Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3776. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Ljubno, stran 5848.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95) in 52. člena statuta Občine Ljubno je Občinski svet občine Ljubno na seji dne 14. 11. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Ljubno
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Ljubno.
2. člen
Referendum se izvede v nedeljo, dne 22. decembra 1996 od 7. do 19. ure na običajnih mestih Občine Ljubno.
3. člen
Občinski samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. januarja 1997 do 31. decembra 2001.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo porabljena za nadgradnjo šole in razširitev vrtca. Skupna vrednost realizacije zastavljenega projekta znaša 130,000.000 SIT. Iz sredstev občinskega samoprispevka se bo zbralo predvidoma 45,000.000 SIT.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v Občini Ljubno, samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali opravljajo svojo dejavnost v Občini Ljubno ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju Občine Ljubno, in sicer v naslednji višini:
– 1,5% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 5% od katastrskega dohodka:
– 2% od bruto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v Občini Ljubno in samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju Občine Ljubno;
– 1% od pokojnin.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 35/85).
7. člen
Samoprispevek od plač in pokojnin bodo obračunavali in odtegovali ob izplačilu plač, zavezancem kmetijske, obrtne in poklicne dejavnosti pa Davčna uprava RS.
8. člen
Referendum izvede volilna komisija Občine Ljubno. Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ter zakona o lokalnih volitvah.
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, vpisani v splošni imenik Občine Ljubno, občani mlajši od 18 let, ki še nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju, samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti v Občini Ljubno oziroma opravljajo dejavnost na območju občine in samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju Občine Ljubno.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno ali tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
.                   OBČINA LJUBNO
                    GLASOVNICA
Na referendumu, dne 22. decembra 1996 o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Občine Ljubno, ki se bo uporabil za nadgradnjo šole in razširitev vrtca
.                     GLASUJEM
ZA                                   PROTI
                       žig
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA” če glasovalec soglaša z uvedbo samoprispevka, oziroma obkroži “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Ljubno.
12. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu pri Agenciji za plačilni promet Mozirje.
Za zbiranje in namensko uporabo sredstev je odgovorna županja Občine Ljubno, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročala na zborih občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka bosta kontrolirala Agencija RS za plačilni promet, nadzor in informiranje in Davčna uprava RS, izpostava Mozirje.
13. člen
Zavezancem se plačani zneski občinskega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino.
14. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-2/96-21/4
Ljubno, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ljubno
Stanko Zagožen l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti