Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3778. Odlok o krajevni turistični taksi na območju Občine Loška dolina, stran 5849.

Občinski svet občine Loška dolina je na podlagi 15. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) na svoji seji sprejel
O D L O K
o krajevni turistični taksi na območju Občine Loška dolina
1. člen
Na celotnem območju Občine Loška dolina se plačuje krajevna turistična taksa (v nadaljevanju: taksa), v višini, določeni s tem odlokom.
2. člen
Taksa je denarni znesek, ki ga plača oseba, ki zunaj svojega stalnega prebivališča prenoči vsaj eno noč v nastanitvenem objektu, ki je registriran oziroma priglašen za sprejem gostov na prenočevanje.
3. člen
Taksa se plačuje za vsak dan začasnega bivanja izven stalnega prebivališča.
4. člen
Turistična taksa se v Občini Loška dolina plačuje v višini 11 točk.
5. člen
Sredstva zbrana s takso se v Občini Loška dolina namenijo zlasti za:
– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve;
– komunalno urejanje turističnih naselij in objektov;
– organiziranje turističnih predstavitev;
– čiščenje in urejanje okolice;
– spodbujanje ureditve zunanje podobe objektov;
– sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni brezplačno;
– ohranjanje in vrednotenje kulturne krajine;
– urejanje okolice kulturnih spomenikov in cerkva.
6. člen
Sredstva zbrana s takso se v višini 70% celotnega zneska porabijo na območju, na katerem so bila zbrana.
Preostali del sredstev zbranih s takso se porabi na drugih območjih občine.
7. člen
Pristojni občinski organ lahko določi tudi drug način višine delitve sredstev po prejšnjem členu tega odloka, vendar vedno tako, da se najmanj 70% sredstev zbranih s takso porabi na območjih določenih v prvem odstavku 6. člena tega odloka.
8. člen
Program razdelitve oziroma porabe sredstev takse pripravi pristojni občinski organ, v sodelovanju s turističnimi organizacijami s sedežem na območju Občine Loška dolina.
9. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste v prenočevanje so dolžne pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani turistični taksi in znesek plačane takse v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci gostov.
Če je gost oproščen plačila turistične takse, mora biti naveden tudi razlog oprostitve, ki temelji na določbi zakona o turistični taksi.
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste v prenočevanje so dolžne predložiti mesečno in letno poročilo o obračunu in plačilu turistične takse pristojnemu občinskemu organu. Mesečno poročilo mora biti predloženo do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, letno poročilo pa do 31. januarja za preteklo leto.
10. člen
Pristojni občinski organ oziroma komunalno redarstvena služba Občine Loška dolina je dolžan izvajati nadzor nad izvajanjem določb 9. člena tega odloka.
11. člen
V primeru kršitev iz 12. člena zakona o turistični taksi, pristojni občinski organ izterja denarno kazen na kraju samem.
Če denarna kazen ni izterljiva na kraju samem, poda pristojni občinski organ v skladu z zakonom o prekrških, kaznovalni predlog pri pristojnem sodišču.
12. člen
Pravne in fizične osebe nakazujejo pobrano krajevno takso na račun Občine Loška dolina, pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-24/96
Loška dolina, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti