Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3796. Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog, stran 5872.

Na podlagi 5. in 17. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog
1. člen
Ta uredba določa pogoje ter način izdaje obveznic, ki jih Republika Slovenija izda za prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog v skladu z zakonom o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), katerih višina je po ugotovitvah Banke Slovenije enaka tolarski protivrednosti 841.426.000,00 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan zapadlosti (v nadaljevanju: obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog).
2. člen
Republika Slovenija izda obveznice iz prvega odstavka prejšnjega člena (v nadaljevanju: obveznice) v eni seriji, ki se glasi na skupni nominalni znesek 841.426.000,00 DEM in dospe v izplačilo 30. junija 2022, sestavlja pa jo 841.426 obveznic po 1.000 DEM.
Obveznice se izdajo kot nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralni register pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD).
Vsaka obveznica se glasi na ime in se lahko prenaša v skladu s pravili poslovanja KDD. Republika Slovenija bo ob vsakem času štela za zakonitega imetnika obveznice osebo, ki bo kot zakoniti imetnik obveznice vpisana v centralnem registru, razen ob dospelosti obveznice, ko bo za zakonitega imetnika na dan dospelosti obveznice štela osebo, ki bo kot zakoniti imetnik obveznice vpisana v centralnem registru na dan, ki je dva delovna dneva pred dnevom dospelosti obveznice.
3. člen
Obveznice so izdane z dnem vpisa obveznic in njihovih imetnikov v centralni register iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
4. člen
Republika Slovenija izpolni svojo obveznost izplačila glavnice obveznice tako, da na dan, ki je kot dan dospelosti obveznice določen s to uredbo, ali na dan, ki je na način iz 8. člena te uredbe določen kot dan predčasne izpolnitve (vsak od obeh: dan dospelosti obveznice), plača njenemu zakonitemu imetniku tolarsko protivrednost nominalnega zneska obveznice, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan dospelosti obveznice.
Na dan predčasne izpolnitve lahko Republika Slovenija izplača glavnico obveznice tudi delno, pri čemer se s takšnim dnem nominalni znesek obveznice zmanjša za DEM protivrednost izplačanega zneska, dan preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan dospelosti obveznice.
Ko Republika Slovenija izplača glavnico obveznice v celoti, KDD označi obveznico v centralnem registru kot izplačano, pri delni predčasni izpolnitvi iz prejšnjega odstavka pa ustrezno zmanjša njen nominalni znesek.
5. člen
Obresti od obveznice dospejo v plačilo vsakega 31. maja in 31. novembra po dnevu izdaje obveznic, nazadnje pa na dan dospelosti obveznice (v nadaljevanju: vsak od takšnih dni: dan dospelosti plačila obresti).
Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 31. maja 1996, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na na dan dospelosti plačila obresti (vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje).
Znesek obresti iz prejšnjega odstavka se obračuna od nominalnega zneska obveznice v DEM, po obrestni meri 8% letno, na proporcionalni način, pri čemer se šteje, da ima vsak mesec 30 dni, leto pa 360 dni (če pa se obresti računajo za obdobje, krajše od enega meseca, se upošteva dejansko število dni v obdobju).
Obresti se plačajo v tolarski protivrednosti, izračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan dospelosti plačila obresti.
6. člen
Če dan dospelosti plačila obresti obenem ni tudi dan dospelosti obveznice, plača Republika Slovenija na dan dospelosti plačila obresti znesek obresti od obveznice osebi, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je dva delovna dneva pred dnevom dospelosti plačila obresti.
Če je dan dospelosti plačila obresti obenem tudi dan dospelosti obveznice, plača Republika Slovenija na dan dospelosti obveznice znesek obresti od obveznice osebi, ki se v skladu s to uredbo šteje kot zakoniti imetnik obveznice na dan dospelosti obveznice.
7. člen
Republika Slovenija izpolni svoje obveznosti iz 4. in 6. člena te uredbe s plačilom na račun, ki ga KDD sporoči zakonit imetnik obveznice na način, določen s pravili poslovanja KDD.
Če plačila iz prejšnjega odstavka ni mogoče izvršiti, ker oseba, upravičena do takšnega plačila, ni obvestila KDD o obstoječem računu, na katerega bi bilo mogoče izvršiti plačilo, ima takšna oseba možnost zahtevati plačilo s pisno vlogo, naslovljeno na ministrstvo, pristojno za finance.
Če ministrstvo, pristojno za finance ugotovi, da je oseba, ki je vložila zahtevo iz prejšnjega odstavka, upravičena do zahtevanega plačila, izplača takšni osebi znesek, ki bi ji pripadal na dan dospelosti obveznice, znižan za 5%, če gre za plačilo obresti oziroma za 1%, če gre za plačilo glavnice obveznice (kot pavšalno nadomestilo za stroške obdelave vloge in stroške plačilnega prometa).
Če dan dospelosti obveznice ali dan dospelosti obresti ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila iz prvega odstavka člena te uredbe izvršijo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti.
Če srednji tečaj Banke Slovenije za DEM za katerega od dni ni znan, se za izračun tolarske protivrednosti zneskov iz obveznic uporabi tečaj, po katerem lahko Republika Slovenija na takšen dan kupi nemške marke za tolarje.
8. člen
Vlada Republike Slovenije določi dan in način predčasne izpolnitve obveznosti iz obveznic najkasneje 45 dni pred dnem predčasne izpolnitve.
9. člen
Pogodbo o vodenju registra nematerializiranih vrednostnih papirjev med KDD in Republiko Slovenijo sklene v imenu Republike Slovenije minister za finance.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se Republika Slovenija zaveže plačevati KDD nadomestilo za opravljene storitve v skladu z veljavno tarifo KDD in dejansko nastale stroške v zvezi z opravljanjem storitev, ki jih plačilo nadomestila po tarifi ne vključuje.
10. člen
Ministrstvo za finance vloži pri KDD zahteve za vpis obveznic v sistem centralnega registra in obvesti upnike obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog o vložitvi nalogov za vpis obveznic na njihove račune pri KDD ter o količini obveznic, ki jih bodo prejeli.
Presežek nominalnega zneska glavnice obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog nad nominalnim zneskom obveznic, ki jih prejmejo upniki, Republika Slovenija predčasno izpolni v denarju najkasneje v 30 dneh po dnevu izdaje obveznic, skupaj s pripadajočimi obrestmi za obdobje od 31. maja 1996 do dneva plačila.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-11/96-27/1-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti