Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3783. Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Majšperk, stran 5855.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96) in 2. člena odloka o gospodarjenju s komunalnimi odpadki na območju Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 68/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 22. 10. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način ločenega zbiranja, transporta in odlaganja komunalnih odpadkov, določijo se vrste odpadkov in posod za ločeno zbiranje na izvoru, naloži se obvezno ravnanje povzročiteljev in izvajalca, določi se obratovalni čas odlagališča komunalnih odpadkov v Brstju (v nadaljnjem besedilu: odlagališče Brstje) za individualni dovoz odpadkov.
2. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo na celotnem območju Občine Majšperk.
II. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
3. člen
Vrste komunalnih odpadkov, ki se ločeno zbirajo na izvoru svojega nastanka po sistemu suho-mokro:
1. Biološki odpadki
Biološki odpadki, ki se odlagajo v posodo za biološke odpadke:
– suhi organski odpadki (ostanki hrane),
– jajčne lupine,
– ostanki mlečnih izdelkov,
– volneni in bombažni ostanki,
– lasje, perje,
– higienski papir (serviete, papirnati robčki),
– odmrle rastline, stara zemlja za rože,
– pokošena trava, plevel, listje in drugi vrtni odpadki,
– razrezane grmovnice, žive meje, drevesni ostanki, žagovina.
Zgoraj navedeni odpadki se lahko zbirajo v biološko razgradljivi embalaži ter se predelajo v kompostarni na odlagališču Brstje.
Biološki odpadki, ki jih ni dovoljeno odlagati v posodo za biološke odpadke:
– pepel,
– vse vrste tekočin, olj in masti,
– sanitarni izdelki,
– kosti,
– plenice,
– vsebina sesalnikov,
– drugi sestavljeni biološki odpadki.
2. Sekundarne surovine
2.1. Odpadni papir, ki se odlaga v posodo za odpadni papir:
– časopisi, revije, prospekti,
– zvezki, knjige, brošure,
– pisarniški in računalniški papir,
– embalažni papir in škatle,
– drugi izdelki iz papirja in kartonov.
Odpadni papir, ki ga ni dovoljeno odlagati v posodo za odpadni papir:
– zelo umazan ali z drugimi materiali kombiniran papir (folije, kovine, povoščen papir),
– staniol papir in celofan,
– papirnati jedilni pribor (krožniki, tase…).
2.2. Odpadno steklo, ki se odlaga v posode za odpadno steklo:
– vse vrste steklenic, kozarci za vlaganje in druge steklene posode, s katerih morajo biti odstranjeni vsi nestekleni deli, steklo pa ne sme biti umazano.
2.3. Odpadna kovinska embalaža
– pločevinke za alkoholne in brezalkoholne pijače,
– konzerve iz prehrambene industrije,
– kovinski pokrovi od steklenic in kozarcev za vlaganje ter druga kovinska embalaža iz prehrambene industrije, ki so ji odstranjeni vsi nekovinski deli.
3. Ostali odpadki
So trdni odpadki, ki ne sodijo med posebne, oziroma nevarne odpadke in jih ni mogoče odlagati v posode za biološke odpadke (odpadki iz 1. točke tega člena, ki jih ni dovoljeno odlagati v posode za biološke odpadke) ali uporabiti kot sekundarne surovine (odpadki iz 2. točke tega člena, ki jih je prepovedano odlagati v posode za odpadni papir).
– PVC-vrečke in sestavljeni materiali (tetrapaki…),
– ohlajen pepel,
– odpadna plastika in druga odpadna embalaža, razen polietiletenske plastike (v nadaljnjem besedilu: PET-plastika), ki se odlaga v posebne namenske posode za PET-plastiko,
– odpadki z javnih površin, zbrani v koških.
Ostanek odpadkov po ločenem zbiranju se odlaga na odlagališču Brstje.
4. Kosovni odpadki
So odpadki, ki jih ni dovoljeno odlagati v tipske posode za odpadke (pohištvo, bela tehnika, TV in akustični aparati, kolesa, umetni podi…). Zanje organizira izvajalec odvoz v skladu s prvim odstavkom 20. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk (v nadaljnjem besedilu: odlok).
4. člen
Posode za odlaganje odpadkov se glede na uporabo razlikujejo po tipu, barvi in velikosti in morajo biti skladne s tehnologijo izvajalca zbiranja, transporta in odlaganja odpadkov.
Vsaka posoda mora biti obvezno opremljena z ustrezno nalepko, katere vsebina določa vrste odpadkov, ki se smejo, oziroma jih je prepovedano vanjo odlagati.
5. člen
Vrste posod za odpadke:
– za biološke odpadke:
– 240 l, rjava PVC-posoda,
– za odpadni papir:
– 240 l, kovinska posoda
– 700 l in 1100 l namenska posoda z odprtino in rdečim pokrovom,
– za odpadno steklo:
– 240 l kovinska posoda,
– 800–2000 1 PVC-iglu – namenska posoda, zelene barve za odpadne steklenice,
– za odpadno kovinsko embalažo:
– namenske 240 l, 500 l, 700 l ali 1100 l posode
– za PET-plastiko
– namenska mrežasta posoda z vrečo za zbiranje PET-embalaže
– za ostale odpadke:
– 240 l, 700 l, 900 l in 1100 l kovinske ali PVC-posode sive, oziroma zelene barve,
– za odpadke z javnih površin:
– kovinski loputniki,
– koški za smeti na lastnih stebrih ali pritrjeni na steno.
6. člen
Za občasne dodatne odpadke morajo povzročitelji uporabiti ustrezne vrečke z oznako izvajalca, ki jih zagotavlja izvajalec v treh velikostih: 60, 80 in 100 l ter omogoči občanom njihov nakup na ustreznih mestih.
V primeru stalnega povečanja količine odpadkov je povzročitelj dolžan pri izvajalcu naročiti dodatno posodo.
Koški za smeti in loputniki se na javnih površinah in mestnih ulicah namestijo po potrebi.
7. člen
Na območju gostejše poselitve, ob večjih trgovinah, zdravstvenih domovih, bolnici, šolah, vrtcih in v individualnih naseljih opremi izvajalec, skladno s projektom, lokacije stalnih odjemnih mest za zbiranje sekundarnih surovin, bioloških odpadkov in PET-plastike, tako imenovane ekološke otoke, ki so namenjeni širšemu krogu povzročiteljev. Projekt mora obvezno vsebovati tudi teritorialno razmejitev območja v smislu pripadnosti povzročiteljev k posameznemu ekološkemu otoku.
8. člen
Ekološke otoke sestavlja različno število namenskih posod za odpadke, odvisno od dejanskih potreb na določenem območju.
Vrste namenskih posod:
– za odpadni papir: 240 l, oziroma 1100 l PVC posoda z rdečim pokrovom (obvezno),
– za odpadno steklo: 240 l, oziroma 800 l PVC-iglu zelene barve (obvezno),
– za biološke odpadke: 240 l PVC – posoda, rjave barve (po potrebi),
– za PET-plastiko: namenska mrežasta posoda z vrečo (po potrebi),
– za odpadno kovinsko embalažo: namenska posoda (po potrebi).
9. člen
Posode za ostale odpadke se namestijo pri vseh lastnikih, uporabnikih oziroma upravljalcih stanovanjskih hiš, stavb in poslovnih prostorov, pri katerih nastajajo komunalni odpadki in so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
10. člen
Vsako spremembo stalnega bivališča, sedeža poslovnih in proizvodnih prostorov ter obrti na območju Občine Majšperk, je potrebno sporočiti izvajalcu v roku 20 dni pred spremembo, le-ta pa mora namestiti nove, oziroma odstraniti odvečne posode, kadar je to potrebno.
11. člen
Organizatorji kulturnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, so dolžni o tem obvestiti izvajalca, ki prireditveni prostor oskrbi z ustreznim številom in vrstami posod za odpadke.
12. člen
K vlogi za izdajo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske ali storitvene dejavnosti mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca, da je kot povzročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v skladu z drugim odstavkom 4. člena odloka in s tem pravilnikom.
Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca izda Upravna enota Ptuj povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
III. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE POSOD
13. člen
Vzdrževanje in čiščenje posod je obveza izvajalca in povzročiteljev. Izvajalec je dolžan vzdrževati in čistiti posode na območju blokovne pozidave, starega mestnega jedra in iz ekoloških otokov. Glede na vrsto odpadkov se čistijo:
– posode za biološke odpadke praviloma ob vsakem praznjenju oziroma najmanj na vsakih 14 dni, razen v zimskem času, ko se čiščenje izvede po potrebi. Posode se praviloma 1-krat mesečno tudi razkužijo. V primeru uporabe biološko razgradljivih vreč za notranjo oblogo posode, ki jih je potrebno ob vsakem praznjenju zamenjati, se le-te čistijo in razkužujejo po potrebi,
– posode za ostale odpadke najmanj 1-krat letno, oziroma po potrebi,
– ostale posode za ločeno zbiranje odpadkov (papir, steklo) po potrebi,
– loputnike ter koške za smeti z javnih površin 1-krat mesečno,
– vreče za PET-plastiko in namenske posode za kovinsko embalažo se zamenjajo po potrebi.
Posode za ostale odpadke so na zgoraj opisan način pri individualnih stanovanjskih hišah in poslovnih prostorih dolžni vzdrževati in očistiti povzročitelji sami.
IV. ODJEMNO MESTO
14. člen
Izvajalec mora dnevni red odvoza odpadkov za posamezna območja Občine Majšperk razglasiti v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način.
15. člen
Povzročitelji so dolžni na dan odvoza dostaviti posode za odpadke in vrečke iz 6. člena tega pravilnika na odjemno mesto do 6. ure zjutraj ali do dogovorjene ure.
Vrečke morajo biti zavezane in nastavljene na odjemno mesto ob posodi za odpadke. Vrečke brez oznake izvajalca, kartonske škatle in drugo neprimerno embalažo z odpadki odstrani izvajalec v skladu z drugim odstavkom 10. člena odloka.
16. člen
Območja, ki so začasno nedostopna za komunalna vozila ter začasna zbirna in odjemna mesta objavi izvajalec v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način. Odpadki se na začasna zbirna mesta dostavijo v tipskih posodah, kadar je to mogoče, oziroma v ustreznih vrečah.
17. člen
Če izvajalec pri praznjenju posod na odjemnem mestu ugotovi nepravilnosti v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov, pusti o tem kršitelju obvestilo, v katerem zahteva odpravo nepravilnosti in ga opozori na posledice ponovne kršitve.
V primeru ugotovljene ponovne kršitve istega storilca, izvajalec o zadevi sestavi zapisnik in ga predloži inšpekcijski oziroma Nadzorni službi Občine Majšperk za gospodarjenje s komualnimi odpadki.
18. člen
Povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov pri povzročiteljih in izvajalcu ter o njih obvestiti pristojno inšpekcijsko oziroma Nadzorno službo Občine Majšperk za gospodarjenje s komunalnimi odpadki.
V. OBRATOVALNI ČAS ODLAGALIŠČA
19. člen
Obratovalni čas odlagališča komunalnih odpadkov v Brstju je za individualni dovoz odpadkov ob delavnikih v zimskem letnem času od 8. do 17. ure, v ostalem delu leta pa od 8. do 20. ure ter v soboto od 8. do 14. ure. Ob nedeljah in praznikih odlagališče za individualni dovoz odpadkov ne obratuje.
20. člen
Za individualni dovoz odpadkov pripravi upravljalec odlagališča Brstje obratovalni red odlagališča, v katerem predpiše pravila ravnanja. Z njim je dolžan seznaniti povzročitelje ob dovozu, le-ti pa se morajo ravnati v skladu z določili obratovalnega reda.
VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-21-8/96
Majšperk, dne 22. oktobra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti