ustanovitelju ključe za delitev stroškov med stroški izvajanja javne službe in stroški lastne dejavnosti;
– predlaga ustanovitelju spremembo dejavnosti;
– opravlja druge naloge, če tako določa zakon, ta sklep ali statut zavoda.
Podrobnejše naloge, dolžnosti in odgovornosti sveta zavoda se določijo v statutu zavoda.
9. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ.
V strokovnem svetu so zastopani poleg strokovnih delavcev zavoda tudi zunanji strokovnjaki in sicer tako, da je po en strokovnjak s področja varstva narave, varstva kulturne dediščine in speleologije.
Strokovni svet obravnava vprašanja s strokovnega področja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi z režimi varstva v parku ter določa strokovne podlage za program varstva in razvoja parka iz 13. člena zakona in za letni program varstva in razvoja parka.
Podrobnejša sestava, mandat, imenovanje članov strokovnega sveta in druge naloge strokovnega sveta se določijo v statutu zavoda.
10. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg v zakonu določenih splošnih pogojev izpolnjuje še te pogoje:
– ima visoko izobrazbo ustrezne usmeritve,
– ima najmanj 10 let delovne dobe,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delih,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v zavodu,
– obvlada en svetovni jezik,
– da je dober poznavalec razmer v parku.
Mandat direktorja traja štiri leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
11. člen
Direktor zavoda organizira in vodi strokovno delo, delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor lahko samostojno sklepa posle v okviru finančnega načrta, za posle, ki niso določeni s finančnim načrtom, pa lahko brez soglasja ustanovitelja sklepa posle do zneska 5 milijonov tolarjev.
Druge naloge in pristojnosti direktorja se podrobneje določijo v statutu zavoda.
IV. NADZORNA SLUŽBA
12. člen
V zavodu je organizirana nadzorna služba, ki neposredno nadzoruje izpolnjevanje varstvenih režimov v parku in opravlja druge v zakonu določene naloge.
Podrobnejšo organizacijo in delo nadzorne službe določi statut zavoda.
V pravilih o opravljanju nadzorne službe je urejena oblika službenega znaka nadzorne službe, vsebina in oblika legitimacije nadzornika ter način izvajanja nadzorne službe v parku in v vplivnem območju parka.
Pravila iz prejšnjega odstavka sprejme svet zavoda in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko z njim soglaša minister, pristojen za varstvo narave.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
13. člen
Zavod upravlja z vsemi nepremičninami, ki so na območju parka v lasti Republike Slovenije.
Zavod upravlja tudi z nepremičninami, ki jih na podlagi 38. člena zakona, po ureditvi premoženjskopravnih razmerij zaradi nastanka novih občin, prenese nanj Občina Divača.
14. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti v skladu z 22. in 23. členom zakona.
15. člen
Presežke prihodkov nad odhodki lahko zavod uporablja za namene iz 23. člena zakona.
O razpolaganju presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj ob potrditvi poslovnega poročila in zaključnega računa za preteklo leto.
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki nastane pri opravljanju javne službe in ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun, razen v primeru uresničevanja predkupne pravice v skladu s 17. členom zakona, ki jo uresničuje v imenu in za račun države oziroma lokalne skupnosti.
Za obveznosti zavoda, ki nastanejo pri opravljanju javne službe in jih ni mogoče pokriti s prihodki zavoda, odgovarja ustanovitelj.
Za obveznosti, ki nastanejo pri opravljanju lastne dejavnosti odgovarja zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.
Osnovna in druga materialna sredstva, ki jih upravlja zavod so last Republike Slovenije.
17. člen
Zavod upravlja s premoženjem ustanovitelja v svojem imenu za račun ustanovitelja. Za poslovne odločitve, ki so vezane na pravni promet z nepremičninami, zavod potrebuje soglasje ustanovitelja. Pravni promet z nepremičninami, ki so last ustanovitelja in so naravne znamenitosti ali kulturna dediščina, ni dovoljen.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
18. člen
Zavod odgovarja za upravljanje s premoženjem ustanovitelju in je dolžan ravnati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
19. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje javne službe do vrednosti, ki je za ta namen zagotovljena v državnem proračunu, na podlagi letne pogodbe.
Minister daje soglasje k splošnim in konkretnim aktom zavoda v skladu s tem sklepom.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v dveh mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
21. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 630-06/96-17/1-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti