Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3736. Pravilnik o potrjevanju učbenikov, stran 5787.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o potrjevanju učbenikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s tem pravilnikom se potrjujejo učna sredstva, namenjena učencem, dijakom, vajencem, študentom višjih šol in udeležencem izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci izobraževanja) za obvladovanje z učnim načrtom in s katalogom znanja določenih učnih ciljev, in sicer:
– učbeniki,
– delovni listi ali zvezki,
– zbirke nalog,
– atlasi in
– druga učna sredstva, ki dopolnjujejo učbenik ali pa so njegov sestavni del (v nadaljnjem besedilu: učbenik).
Določila tega pravilnika se uporabljajo tudi pri potrjevanju priročnikov za strokovne delavce v vrtcih.
2. člen
Pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki je:
– usklajen z veljavnim učnim načrtom in s katalogom znanja,
– ustrezen starosti udeležencev izobraževanja,
– oblikovan v skladu z znanstvenimi spoznanji stroke,
– jezikovno pravilen,
– metodično-didaktično ustrezen in
– estetsko in vizualno ustrezno oblikovan.
Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega člena lahko pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki ni usklajen z učnim načrtom in s katalogom znanja, kot poskusni učbenik.
3. člen
Učbenik iz prve alinee prvega odstavka 1. člena ne sme vsebovati elementov delovnega zvezka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izjemoma strokovni svet za prvi, drugi in tretji razred osnovne šole potrdi učbenik, ki vsebuje elemente delovnega zvezka, kadar za to obstajajo posebni didaktični ali metodični razlogi (delovni učbenik).
4. člen
Učitelji in predavatelji višjih šol lahko poleg potrjenih učbenikov uporabljajo tudi učna sredstva, ki jih ni potrdil strokovni svet. Ta učna sredstva za udeležence izobraževanja niso obvezna in jih ni mogoče uporabljati kot nadomestilo za potrjene učbenike.
5. člen
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) v okviru svojih rednih dejavnosti pripravljajo metodologijo za pripravo učbenikov ter spremljajo razvoj in uporabo učbenikov po področjih, za katere so pristojni.
Javni zavod vsako leto, najkasneje do 15. aprila, izda katalog potrjenih in poskusnih učbenikov, v katerem objavi naslov učbenika, razred in vzgojno-izobraževalni program, za katerega je učbenik namenjen, priimek in ime avtorja oziroma prevajalca, založnika, čas veljavnosti ter ceno učbenika.
6. člen
Strokovni svet imenuje Komisijo za učbenike (v nadaljnjem besedilu: komisijo), ki opravlja naslednje naloge:
– vodi postopek potrjevanja učbenikov,
– za strokovni svet pripravi predlog o potrditvi oziroma predlog, s katerim se potrditev zavrne in
– druge naloge v zvezi s pripravo in potrjevanjem učbenikov.
II. POSTOPEK ZA POTRDITEV UČBENIKA
7. člen
Učbenik lahko predloži v potrditev avtor, prevajalec, podjetje, zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno materialno avtorsko pravico do učbenika (v nadaljevanju: predlagatelj).
Predlagatelj predloži v potrditev rokopis učbenika, lahko pa tudi prevod, priredbo ali že izdelan učbenik (v nadaljevanju: rokopis).
Predlagatelj predloži rokopis, za katerega želi potrditev, pristojnemu strokovnemu svetu.
8. člen
Rokopis učbenika mora biti predložen v potrditev najkasneje osem mesecev pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta, v katerem naj bi se učbenik začel uporabljati.
9. člen
Predlagatelj mora hkrati z rokopisom predložiti dokazilo o materialni avtorski pravici do učbenika, najmanj dve recenzentski mnenji o ustreznosti vsebine učbenika, izjavo lektorja o jezikovni pravilnosti rokopisa ter primerek tipične strani z opisom oblikovnih elementov.
10. člen
Če predlagatelj ne predloži recenzentskih mnenj oziroma, če so izbrani recenzenti osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem pravilnikom, ali komisija dvomi o njihovi objektivnosti, imenuje recenzente sama.
Eden od obeh recenzentov, ki ga izbere predlagatelj oziroma ga določi komisija mora biti strokovnjak z najmanj visokošolsko izobrazbo za določen predmet, predmetno ali strokovno področje. Drugi recenzent je lahko vzgojitelj, učitelj, predavatelj višje strokovne šole ali učitelj praktičnega pouka.
Kdor je sodeloval pri pripravi učbenika, ne sme biti imenovan za recenzenta.
Stroške recenzij, ki jih predloži predlagatelj oziroma namesto njega komisija in stroške recenzij, ki jih je pridobila komisija, ker izbrani predlagateljevi recenzentje niso izpolnjevali predpisanih pogojev, plača predlagatelj, stroške recenzij, ki jih pridobi komisija v vseh drugih primerih, se plačajo iz državnega proračuna.
11. člen
Če predlagatelj ne predloži dokaza o materialni avtorski pravici, izjave lektorja o jezikovni pravilnosti rokopisa ali primerka tipične strani z opisom oblikovnih elementov, ga komisija pisno pozove, da predloži manjkajoče dokaze oziroma listine najkasneje v 15 dneh po prejemu poziva.
Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži dokaza oziroma zahtevanih listin, komisija s sklepom ustavi postopek in sklep skupaj s celotno dokumentacijo pošlje predlagatelju.
12. člen
Komisija najkasneje v osmih dneh po prejemu rokopisa učbenika in listin iz prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika pošlje rokopis pristojnemu javnemu zavodu, da izdela oceno o tem, ali je rokopis usklajen z učnim načrtom in s katalogom znanja oziroma ali vsebina rokopisa ustreza za potrditev poskusnega učbenika.
Javni zavod izdela oceno iz prejšnjega odstavka v dvajsetih dneh od prejema pisnega zahtevka komisije in jo skupaj s celotno dokumentacijo posreduje komisiji. Komisija o oceni javnega zavoda obvesti predlagatelja.
13. člen
Na podlagi ocene javnega zavoda in recenzentskih mnenj pripravi komisija obrazložen predlog o potrditvi učbenika oziroma predlog, s katerim potrditev zavrne, in ga predloži strokovnemu svetu, ki o predlogu odloči.
Sklep o potrditvi mora biti izdan najkasneje v devetdesetih dneh od oddaje rokopisa.
Če strokovni svet potrditev učbenika zavrne, mora svojo odločitev pisno utemeljiti.
14. člen
Strokovni svet v sklepu o potrditvi učbenika navede:
– naslov učbenika,
– razred in predmet, za katerega je učbenik potrjen,
– vrsto učbenika (učbenik, poskusni učbenik, delovni učbenik, delovni zvezek, delovni listi, zbirka nalog, atlas, drugo učno sredstvo),
– ime in priimek avtorja ali avtorjev,
– ime in priimek ilustratorja ali ilustratorjev,
– ime in priimek prevajalca,
– imena in priimke recenzentov,
– ime in priimek lektorja,
– leto izdaje,
– čas veljavnosti učbenika ter
– ime in naslov založnika.
Sklep o potrditvi mora biti objavljen v učbeniku.
15. člen
Če strokovni svet potrdi učbenik kot poskusni učbenik, se ta lahko uporablja le v šolah, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo, z aktom o uvedbi poskusa.
Pri uvajanju in spremljanju uporabe učbenika ali poskusnega učbenika lahko sodelujeta tudi avtor in založnik.
16. člen
Potrditev učbenika velja največ za pet šolskih let, trajanje uporabe poskusnega učbenika pa določi minister, pristojen za šolstvo, z aktom o uvedbi poskusa. Po poteku dobe veljavnosti ali ob spremembi učnega načrta strokovni svet ponovno oceni ustreznost učbenika.
Če želi predlagatelj spremeniti potrjeni učbenik pred iztekom dobe veljavnosti, ga mora ponovno predložiti v potrditev.
17. člen
Po izidu učbenika mora predlagatelj en izvod učbenika predložiti komisiji.
III. RAZVELJAVITEV POTRDITVE UČBENIKA
18. člen
Če komisija po izidu učbenika ugotovi, da je učbenik izdelan drugače, kot je bilo navedeno v vlogi za potrditev učbenika in zato ne izpolnjuje pogojev iz 2. člena tega pravilnika, predlaga strokovnemu svetu, da potrditev učbenika razveljavi.
IV. VARSTVO PRAVIC PREDLAGATELJA
19. člen
Zoper sklep strokovnega sveta se lahko predlagatelj pritoži, če meni, da je bil kršen za potrditev določeni postopek in je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev.
Pritožba se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo.
Pri reševanju pritožbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni postopek.
20. člen
Če strokovni svet zavrne potrditev rokopisa zaradi negativnih mnenj recenzentov, ki jih je imenovala komisija, in se predlagatelj ne strinja z njihovim mnenjem, lahko zahteva, da se imenujejo novi recenzenti. O zahtevi predlagatelja odloči strokovni svet.
Če strokovni svet zahtevi predlagatelja ugodi, imenuje komisija nove recenzente. Po pridobitvi recenzentskih mnenj komisija pripravi predlog za potrditev učbenika oziroma predlog, s katerim potrditev zavrne, in ga predloži strokovnemu svetu.
Odločitev strokovnega sveta iz prvega in drugega odstavka tega člena je dokončna.
V. NADZOR
21. člen
Izvajanje tega pravilnika nadzoruje Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Potrditev učbenikov, ki so bili predloženi v potrditev pred uveljavitvijo tega pravilnika, se opravi v skladu z določbami tega pravilnika.
Pristojna komisija najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega pravilnika pozove predlagatelja, da dopolni vlogo v skladu s tem pravilnikom.
Če predlagatelj vloge ne dopolni v 30 dneh po prejemu poziva, komisija s sklepom ustavi postopek in sklep skupaj z predloženo dokumentacijo pošlje predlagatelju.
23. člen
Določba 18. člena tega pravilnika se uporablja za učbenike, potrjene v skladu s tem pravilnikom.
24. člen
Javni zavod pripravi metodologijo za pripravo učbenikov najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o učbenikih (Uradni list Republike Slovenije, št. 15/93 in 18/93).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-47/96
Ljubljana, dne 26. novembra 1996.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti