Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3761. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, stran 5822.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 40., 41. ter 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 12. in 19. člena statuta Občine Črnomelj je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Črnomelj, s sedežem Trg svobode 3, Črnomelj (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj.
Sedež zavoda: Črnomelj, Kidričeva 18b.
Skrajšano ime zavoda: Vrtec Črnomelj.
V sestavo Vrtca Črnomelj sodita:
– enota vrtca Loka, Kidričeva 18b, Črnomelj in
– enota vrtca Čardak, Čardak 1, Črnomelj.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod kot pravna oseba s popolno odgovornostjo odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu na registrskem vložku št. 1-90/00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu je izpisano besedilo “Vrtec Otona Župančiča Črnomelj”, na notranjem obodu pa “Kidričeva 18b, Črnomelj”.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz drugega odstavka tega člena.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz tretjega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik oziroma delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj, ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
Finančne dokumente sopodpisujeta dva podpisnika izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj. Med podpisniki z deponiranimi podpisi morata biti ravnatelj in računovodja.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem aktu.
4. Območja zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok predvsem na področju krajevnih skupnosti: Črnomelj, Dobliče-Kanižarica, Adlešiči, Tribuče, Talčji Vrh, Petrova vas, Griblje in Butoraj.
Zavod vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu na svojem sedežu za celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80. 101 dejavnost vrtcev,
– M/80. 422 drugo izobraževanje (otrok),
– I/60. 230 prevoz šolskih otrok,
– I/60. 220 dajanje potniških vozil z voznikom v najem,
– H/55. 520 priprava in dostava hrane.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod izvaja javnoveljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod izvaja vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno vzgojo in varstvo predšolskih otrok v varstvenih družinah, vzgojo predšolskih otrok na domu ter občasno varovanje otrok na domu.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe. Njihovo delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja zavod določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, od tega:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Črnomelj.
Predstavnike delavcev zavoda se voli: izmed strokovnih delavcev iz enote vrtca Loka dva predstavnika, izmed strokovnih delavcev iz enote vrtca Čardak dva predstavnika ter izmed administrativnih in tehničnih delavcev celotnega zavoda enega predstavnika. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki je določen z zakonom in tem odlokom.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev izmed kandidatov, ki jih predlagajo starši na skupnem roditeljskem sestanku. Volitve so praviloma tajne, razen če svet staršev drugače določi. Za volitve predstavnikov staršev v svet zavoda se analogno uporabljajo določila o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na prvi seji predsednika in namestnika predsednika. Predsednik se voli izmed predstavnikov ustanovitelja. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko ponovno izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je odvisen od vključenosti njihovih otrok v programe, ki jih izvaja zavod.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in varstvenim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo, ter število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda in izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija. Volilna komisija veljavno sklepa v sestavi predsednika in dveh članov ali njihovih namestnikov. Člani volilne komisije oziroma njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda in morajo imeti aktivno volilno pravico (pravico voliti). Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico (pravico biti izvoljen).
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli in koliko kadditatov se voli izmed kandidatov posameznih enot vrtca ter izmed kandidatov upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti ali za več kandidatov izmed kandidatov posameznih enot vrtca oziroma izmed upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz posameznih enot vrtca in izmed administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati iz posameznih enot vrtca in izmed administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih piše volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
23. člen
Za volitve, nadomestne volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij. Ta določba velja tudi za volitve, nadomestne volitve in odpoklic predstavnikov staršev v svet zavoda.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja predlog letnega načrta za investicijsko vzdrževanje stavb in obnavljanje opreme vrtcev ter odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja. Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno. Če vzgojiteljski zbor ali ustanovitelj ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja (v skladu z normativi).
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si je pridobil s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji. Pomočnik ravnatelja lahko opravlja tudi naloge vodje enote vrtca.
b) Vodja enote vrtca
28. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote vrtca v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktivi.
30. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in varstva in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno-varstveno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-varstvenega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj, naslednje seje sklicuje in vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta na prvi seji.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-varstvenega dela.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
34. člen
Vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjevanju: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati in uporabljati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja pri ustrezni strokovni instituciji ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem ko si pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
35. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v svojem splošnem aktu, v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
36. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Ustanovitelj daje zavodu v posest (upravljanje) sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal pred uveljavitvijo tega odloka, razen sredstev in premoženja enote vrtca v Semiču.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
37. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico razhajanje med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi z ustanoviteljem, ter da realizirana masa sredstev za plače ne presega zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj, ter da je gospodarno ravnal.
Primanjkljaj sredstev iz naslova preveč izplačanih plač krije zavod.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
38. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
40. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
42. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Črnomelj, voden pod št. 022-17/91 z dne 23. 12. 1991 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 18. 2. 1992 in potrjen s sklepom Skupščine občine Črnomelj številka 022-3/92 dne 15. 4. 1992.
44. člen
Enota vrtca v Semiču deluje v okviru zavoda do 1. 1. 1997, ko se izloči in priključi Osnovni šoli Semič. Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
45. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po poteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit. Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega stavka, preneha mandat na podlagi zakona.
46. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-7/96
Črnomelj, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti