Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3788. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev Mestne občine Novo mesto, stran 5862.

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 2/91-I in 4/93), 4. in 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 18/94), in začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednostno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 30. 10. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plače in druge prejemke, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih (v nadaljevanju: zakon), pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Mestni občini Novo mesto.
2. člen
V skladu s statutom Mestne občine Novo mesto opravljata funkcijo poklicno župan in tajnik občine. Nepoklicno pa opravljajo funkcijo podžupan, predsednik občinskega sveta, podpredsednik občinskega sveta in člani občinskega sveta.
II. PLAČA IN DRUGI PREJEMKI FUNKCIONARJEV
3. člen
Funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo imajo pravico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila plače ter pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom v skladu s pravilnikom, ki velja za delavce v občinski upravi.
4. člen
Osnovna plača za poklicne funkcionarje, se določi tako, da se osnova za obračun plač pomnoži s količniki, določenimi v skladu s sklepom o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini in tem pravilnikom in poveča za odstotek za vrednotenje delovnih izkušenj ter za odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti.
5. člen
Za posamezne funkcije se določijo naslednji količniki:
– za funkcijo župana znaša količnik            8,50
– za funkcijo tajnika znaša količnik            7,59
– za funkcijo predsednika občinskega
sveta znaša količnik                    7,40
– za funkcijo podžupana znaša količnik           7,40
– za funkcijo podpredsednika občinskega
sveta in člane občinskega sveta znaša količnik       7,20
Podpredsednik občinskega sveta je v primeru, da nadomešča predsednika občinskega sveta upravičen do višine količnika, ki je določen za predsednika občinskega sveta.
6. člen
Nepoklicni funkcionar, ki se mu zmanjša redna plača zaradi opravljanja funkcije, ima pravico: do refundacije – nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka in do dela plače za opravljanje funkcije v sorazmerju z obsegom opravljenega dela – torej v obsegu ur, opravljenih izven svojega rednega delovnega časa, v višini, ki ne more znašati več kot 33% plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas ter do povračila stroškov.
Nepoklicni funkcionar, ki se mu zaradi opravljanja funkcije ne zmanjša redna plača za čas opravljanja funkcije, ima pravico do dela plače za opravljanje funkcije v sorazmerju z obsegom opravljenega dela, ki ne sme presegati 33% plače za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas ter do povračila stroškov.
Predsedniku občinskega sveta pripada glede na obseg opravljenega dela del plače, ki znaša 30% količnika, določenega v 5. členu tega pravilnika za eno delovno sejo občinskega sveta.
Podpredsedniku in članom občinskega sveta pripada glede na obseg opravljenega del plače, ki znaša 20% količnika, določenega v 5. členu tega pravilnika za eno delovno sejo občinskega sveta.
7. člen
Delovne izkušnje poklicnih funkcionarjev se vrednotijo tako, da se osnovna plača funkcionarjev v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ do 20%. Odstotek 0,5% se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
8. člen
Poklicni funkcionarji so upravičeni do dela plače za delovno uspešnost, ki znaša največ do 50%. O višini delovne uspešnosti odloča komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja trimesečno v skladu z odgovornostjo in obsegom dela za posamezno funkcijo in uspešnega opravljanja le-te.
Podžupan je poleg dela plače iz 5. in 6. člena tega pravilnika upravičen do dela plače za delovno uspešnost v primeru, da obseg opravljenega dela podžupana presega 1/3 delovnega časa mesečno. O višini delovne uspešnosti odloči komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi poročila podžupana o opravljenem delu ter na predlog župana.
9. člen
Funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo svojo funkcijo niso upravičeni do sejnin za udeležbo na sejah sveta, pripada pa jim povračilo stroškov za prevoze na sejo kilometrina v skladu s pravilnikom, ki velja za delavce v občinski upravi.
10. člen
Funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo niso upravičeni do sejnin ali povračila stroškov, kadar sodelujejo na sejah občinskega sveta in njihovih odborih ali komisijah.
11. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina in povračilo stroškov prevoza na sejo v skladu s sklepom občinskega sveta.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1996 dalje.
13. člen
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o plačah funkcionarjev Mestne občine Novo mesto št. 068-02-9/95-12 z dne 3. 7. 1995 in 25. 9. 1995 in sklep o povračilih stroškov članom občinskega sveta in članom delovnih teles občinskega sveta št. 015-13/95 z dne 30. 11. 1995.
Št. 141-4/96
Novo mesto, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
Janez Mežan I. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti